Home About Browse Search
Svenska


Vesterinen Artell, Amanda, 2018. Vätsketillgång och rörelse som riskfaktorer för kolik hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
367kB

Abstract

Kolik är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och kan innebära stora kostnader för hästägare. Som ett komplext, multifaktoriellt tillstånd har epidemiologiska studier haft svårt att fastställa individuella riskfaktorer bakom kolik. Många gånger har studierna varit motsägelsefulla varför det kan vara svårt för hästägare att veta hur de på bästa sätt bör hålla hästarna för att minska risken för kolik. Den här litteraturstudien ämnar granska empirin bakom vätsketillgång och rörelse som riskfaktorer för kolik hos häst i ett försök att ge hästägare praktiska råd för att minska risken för kolik.
Vetenskapliga studier är överens om att begränsad tillgång på vätska är en riskfaktor för kolik. För att erbjuda hästen tillräcklig mängd bör hästägaren ha i åtanke att varma utomhustemperaturer, hög aktivitetsnivå och foder med hög torrsubstans ökar hästens behov av vatten. Studier har visat att hästar föredrar att dricka ur vattenhink och att de i kallare utomhustemperaturer dricker mer om de erbjuds uppvärmt vatten. Dessutom tyder studier på att hästar som går på bete och erbjuds fler än en vattenkälla står under minskad risk att drabbas av kolik.
Enligt litteraturen bör ett hästhållningssystem som så långt det är möjligt efterliknar den frilevande hästens tidsbudget minska risken för kolik. Undersökningar visar att den frilevande hästen spenderar större delen av dygnet åt lågintensiv rörelse såsom födosök och bara ca 1% av dygnet åt högintensiv rörelse såsom trav och galopp. Jämförelser av tidsbudget mellan olika hästhållningssystem visar att lösdrift mer efterliknar hur den frilevande hästen lever än vad traditionella uppstallningssystem gör med avseende på födosök, vila och rörelse.
Det finns ett etablerat samband mellan risken att drabbas av förstoppningskolik och begränsad lågintensiv rörelse samtidigt som stora mängder högintensiv rörelse bevisat ökar risken för kolik till följd av magsår. Det innebär med andra ord en förhöjd risk för kolik både vid för mycket hårdintensiv träning såväl som vid för lite lågintensiv rörelse. Där högintensiv träning är oundviklig, exempelvis för tävlingshästar och där tillräcklig mängd lågintensiv rörelse inte går att uppnå, till exempel vid skada, blir förebyggande arbete för de riskfaktorer som går att påverka, såsom tillgång på vatten, viktigt. Eftersom tillståndet uppstår till följd av flera faktorer kan hästägare genom sin hästhållning på så sätt ändå minska risken för kolik.

,

Colic in horses is a condition with a high mortality rate and can resault in significant costs for horse owners. As a complex, multifactorial disease epidemiologial studies have failed to determine the significance of individual risk factors. It’s therefore difficult for horse owners to know how to keep their horse in a way that reduces the risk of colic. This study aims to compile current scientific evidence concerning water supply and activity as risk factors of colic. The purpose is to provide horse owners with practical advice on how to minimize the risk of colic.
Scientific studies agree that limited intake of water is a risk factor for colic. In order to ensure sufficient water intake, horse owners should keep in mind that warmer outdoor temperatures, high activity level and dry-matter feed increase the horse’s need for water. Horse owner should provide horses with heated water when outside temperature is low and be aware that horses prefer to drink out of a bucket as opposed to automatic water systems. Furthermore, access to multiple water sources may reduce the risk of colic when horses are kept outside.
According to litterature, a housing system that resembles the wild horse may decrease the risk of colic. Studies have shown that the wild horse spends most of the day foraging and strolling and barely 1% of the day trotting and galloping. Loose housing systems mimic the timebudget of a wild horse more than traditional housing systems with regards to foraging, rest and activity.
It has been shown that stabled horses with limited access to low intensity movement suffer an increased risk of obstipation colic whereas high intensity activity increases the risk of gastric ulcers. In other words, too much, or too little activity constitute an increased risk of colic. When horses are kept for competition purposes, where high intensity exercise is unavoidable mitigating risk factors that can be influenced, such as access to water and the ability to stroll and forage, is of utmost importance. Since colic is caused by many factors horse owners should be able to reduce the risk through changing their management practices.

Main title:Vätsketillgång och rörelse som riskfaktorer för kolik hos häst
Authors:Vesterinen Artell, Amanda
Supervisor:Sassner, Hanna
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:10
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:kolik, häst, vattentillgång, rörelse, lösdrift, traditionell uppstallning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10074
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10074
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 09:49
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics