Home About Browse Search
Svenska


Alkelin, Elsa, 2018. Armbågsledsdysplasi hos växande hundar : fyra komplexa tillstånd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
987kB

Abstract

Armbågsledsdysplasi, ED, är ett samlingsbegrepp för fyra polygena och multifaktoriella patologanatomiska tillstånd. De ledsjukdomar som ingår i begreppet är inkongruens, ununited processus anconeus (UPA), fragmented medial coronoid process (FMCP) och osteochondrosis dissecans (OCD). ED drabbar medelstora till stora hundar och är en vanlig orsak till hälta hos växande hundar. Sjukdomen utvecklas under hundens tillväxtperiod, då deras ben till viss del utgörs av en broskmodell som successivt förbenas.

Inkongruens är en medfödd missbildning där de ingående benen inte passar ihop som de ska, vilket leder till alternerande kontaktytor som i sin tur predisponerar för utvecklandet av övriga ED-former. Vid UPA har man funnit att processus anconeus inte förbenas fullständigt vilket leder till att benfragmentet med tiden helt eller delvis separeras från övriga ulna. FMCP tros starta i det subkondrala benet, troligen utlöses tillståndet av en felbelastning i leden där belastningen på processus coronoideus ökas. Den etologi för OCD som det i nuläget finns mest belägg för är att tillståndet orsakas av en primär kärlskada. Tillväxtbrosket förlorar då sin kärlförsörjning och affekterade kondrocyter dör. De nekrotiska kondrocyterna ligger sedan kvar när resten av broskmodellen successivt förbenas. När leden belastas, eller i samband med ett trauma, uppstår en spricka mellan ledbrosket och den nekrotiska broskklumpen. En gemensam faktor för de fyra ledfelen är att drabbad individ med tiden utvecklar osteoartrit: en progressiv och degenerativ ledinflammation. Osteoartit medför att ledbrosket förstörs och att benpålagringar bildas, troligen i ett kompensatoriskt försök att stabilisera upp leden.

I Sverige utför Svenska Kennelklubben en officiell gradering av ED från det att hunden fyllt ett år. Graderingen baseras på de sekundära förändringar som är synliga via en röntgenprojektion. ED-graderingen utförs oberoende av etiologin, trots att man funnit att förändringarna kan uppträda olika fort och i olika omfattning vid olika former. På grund av detta kan falskt negativa individer förekomma. Med graderingen som grund har tungt belastade raser tillgång till index, en skattning av hundens avelsvärde med avseende på aktuell egenskap. Index baseras utöver individens egna fenotyp även på dess släktingars fenotyper. Index säger således även något om hundens genotyp. Trots detta avelsverktyg är prevalensen hög; drygt 10-30% av individerna i affekterade raspopulationer diagnosticeras med någon typ av ED.

Då ED omfattar fyra vitt skilda tillstånd med olika etiologier och patologiska kännetecken är det svårt att med hjälp av ett och samma verktyg försöka minska förekomsten. På grund av den komplexa nedärvningen kan ett gemensamt gentest vara mycket svårt att ta fram. Mycket forskning krävs, förslagsvis riktar man in sig på FMCP som är den mest utbredda formen. Index i kombination med fenotypisk selektion är i nuläget det enda effektiva verktyget som finns att tillgå för att minska ED-prevalensen. Predisponerade raser skulle även med fördel kunna röntgas vid en senare ålder, då de sekundära förändringarna associerade med samtliga ED-former med större sannolikhet går att urskiljas radiologiskt. Man skulle även kunna invänta röntgenresultat på avkommor innan man tar upprepade kullar på sina avelsdjur. Detta så att man får mer information och därmed även index som ligger närmre sanningen.

,

Elbow dysplasia, ED, is a generic term involving four polygenetic and multifactorial pathoanatomical conditions of the canine elbow. The diseases included in term are incongruence, ununited anconeal process (UPA), fragmented medial coronoid process (FMCP) and osteochondrosis dissecans of the medial humeral condyle (OCD). ED primarily affects medium to large breed dogs and is a common cause of lameness in growing dogs. The disease develops during the growth period when the bones consists of a cartilage model that is gradually being ossified.

Incongruence is a congenital joint deformity where the bones do not fit together properly. This lead to alternated contact points which predisposes the development other forms of ED as well. UPA is found to start with a fault in the ossification process of the anconeal process. With time the bone fragment makes a partial or complete separation from ulna. The onset of FMCP is thought to start in the subchondral bone. Possibly the condition is triggered by joint incongruence where additional strain is placed on the coronoid process. The most accepted theory regarding the etiology of OCD is that of a primary vascular injury. As the growth cartilage loses its vascularity some chondrocytes die, causing a cartilage retention as the surrounding, healthy cartilage is being ossified. Over time, or when the joint suffers a trauma, the bone will crack form the articular cartilage down to the necrotic, embedded cartilage. A common factor for all four joint conditions is that they inevitably lead to osteoarthritis: a progressive and degenerative joint inflammation. Osteoarthritis is associated with destruction of the articular cartilage and production of osteophytes, probably as a compensatory effort to stabilize the defect joint.

In Sweden the Swedish Kennel Club performs an official evaluation of ED on dogs older than one year old. The ED-grading is made through observation of secondary lesions visible on an x-ray frame. The elbows are graded equally even though the lesions appear at different rates and extent depending on the etiology. Because of this there is a possibility that some affected elbows are evaluated as normal. Based on the grading scores heavily affected breeds have been assigned an index: an estimation of the dogs breeding merit. Index is, in addition to the individuals phenotype, also based on the phenotypes of its relatives. Hence the index also reflects the genotype. Despite this tool the prevalence of ED is high; roughly 10-30% of the individuals in affected breed populations are diagnosed with some degree of ED.

Since ED includes four separate conditions with different etiologies and pathological features, lowering the prevalence using the same tool can be hard. Because of the complex inheritance pattern, development of a common genetic test seem unlikely. A lot of research is needed, preferably on FMCP which is the most common condition. As of today index in combination with phenotypic selection is the only effective tool available to lower the prevalence of ED. Breeds predisposed to develop the conditions could be x-rayed at a higher age, where the chances of identifying the secondary lesions are higher. Waiting for the offspring to get x-rayed before producing multiple litters from the same stud and bitch would also provide additional information and thereby a breeding merit score that better reflects the reality.

Main title:Armbågsledsdysplasi hos växande hundar
Subtitle:fyra komplexa tillstånd
Authors:Alkelin, Elsa
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:4
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:armbågsledsdysplasi, AD, hund, inkongruens, UPA, FCP, OCD, osteoartrit, index
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10069
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10069
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2019 09:01
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics