Home About Browse Search
Svenska


Sundström, Erik, 2018. Brandhårdhetens påverkan på knäckesjukans omfattning på brandfältet i Sala. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Knäckesjuka (Melampsora pinitorqua) är en skoglig skadegörare som orsakar skador på ung tall (Pinus sylvestris). Svampen värdeväxlar mellan asp (Populus tremula) och tall för att fullborda sin livscykel. Tidigare studier visar en tydlig korrelation mellan hård brandhårdhet och kraftig lövetablering efter brand. Studier om knäckesjuka visar att svampen är starkt relaterat till närvaro av asp och asptäthet på beståndsnivå. Det är däremot inte studerat hur knäckesjuka påverkar tallföryngringar efter brand. Syftet med denna studie var att undersöka en möjlig korrelation mellan brandhårdhet och knäckesjuka, samt om brandhårdheten har en indirekt påverkan på knäckesjuka genom att gynna förekomsten av asp/mängden aspbiomassa. Studien undersökte även om viltbete på asp har en negativ eller positiv inverkan på knäckesjukans angrepp.

Studieområdet var brandfältet i Sala och inventeringen utfördes i elva bestånd uppdelade i fyra geografiskt skilda områden. Skogsbranden sommaren 2014 utanför Sala är unikt i Sverige för sin storlek och omfattning. Branden skadade 14 000 ha skog och gav upphov till stora variationer av brandhårdhet (bränningsdjup). Både före och efter branden har det förekommit ett aktivt brukande av skogen. Det har observerats knäckesjuka i tallföryngringarna och rapporterats om stora mängder klövvilt. Allt detta gör brandfältet synnerligen lämpat för att studera sambanden mellan knäckesjuka, brandhårdhet, aspförekomst och viltbete.

Denna studie fann varken att knäckesjukans omfattning eller att förekomsten av asp var kopplat till brandhårdhet/alt. hur hårt det brunnit. Däremot fanns det variationer i knäckesjukans omfattning mellan de geografiska områdena. Denna variation var kopplad till förekomsten av asp. Områden med hög förekomst av knäckesjuka hade hög förekomst av asp. Det gick inte att styrka att viltbete hade någon påverkan på angrepp av knäckesjukans.

Idag är ca 15 % av tallplantorna på brandfältet infekterade av knäckesjuka. Det finns stora skillnader i hur olika geografiska områden drabbats av svampen. Med det i åtanke och att svampen kan drabba tallföryngringar upptill 15 års ålder bör det finnas en stark oro för att utbredningen av knäckesjukan kan öka i framtiden.

,

Pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) is a forest pathogen that causes damages to young pine seedlings (Pinus sylvestris). The fungus is dependent on two alternate hosts: aspen (Populus tremula) and pine to complete its lifecycle. Previous studies show a distinct correlation between hard fire severity and a vigorous regeneration of deciduous aspen seedlings. Studies of pine twisting rust show that the pathogen is strongly related to the presence and density of aspen at the stand level. No study so far has focused on how pine twisting rust infect regenerating pine seedlings after a forest fire. The aim of this study was to explore if a possible correlation between fire severity and pine twisting rust exists and to examine if fire severity intensify infection indirectly through an increased presence or amount of aspen biomass. The study also examined if ungulate browsing has a negative or positive impact on the infection of pine twisting rust.

The study was located at the fire field in Sala and the inventory was carried out in eleven stands in four geographically distinct areas. The forest fire of summer 2014 outside Sala is unique in Sweden for its size and degree of fire severity. The fire damaged 14 000 hectare of forest and caused a large variation in fire severity. Both before and after the fire there has been an active forestry. There have been observations of pine twisting rust in the pine regenerations and reports of large numbers of ungulates utilizing/within the area. All this makes the fire field in Sala well suited for studying the relationship between pine twisting rust, fire severity, asp density and ungulate browsing.

This study shows that fire severity had neither a significant effect on the infection of pine twisting rust nor on the density of aspen. However, there was significant variation in the infection of pine twisting rust between different geographical areas, which was a result of differences in the amount of aspen. Areas with high presence of pine twisting rust had large amounts of aspen. Ungulate browsing showed neither a negative or positive effect on the amplitude of pine twisting rust.

Today around 15 % of the pine regeneration on the fire field is infected by pine twisting rust. There is a large variation in the degree of infection of pine twisting rust between different geographical areas. Given that the pathogen can infect pine regenerations up to an age of 15 years there is an enhanced risk that the spread of the pathogen could increase in the future.

Main title:Brandhårdhetens påverkan på knäckesjukans omfattning på brandfältet i Sala
Authors:Sundström, Erik
Supervisor:Nilsson Hegethorn, Marie-Charlotte and Stenlid, Jan
Examiner:Granström, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2018:9
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:brandhårdhet, knäckesjuka, asp, Salabrännan, viltbete, fire severity, Pine twisting rust, aspen, the Sala fire, ungulate browsing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10037
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10037
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Forestry - General aspects
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:17 Dec 2018 11:49
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:46

Repository Staff Only: item control page