Home About Browse Search
Svenska


Vidner, Sofia, 2018. Innovativa metoder i stadsplanering och planerares syn på att använda dem. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Ett centralt tema i stadsutveckling handlar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i den fortsatta förtätningen av städer. Den konventionella stadsplaneringens verktyg och arbetsätt beskrivs vara otillräckliga för att hantera stadens komplexitet, men samtidigt är det ofta dessa som används i rådande stadsplanering. Framtida städer är i behov av andra innovativa arbetsätt och lösningar som kan förutse den sociala dynamik som staden består av och för att nå hållbar stadsutveckling.

Arbetets syfte är att identifiera, undersöka och analysera innovativa metoder som används i stadsplanering. Arbetet syftar till att relatera faktiska exempel på vad innovativa metoder kan innebära och åstadkomma, till hur de uppfattas av planeringsaktörer och initiativtagare. Undersökningen genomförs som en explorativ studie vilken tillåter en viss öppenhet inför arbetets utveckling.

Studien av innovativa metoder utgör efter analys en sammanställning av tre studerade fall: Île de Nantes, Palace Quarter och Jubileumsparken. Resultatet visar att förutsättningarna för innovativa metoder och dess arbetsprocess styrs av olika bakomliggande processer. Intervjuresultatet illustrerar de olika motsättningar som finns i stadsplaneringens praktik, mellan vad vi behöver av en modern stad och de konventionella verktyg vi använder för att skapa den. Det finns även motsättningar mellan vad vi förstår är bra för en stadsutveckling och att det som byggs och utvecklas ska gå snabbt och vara så lönsamt som möjligt. Det finns ett intresse för att använda innovativa metoder i stadsplanering, men olika aspekter gör det svårt.

Innovativa metoder bygger på att utgå från det befintliga på platsen, vilket formar de fysiska miljöerna samt resulterar i ett resurssparande. Det processinriktade arbetet tillvaratar värden i utvecklingen som är kopplade till människans identitet och hennes relationer till en plats. Planerarers mottaglighet för metoderna är stor men det går att identifiera flera hinder för att de ska kunna användas i praktiken. Dessa hinder kan beskrivas vara det höga tempo som finns i planeringen och att metoderna tolkas vara tidskrävande. Det processinriktade arbetet innehåller även utmaningar i hur det ska presenteras och kommuniceras till kunden eftersom arbetets slutresultat ibland är oklart. Metodernas arbetssätt har svårt att få plats i den konventionella planeringens ramar och redan inkörda system som visar sig präglas av vanor. För att metoderna ska kunna användas måste därför de vanemönster som finns i planeringen i viss utsträckning brytas, vilket kräver vilja och mod.

,

A central theme in urban development is social, environmental and economic sustainability in the continuing densification of cities. The methods and tools of conventional urban planning are described as insufficient when it comes to handle the complexity of the city, at the same time these tools are often being used in current urban planning. Future cities are in need of other innovative ways of working and solutions that can predict the social dynamics that the city consists of and to achieve sustainable urban development.

The objectives of this thesis are to identify, investigate and analyze innovative methods used in urban planning. The purpose of this thesis is to relate actual examples of what innovative methods can be and achieve, to how they are perceived by planning actors and promoters. An explorative study is used as a method for the investigation wich allows a certain amount of openess against the direction of development in the work.

After analysis, the study of innovative methods comprises a summary of three studied examples: Île de Nantes, Palace Quarter and Jubileumsparken. The result show that the possibilities for the work of innovative methods are affected by different background processes. The interview results illustrate the various contradictions in the practice of urban planning, between what we need of a modern city and the conventional tools we use to create it. There are also contradictions between what we understand is good for urban development and that what is being built and developed should go fast and be as profitable as possible. There is an interest in using innovative methods in urban planning, but different aspects makes it difficult.

The innovative methods are based on developing the existing on site and its existing qualities, which shapes the physical environments and result in a resource saving planning process. The process-oriented work values different qualities in the development, linked to human identity and her relationship to place. Planning actors receptiveness of the methods is large, but several obstacles standing in the way of using them in practice can be identified, such as the high pace in planning and the interpretation of the methods as ineffective. The process-oriented work also includes challenges about how the work will be presented and communicated to the client, since the ending results sometimes is unclear. Innovative methods have a difficulty to fit in the frames and used systems of conventional planning wich is characterized by habits. Therefore, for the methods to be used and to a certain extent, a breaking of habit patterns in planning is necessary, which requires a will and courage.

Main title:Innovativa metoder i stadsplanering och planerares syn på att använda dem
Authors:Vidner, Sofia
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Lindholm, Gunilla and Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:innovativa metoder, hållbar stadsutveckling, befintliga strukturer, identitet, öppna processer, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10016
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10016
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Dec 2018 13:38
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics