Home About Browse Search
Svenska


Lööv, Anders, 2018. Quinoa – en framtida gröda i Sverige?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Quinoa är en gröda som länge nyttjats av ursprungsbefolkningen i Sydamerika, men som under senare år vuxit i popularitet världen över. Detta har främst att göra med de mycket näringsrika quinoafröna som anses ha goda effekter på hälsan hos människor. Andra intressanta egenskaper hos quinoa är dess förmåga att anpassa sig till miljöer där få eller inga andra grödor skulle kunna växa. Quinoa är motståndskraftig mot olika sjukdomar och skadegö-rare tack vare ett naturligt försvar av främst saponiner, och är även en konkurrenskraftig gröda. Alla dessa egenskaper har ökat intresset för odlingen i bl.a. Europa där quinoa numera odlas kommersiellt i många länder. I Sverige bedrivs i nuläget kommersiell odling i mindre skala som uppvisar positiva resultat. Syftet med denna rapport var att utvärdera möjligheterna att odla quinoa i Sverige och målet var att två frågeställningar skulle besvaras. Fråge-ställningarna handlade om vilka möjligheter och svårigheter som finns med quinoaodling i Sverige samt vilka användningsområden quinoan skulle kunna ha. Material som använts vid informationsinsamlingen omfattar vetenskaplig litteratur, vetenskapliga artiklar, intervjuer, broschyrer och faktablad. Dessa material har utgjort primära källor då de ansetts ha högst trovärdighet. Webb-sidor har utgjort sekundära källor. De möjligheter som idag finns med quino-aodling är att det finns dagslängdsneutrala sorter anpassade för odling i Sve-rige och där grödan kan odlas och skördas med de maskiner och redskap som idag finns på gård. Ekonomiska fördelar är bl.a. högt pris på quinoafrö. Ut-maningar med odlingen är sådd, ogräsbekämpning samt arbetet efter skörd med saponinborttagning från frön. Växtsäsongen i norra Sverige är en annan begränsning. Användningsområdena är flera vilka omfattar fröodling, ol-jefröodling, djurfoderproduktion, framställning av biologiska bekämpnings-medel genom växtextrakt samt markförbättrande åtgärder (dekompaktering av mark och fångstgröda för nematoder). Slutsatsen av resultatet är att quinoa idag är möjlig att odla i Sverige då möjligheterna överväger svårigheterna.

,

Quinoa has under a long period of time been used by the indigenous people of South America but has in later years grown in popularity around the world. An important reason for this is the nutrient-rich quinoa seeds which are thought to have beneficial effects on human health. Other interesting charac-teristics of quinoa is its ability to adapt to environments where few or no plants would be able to grow. Quinoa is resilient towards diseases and pests attributed to its natural defense of mainly saponins and is also a competitive crop. All these attributes have led to an increased interest of quinoa farming in Europe amongst others, where quinoa is grown commercially in several countries. Quinoa is grown commercially on a small scale in Sweden but with good results. The aim of this report was to evaluate the possibilities with qui-noa farming in Sweden, and the goal was to answer two questions. The ques-tions were which possibilities and difficulties quinoa farming has in Sweden and which applications quinoa could have. Materials that have been used for gathering of information include scientific literature, scientific articles, inter-views, brochures and factsheets. These materials have been used as primary sources as they have more credibility. Web pages have been used as second-ary sources. Possibilities with quinoa farming include access to daylength neutral varieties adapted for farming in Sweden and that the crop can be farmed and harvested with machines and equipment already available on farms. Economic advantages are for example high price on quinoa seed. Difficulties with the farming are sowing, weed control and after-harvest removal of saponins from seeds. The shorter vegetation period in northern Sweden is another limitation. Applications for quinoa are several which in-clude seed crop, oilseed crop, fodder, production of biological pesticides by using plant extracts and improvement of damaged soils (decompaction and trap crop for nematodes). The conclusion of the results is that quinoa farming is possible in Sweden where the possibilities outweigh the difficulties.

Main title:Quinoa – en framtida gröda i Sverige?
Authors:Lööv, Anders
Supervisor:Båth, Birgitta
Examiner:Bergkvist, Göran
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:chenopodium, quinoa, chenopodium quinoa, mjölmålla, nya grödor, svenska grödor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10003
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10003
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:06 Dec 2018 12:39
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics