Home About Browse Search
Svenska


Elofsson, Kristoffer and Eliasson, Lilian, 2018. Vård av exotiska smådjur : omvårdnad av reptiler på klinikens stationärvårdsavdelning, med inriktning på ödlor, ormar och sköldpaddor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
483kB

Abstract

I det här arbetet undersöktes reptilers behov och vilka faktorer som är avgörande för att reptiler ska må bra och hålla sig friska. Samtidigt undersöktes hur väl dessa behov och faktorer tillgodoses och tillämpas i kliniksammanhang och i kommersiell verksamhet som håller reptiler. Undersökningen utfördes dels genom en litteraturstudie och dels genom en enkätstudie.

I litteraturstudien, som omfattade både vetenskapliga artiklar och veterinärmedicinsk facklitteratur, framkom flera väsentliga faktorer för reptilers välmående generellt och i klinikmiljö. Dessa faktorer inkluderar behållare (här kallad vivarium), substrat, temperatur, ljussättning, luftfuktighet, ventilation och beteendeberikning. Det är viktigt att dessa faktorer uppfylls även i en vårdmiljö för att inte förvärra sjukdom eller orsaka ytterligare sjukdom eller skada hos patienten. Behållaren ska, utöver att hålla patienten, möjliggöra att behovet av resterande faktorer tillgodoses. Exempelvis bör vivariet vara tillräckligt stort för att på ett bra sätt inhysa patienten. Storleken beror på patienten, då olika arter av reptiler har olika behov. Substratet bör uppfylla vissa kriterier; bland annat ska det främja en god hygien och inte vara giftigt eller irriterande för patienten. Temperaturen är av särskild vikt för reptiler, eftersom de är ektoterma djur och således använder sig av omgivningen för att reglera sin kroppstemperatur. Ett visst temperaturintervall, med olika temperaturzoner, bör finnas inom vivariet för att möjliggöra detta. UV-belysning är en essentiell del i hållandet av många reptilarter, eftersom reptiler behöver UV-ljus bland annat för att kunna syntetisera vitamin D3 som krävs för en mängd viktiga livsfunktioner. Rätt luftfuktighet är viktigt för reptiler, bland annat för att undvika uttorkning. Vad som är optimalt varierar med både art och hälsotillstånd. Det behöver också finnas en god ventilation och luftcirkulation, både för att tillhandahålla goda förhållanden för reptilen och av hygieniska skäl. Beteende-berikning, framförallt gömställen, bör erbjudas patienterna eftersom det både minskar stress, främjar naturligt beteende och är en hjälp för temperaturregleringen.

Till enkätstudien utformades två olika frågeformulär, varav det ena anpassades till kliniker och djursjukhus och det andra till kommersiell verksamhet med inhysning av reptiler. Två kliniker svarade, varav den ena kunde erbjuda stationärvård av reptiler över dygn och den andra endast erbjöd patienterna att stanna över dagen. Kliniken med stationärvård uppfyllde de faktorer som rapporterats som vik-tiga i litteraturstudiedelen. Kliniken med enbart dagpatienter erbjöd endast det nödvändigaste för att kunna vårda reptilerna under korta tidsperioder. En kommersiell verksamhet svarade på enkäten, även denna uppfyllde de faktorer som framkom i litteraturstudien.

,

In this report, reptiles’ needs and factors crucial for their wellbeing and health were investigated as well as how these needs and factors are met and fulfilled in clinical and commercial contexts. The investigation was conducted with a literature study and a questionnaire study.

In the literature study, which included both scientific articles and veterinary text-books, several essential factors were found for reptile wellbeing in general and in a clinical environment. These factors include a container (here called a vivarium), substrate, temperature, lighting, humidity, ventilation and behavioural enrichment. It’s important to provide these factors also in a care environment in order to not aggravate disease or cause further damage to the patient. The purpose of the con-tainer is to hold the patient as well as to enable the providing of the remaining factors. It should, for example, be large enough to contain the patient in a satisfactory manner. Its size depends on the patient, as different species have different needs. The substrate should fill certain criteria; such as promoting a good hygiene and not be toxic or irritating to the patient. Temperature is of extra importance to reptiles, since they are ectothermic animals and therefore use their surroundings to regulate their body temperature. A specific temperature gradient, with different temperature zones, should exist within the vivarium to enable this. UV-lighting is an essential part of keeping many species of reptiles, since reptiles need it to for instance synthesize vitamin D3 which is needed for several vital processes and functions. The right level of humidity is important for reptiles to avoid dehydration among other things. What is optimal varies with species and condition. The vivarium needs good ventilation and air circulation in order to provide a good environment for the reptile as well as to sustain good hygiene. Behavioural enrichment, hiding spots in particu-lar, should be provided for the patients since it reduces stress, promotes a natural behaviour and helps thermoregulation.

Two different questionnaires were designed for the questionnaire study, one of which was targeted at clinics and animal hospitals and the other was targeted at commercial facilities keeping reptiles. Of the two clinics that answered, one offered stationary care overnight and the other only took day patients. The clinic with sta-tionary care fulfilled the factors that proved important in the literature study. The other clinic, with day patients, only offered the utmost necessary for nursing the reptiles for a short period of time. The one commercial facility that answered also fulfilled the factors reported in the literature study.

Main title:Vård av exotiska smådjur
Subtitle:omvårdnad av reptiler på klinikens stationärvårdsavdelning, med inriktning på ödlor, ormar och sköldpaddor
Authors:Elofsson, Kristoffer and Eliasson, Lilian
Supervisor:Penell, Johanna
Examiner:Hammarberg, Ann
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018: 5
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:reptil, ödla, orm, sköldpadda, stationärvård, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9990
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9990
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2018 11:33
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics