Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Hanna, 2018. Utomhuskontor som arbetsplats : undersökning om funktion, användning och utformning av ett befintligt utomhuskontor. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Människor som arbetar inomhus under större delen av sin arbetsdag får, speciellt under vinterhalvåret, en minimal tillgång till direkt dagsljus, vilket kan påverka välmående och hälsa. Många av våra biologiska system i kroppen styrs av ljus-och mörkermönster. När vi blir utsatta för mörker eller ett dunklare ljus, utsöndras ett sömnhormon, melatonin, vilket gör att vi blir trötta. Direkt dagsljus på 15 minuter, en solig dag på vintern räcker, för att hjälpa till med välmående och en mulen dag krävs 45 minuter för samma effekt. Möjlighet att kunna arbetsuppgifter utomhus skulle kunna medverka till ökat välbefinnande.

Ett koncept som ger möjlighet för utomhusarbete är utomhuskontor. Det första kontoret i Sverige byggdes år 2016 i Växjö och heter WorkOut®. Användningen av en sådan här miljö är ett första steg till att få tillgång till just dagsljus under arbetstid. I den här studien undersöks användningen av WorkOut® och vilka faktorer som kan påverka. Data har hämtats hos upprättarna av utomhuskontoret, användarna av miljön och en platsanalys har gjorts. För att få en förståelse för hur användningen ser ut och hur utformningen på något vis kan påverka den ges här en undersökning hos upprättarna av miljön, användarna samt en fysisk analys av själva utomhuskontoret. I studien tas det inte hänsyn till hälsan hos användargruppen, utan fokus är att se hur användningen ser ut och vad som påverkar den.

Användningen av utomhuskontoret ser olika ut under året och under vintern är det ingen som använder miljön. Enligt användarna kan värme och något som skyddar mot snö och vind, vara delar i utformningen som kan utöka användningen under den årstiden. Under resterande årstider, är det till största del tillgång till sol och frisk luft som gjort att användarna utnyttjat miljön för arbete. På samma gång önskas mer tillgång till skugga för att utöka användningen. Under vår och höst önskas även förbättringar i utformningen, för att skydda mot vind.

När det gäller arbetsuppgifter i utomhuskontoret önskar många att kunna genomföra möte, både i grupp och med enskild person, samt arbete i grupp. De upplever att det finns platser för att utföra dessa arbetsuppgifter. En stor önskan ligger dock på fler platser som är insynsskyddade, ostörda och som erbjuder sekretess. För övrigt önskar även användarna att använda utomhuskontoret som en social plats tillsammans med sina kollegor. Växtlighet visade sig viktigt för användarna i en miljö där de arbetar, där växter som blommar är allra viktigast följt av växter som indikerar olika årstider samt är vintergröna.

Det krävs mer undersökningar för att ta reda på hur utomhuskontor kan vara positivt för hälsan och vilka delar i utformningen som är av störst vikt när det gäller användningen. Det här resultatet kan ses som ett första steg när det gäller att förstå hur ett utomhuskontor kan gynna den arbetande människans behov.

,

People who work indoors a greater part of their workday, get a lower level of direct daylight, especially during the winter months. This can affect their wellbeing and health. Many of our bodily biological systems are controlled by light and dark patterns. When we are exposed to darkness or haze light, a sleep-hormone called melatonin exude, which makes us tired. An exposure of direct daylight for 15 minutes during a sunny day in the winter, is sufficient to help with the wellbeing. It takes 45 minutes during a cloudy day to get the same effect. The possibility to conduct work outdoors, could be beneficial for an enhanced wellbeing for workers who usually work indoors.

A concept that gives a possibility for work outdoors are outdoor-offices. The first outdooroffice in Sweden was built in the spring of 2016 in Växjö and is called WorkOut®. The possibility to use this kind of environment, is a first step to get access to daylight during workhours. This study explores the use of WorkOut® and which factors that might affect the usage. Data has been gathered with the establishers of the environment, the user group and from an analysis on the physical environment of WorkOut®. The study doesn’t consider the health of the user group, instead it focusses on the usage of the environment and what might have an impact on it.

The use of the outdoor-office is different depending on which season it is. During the winter there is no use of the environment. The user-group express a need for heat and protection from snow and wind, which might enhance the use during the winter. During spring, summer and fall, access to sun and fresh air are the main reasons why the users have chosen to use the environment for work. Simultaneously they express a desire for more access to shade. During the spring and fall they also wish for shelter from wind as improvements in the design.

The user group wish to conduct work tasks such as, meetings in group and individually as well as group work. They are experiencing that the environment supports those work desires. A more extensive wish is for places in the environment that support confidentiality, are undisturbed and protected from insight. Moreover, the user group wish to use WorkOut® as a social place together with colleagues. Vegetation was shown to be of importance in a working environment and plants with flowering is the most important, followed by vegetation with seasonal variation and evergreens.

More studies need to be conducted to see how the outdoor-office can be positive for the health of employees, and which parts of the design is of greater importance regarding the use. The result form this study can be seen as a first step in understanding how an outdoor-office can promote worker’s needs.

Main title:Utomhuskontor som arbetsplats
Subtitle:undersökning om funktion, användning och utformning av ett befintligt utomhuskontor
Authors:Lundström, Hanna
Supervisor:Göransson, Eva
Examiner:Von Essen, Elisabeth and Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:utomhuskontor, användning av utomhuskontor, årstidsanvändning, dagsljus, utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9980
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9980
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2018 09:51
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page