Home About Browse Search
Svenska


Sjöström, Fredrik, 2018. Sustainable urban development through increased construction in wood? : a study of municipalities’ cooperation in major construction projects in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The increased awareness of the construction industry's impact on the global climate combined with the current housing shortage in Sweden has contributed to an increasing ask for more wood in construction amongst stakeholders, municipalities and politicians. In order to meet Sweden's climate goals it is necessary that new materials, technologies and working methods continue to evolve. Knowledge, cooperation and communication are described as important elements in order to develop the work towards increased sustainability in the construction sector in Sweden. Through different forms of cooperation, knowledge and risk can be spread between the involved actors in large capital-intensive construction projects while the construction process tends to be streamlined and life cycle costs minimized.

The purpose of this study is to explain the importance of cooperation between private and public actors in major construction projects in Sweden. The study focuses on perceived advantages and disadvantages with public-private partnership as collaborative form, but also how this interaction, through increased wood construction, can lead to more developed and sustainable urban development. The study focuses on how this form of cooperation can benefit both public actors, such as municipalities, as well as private actors on the market.

The study is based on qualitative interviews with representatives from seven different municipalities in Sweden. The sample for the study was carried out through active searches in the Central Statistics Office, where the selection of units was based on the number of completed apartment buildings during the last three and five year period. The reason why these municipalities were chosen with regard to the number of completed apartment buildings was based on the fact that they are deemed to have a great potential for expanded wood construction within the municipality. Another aspect that was included in the choice of respondent was that the municipalities that produce the most apartment buildings are expected to have a good insight into the complex issues that the study is focused on.

The results of the study show an overall positive image to wood as a building material. The main advantages of wood as a building material are described as the possibility of prefabrication, climate-friendly material and increased competition on the construction market. Perceived difficulties with wood as a building material is described as lack of knowledge and experience, conservative construction industry and that there are too few producers of building elements in wood.

The results show that cooperation between public and private actors is taking place in a large part of the municipalities today. Public-Private Partnership (PPP) is mainly used through project competitions and land display through open procedures. A majority of respondents argue that cooperation is very important within the municipality in order to be able to carry out these larger and more complex construction projects. These collaborations are described to increase the spread of knowledge between market actors, provide an opportunity for municipalities to influence the market, and that risks associated with the projects can be spread between the involved actors. Respondents describe that there are few disadvantages associated with public-private partnership. The disadvantages identified in this study are described as lack of skilled labour and that there is a difficulty in meeting the various interests of the cooperation.

,

Den ökade medvetenheten om byggindustrins påverkan på det globala klimatet i kombination med den rådande bostadsbristen i Sverige har gjort att allt fler intressenter, kommuner och politiker börjat efterfråga mer trä i byggande. För att kunna möta Sveriges klimatmål krävs att nya material, teknologier och arbetssätt fortsätter att utvecklas. Kunskap, samarbete och kommunikation beskrivs som viktiga element för att kunna utveckla arbetet mot ökad hållbarhet inom byggsektorn i Sverige. Genom olika samverkansformer kan kunskap och risk spridas mellan de involverade aktörerna vid större kapitalintensiva byggprojekt samtidigt som byggprocessen tenderar att effektiviseras och livscykelkostnaderna minimeras.

Syftet med detta arbete är att belysa vikten av samverkan mellan privata och offentliga aktörer vid större byggprojekt i Sverige. Studien inriktas mot upplevda fördelar och nackdelar med dels public-private partnership som samverkansform men även hur denna samverkan, genom ökad byggnation i trä kan leda till en mer utvecklad och hållbar stadsutveckling. Arbetet fokuseras på hur denna samverkansform kan gynna såväl offentliga aktörer, så som kommuner, samt privata aktörer på marknaden.

Studien baseras på kvalitativa intervjuer med representanter från sju olika kommuner i Sverige. Urvalet till studien skedde genom aktiva sökningar i statistiska centralbyrån där val av enhet grundades på antal färdigställda flerbostadshus under den senaste tre och fem åren. Anledningen till att dessa kommuner valdes med hänseende till antal färdigställda flerbostadshus grundades på att dessa bedöms ha en stor potential till en utökad träbyggnation inom kommunen. En annan aspekt som togs med vid valet av respondent var att de kommuner som producerar flest flerbostadshus bedöms ha en god inblick i de komplexa frågor som studien inriktas mot.

Studiens resultat visar en övergripande positiv bild till trä som byggmaterial. De största fördelarna med trä som byggmaterial beskrivs som möjligheten till prefabricering, klimatvänligt material samt att det blir en ökad konkurrens på byggmarknaden. Upplevda svårigheter med trä som byggmaterial beskrivs som brist på kunskap och erfarenhet, konservativ byggindustri samt att det finns för få producenter av byggelement i trä.

Resultatet visar att samverkan mellan offentliga och private aktörer sker i en stor del av kommuner som ingår i denna studie. Public-Private Partnership (PPP) används framförallt genom markanvisningstävlingar och markanvisning genom öppet förfaranden. En majoritet av respondenterna menar att samarbetet är mycket viktiga inom kommunen för att kunna genomföra dessa större och mer komplexa byggprojekt. Dessa samarbeten beskrivs öka kunskapsspridningen mellan marknadens aktörer, ger en möjlighet att kunna påverka marknaden samt att risker kopplade till projekten kan spridas mellan de involverade aktörerna. Respondenterna beskriver att det finns få nackdelar kopplade till PPP. De nackdelar som framkom genom denna studie beskrivs som brist på kunnig arbetskraft samt att det finns en svårighet kring att tillgodose samarbetets olika intressen.

Main title:Sustainable urban development through increased construction in wood?
Subtitle:a study of municipalities’ cooperation in major construction projects in Sweden
Authors:Sjöström, Fredrik
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:203
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:building materials, climate, collaboration, construction project, multi-family housing, qualitative, semi structured, sustainability, wood construction, byggmaterial, byggprojekt, flerbostadshus, hållbarhet, klimat, kvalitativ, samarbete, semistrukturerad, träbyggnation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9945
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9945
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:28 Nov 2018 09:34
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics