Home About Browse Search
Svenska


Söderlind, Malin, 2018. Kostnadsanalys av ekologisk kompensation : en studie av förflyttning av död ved vid Aitikgruvan. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Biologisk mångfald är viktig för att upprätthålla funktionella ekosystem. Ekologisk kompensation är en ny metod som används för att stoppa nettoförlusten av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster.

Boliden planerar att utöka sandmagasinet vid Aitikgruvan i Gällivare vilket innebär att ett område med mycket höga naturvärden måste avverkas. Boliden har av mark- och miljödomstolen blivit ålagd att kompensera detta genom ekologisk kompensation. Därför genomfördes en storskalig flytt av död ved där ett forskningsförsök var involverat för att utvärdera de kortsiktiga och långsiktiga ekologiska effekterna.

En fältstudie genomfördes under flytten med syfte att beskriva arbetsmetodiken, hitta påverkande variabler på tidsåtgången och dokumentera erfarenheter från de som ut-fört arbetet, för att efteråt kunna genomföra en kostnadsanalys. Data samlades in genom tidsstudier av maskinarbetet, samt genom observationer och intervjuer. Under tidsstudierna studerades totalt 48 skotnings- och lastbilslass.

Oberoende av vilket maskinarbete (utskotning, lastbilstransport eller inskotning) som utfördes påverkades tidsåtgången av samma variabler. För arbetsmomenten körning tom och körning fullastad påverkades tidsåtgången av transportsträckans längd. För arbetsmomenten lastning och lossning påverkades tidsåtgången till största delen av laststorleken. Stockarnas nedbrytningsgrad påverkade inte märkbart tidsåtgången för någon av arbetets faser.

Arbetsmetodiken fungerade bra men några förbättringsmöjligheter identifierades. Ett exempel var bättre planering av avläggen för att effektivisera lastning och lossning. Till exempel att alla stockar av samma sortiment placeras på samma plats samt att de sortiment som ska lastas underst på lastbilen placeras först på avlägget.

Kostnaden per flyttad och utlagd stock blev 813 kr. Om forskningsdelen exkluderades, förbättringsförslagen anammades och arbetet trimmades in uppskattades kostnaden hamna på ca 397 kr/stock. Denna studie ger underlag för kostnadsberäkning och effektivt genomförande av framtida ekologiska kompensationsprojekt.

,

Biodiversity is essential for maintaining functional ecosystems. Ecological compen-sation is a new method which is used to stop the net loss of biodiversity and degradation of ecosystem services.

Boliden plan to expand the sand magazine at the Aitik mine in Gällivare, which means that an area with very high natural values must be removed. Boliden has been ordered by the Land and Environmental Court to compensate this through ecological compensation. Therefore, a large-scale relocation of dead wood was conducted including a research project to evaluate the short-term and long-term ecological effects.

A field study was conducted during to the relocation of dead wood, with the aim to describe the work methodology, to find variables influential for the time consump-tion, to document experiences from the workforce, and to perform cost analysis. Data was collected through observations and interview and through time studies for those tasks that included machine work. During the time studies, a total of 48 forwarder and truck loads were studied.

Irrespective of what kind of machine work done (extracting logs to roadside, transporting logs on roads, or transporting logs out to the forest), there was a common pattern in the time consumptions. The time consumption for the work elements driving empty and driving fully loaded was affected by the transported distance. Looking at the work elements loading and unloading, the time consumption was affected by the load size. The degradation degree of the logs did not significantly affect the time consumption.

The work methodology worked well but there were some suggestions for improve-ment. One example was better planning of the roadside landing to improve the work elements loading and unloading. For example should all logs of the same assortment be placed at the same location at the landing and the assortments that must be loaded at the bottom of the truck should be placed in the beginning of the landing.

The cost per relocated log was 813 SEK. With the research related part removed, the suggested improvements applied and if the work was streamlined, the cost was estimated to be approximately 397 SEK/ log. This study provides a basis for cost calculation and effective implementation of future ecological compensation projects.

Main title:Kostnadsanalys av ekologisk kompensation
Subtitle:en studie av förflyttning av död ved vid Aitikgruvan
Authors:Söderlind, Malin
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2018:12
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:arbetsmetodik, tidsåtgång, produktivitet, känslighetsanalys, Komatsu 865, Scania R440, Terri ATD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9944
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9944
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2018 10:04
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:42

Repository Staff Only: item control page