Home About Browse Search
Svenska


Söderlund, Sofia, 2018. Social hållbarhet som del av certifieringssystem för flerbostadshus. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag likställs ofta en hållbar byggnad med en ”grön byggnad” där miljövänliga materialval och en snål energiförbrukning styr designprocessen. En hållbar byggnad innebär dock mer än att enbart minimera byggnadens miljöpåverkan. Vid bedömningen av en byggnads bidrag till hållbarhet bör större uppmärksamhet ges till sociala aspekter. Kvaliteter som välbefinnande, trygghet och trivsel är av stor vikt för att skapa en god livsmiljö för byggnadens brukare. Det finns flera certifieringssystem som ställer krav på byggnaders miljöprestanda och som uppmuntrar till att producera byggnader med en låg miljöpåverkan. Få av systemen inkluderar kriterier som kan kopplas till sociala kvaliteter.

I detta arbete har sociala värden i boendemiljön i flerbostadshus studerats. Syftet har varit att redogöra för vilka aspekter som är viktiga för social hållbarhet i boendemiljön samt komma med förslag på hur dessa aspekter skulle kunna värderas i en certifiering. Utgångspunkten i studien har varit en dokumentanalys där vetenskaplig litteratur och offentliga rapporter om begreppet social hållbarhet har studerats. Utifrån dokumenten har nyckelord för att beskriva begreppet sorterats ut. Nyckelorden har i sin tur legat till grund för en checklista över sociala kvaliteter i boendemiljön. Checklistan har vidareutvecklats till en arbetsmodell där dessa sociala kvaliteter kan värderas med poäng. Arbetsmodellen har sedan testats genom att tillämpas på två flerbostadshus.

Studien resulterar i en sammanställning över viktiga aspekter för social hållbarhet i boendemiljön i flerbostadshus. Dessa aspekter är sådant som påverkar de boendes välbefinnande och livskvalitet, som exempelvis att boendemiljön tillgodoser människors olika behov, att byggnaden erbjuder en hälsosam inomhusmiljö samt att det finns möjlighet att påverka sin boendemiljö. Sammanställningen över sociala kvaliteter i boendemiljön kan värderas med hjälp av den framtagna arbetsmodellen.

Arbetsmodellen kan ses som en första prototyp för att på sikt utveckla en modell som möjliggör att bostadshus kan certifieras utifrån både miljömässiga och sociala aspekter. Arbetsmodellen kan även verka som ett stöd för byggherrar som vill inkludera åtgärder för social hållbarhet i planeringen av nya bostadsprojekt.

,

Today a sustainable building is often described as a ”green building”, where environmentally friendly materials and low energy consumption control the design process. A sustainable building, however, include more than just minimizing the environmental impact of the building. In assessing a buildings contribution to sustainability, greater attention should be given to social aspects. Qualities such as well-being, safety and comfort are essential for creating a good living environment for the residents. There are several rating systems for buildings that requires a certain environmental performance and encourage to produce buildings with a low environmental impact. Few of the rating systems include requirements for social qualities.

In this study social qualities in the living environment of residential buildings have been studied. The study has been aimed to collect important aspects for social sustainability in the living environment and to suggest how these aspects could be assessed in rating systems for residential buildings. The study is based on a document analysis in which scientific literature and public reports about social sustainability have been studied. Based on the documents, keywords for social sustainability have been selected. Based on the selected keywords, a checklist of social qualities in the living environment have been developed. The checklist has been further developed into a working model where these social qualities can be valued. Finally, the working model has been applied to two residential buildings.

The study results in a summary of important aspects of social sustainability in the living environment of residential buildings. These aspects affect well-being and quality of life, such as a residential building that meet different needs, offer a healthy indoor environment and makes it possible for the residents to influence their living environment. The summary of important aspects for social sustainability can be evaluated using the working model developed in this study.

The working model can be seen as a first prototype to eventually develop a model that allows residential buildings to be certified based on both environmental and social aspects. The working model can also serve as a tool for builders who want to include social sustainability measures in new housing projects.

Main title:Social hållbarhet som del av certifieringssystem för flerbostadshus
Authors:Söderlund, Sofia
Supervisor:Persson, Bengt
Examiner:Kristoffersson, Anders and Randrup, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbart byggande, social hållbarhet, boendemiljö, flerbostadshus, certifieringssystem, Östra Kvillebäcken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9940
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9940
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Nov 2018 12:29
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics