Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Peter, 2018. Skonsam kranspetsmonterad markberedning och plantering kombinerat med beståndsföryngring : jämförelse med traditionell harvning och manuell plantering efter 20 år. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Långsiktiga effekter av skonsam markberedning följt av maskinell plantering har inte testats. Detta arbete utvärderar därför skillnader i stamvolym, stamantal och trädslagsfördelning mellan konventionell harvning (35 - 70 procent markpåverkan) med manuell plantering och riktad skonsam markberedning (12 procent markpåverkan) med mekaniserad plantering (EcoPlanter) efter 20 år i södra Sverige. Samtidigt utvärderas även de ekonomiska effekterna av att spara beståndsföryngring och komplettera med plantering genom användning av ett trehövdat planteringsaggregat som föreslagits som optimalt för kranspetsmonterad mekaniserad plantering.

Markberednings-/etableringsstudien utfördes på 16 bestånd (åtta par), hälften tall och hälften gran. Bestånden anlades 1996-1998 i närheten av Norrköping, data har till viss del nyttjats från en studie utförd 2006 på samma bestånd. För att skattas tillgången av beståndsföryngrade plantor direkt efter en avverkning inventerades plantor i nio nyligen avverkade bestånd i Vimmerbytrakten. De ekonomiska beräkningarna baserades på en kombination av tidigare intervjustudier och simuleringar av mekaniserad plantering och markberedning.

Efter 20 år fanns det ingen signifikant skillnad i stamantal, trädslagsfördelning eller stamvolym varken för gran eller tall mellan harvning och skonsam markberedning. Skonsam markberedning kan alltså ge samma resultat som traditionell harvning med betydligt större markstörning. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad i in-växning mellan metoderna, även om minst 30 procent eller cirka 700 av 2200 huvudstammar var inväxta stammar. Beståndsföryngringsanalysen visade att i snitt cirka 426 gran- och 418 lövhuvudstammar per hektar på grantrakter och 135 tall-, 147 gran- och 64 lövhuvudstammar per hektar på talltrakter skulle kunna sparas och bli del av ett nytt bestånd. Enligt de ekonomiska kalkylerna bör cirka 500 – 800 kronor per ha kunna sparas per 100 inväxta eller initialt beståndsföryngrade plantor. Studien visar att det finns en stor potential i att nyttja både beståndsföryngring vid avverk-ningstillfället och senare inväxta plantor eftersom den största kostnadsfaktorn vid be-ståndsanläggning är plantkostnaden.

,

The long-term effects of gentle soil scarification followed by mechanical planting have not been evaluated. This study, therefore, evaluates the differences in stem volume, stem number and species mix between conventional disc trenching (35 – 75 percent soil disturbance) with manual planting and targeted gentle soil preparation (twelve percent soil disturbance) with mechanized planting (EcoPlanter), after 20 years in southern Sweden. The economic effects of saving advanced generation and complementing it with planting done by the use of a three headed planting device, suggested to be optimal for mechanized crane mounted planting is also evaluated.

The soil preparation study was conducted on 16 stands (eight pairs), half with Scots pine and half with Norway spruce. The stands were established 1996-1998 in the vicinity of Norrköping. Some data were used from a previous study from 2006 on the same stands. Inventory of nine newly clear-cut stands in the vicinity of Vimmerby was conducted to estimate the amount of advanced growth plants remaining directly after clearcutting. The economy calculations are based on the information from a combination of previously conducted interview studies and simulations of mechanical planting and soil preparation.

After 20 years there were no significant differences in stem number, species mix or stem volume, neither for spruce or pine depending on disc trenching or gentle scari-fication. Gentle soil scarification can thus produce the same result as traditional disc trenching with considerably more soil disturbance. There was not any significant dif-ference in ingrowth between the different techniques, even though almost 30 percent or approximately 700 out of 2200 main species stems had grown in after the new stand was established. According to the analysis on advanced regeneration, on average 426 spruce and 418 deciduous main species stems per hectare in spruce stands, and 138 pine, 147 spruce and 64 deciduous main species stems per hectare in pine stands could be saved and become part of a new stand. According to the economic calculations approximately 500 – 800 Swedish crowns per hectare could be saved for every 100 ingrowh or advance regenerated plants saved. The study shows that there is a large potential in using both ingrown stems and advance regeneration from the clear-cut, as plants are the largest cost factor in stand establishment.

Main title:Skonsam kranspetsmonterad markberedning och plantering kombinerat med beståndsföryngring
Subtitle:jämförelse med traditionell harvning och manuell plantering efter 20 år
Authors:Johansson, Peter
Supervisor:Bergsten, Urban and Jonsson, Lena
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2018:13
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:skonsam markberedning, virkesproduktion, tillväxt, beståndsföryngring, röjning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9930
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9930
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2018 12:20
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics