Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Linnea, 2018. Finansiell riskhantering hos svenska mjölk- och växtodlingsföretag : identifiering av de avgörande faktorerna för att hantera finansiell risk på en fluktuerande marknad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett varierat avräkningspris ställer högre krav på dels hur lantbruksföretaget lyckas att behålla lönsamhet och dels företagets förmåga att anpassa sig efter dessa svängningar.

Studien omfattar en teoretisk referensram, vilken redogör för finansiell risk, managementmetoder, riskhanteringsprocess och den förväntade nyttoteorin. Genom semistrukturerade, kvalitativa, telefonintervjuer med fem växtodlingsföretagare och fem mjölkföretagare har erfarenheter och åsikter samlats in. Detta material sammanställs, undersöks och jämförs med managementmetoder, riskhanteringsprocess och riskattityd från den teoretiska referensramen. Utifrån detta resultat besvarar studien uppsatta frågeställningar.

Syftet med studien är huvudsakligen att undersöka hur mjölk-och växtodlingsföretag använder sig av managementmetoder för att minimera den finansiella risk som kan uppstå på en marknad som fluktuerar. Riskattityd och riskhanteringsprocess är också kopplade till studiens mål.

Av de resultat och analys som följer, blir slutsatsen att det inte finns någon exakt avgörande managementmetod för att hantera finansiell risk. Det består således av olika kombinationer där tajming är betydelsefullt. Även diversifiera, differentiera eller att specialisera sin verksamhet tas upp i många teoretiska referenser.

Följaktligen är medvetenheten om sitt företag och marknaden en viktig del och att ha en ekonomisk kontroll på ett eller annat vis är betydelsefullt. Det var endast lagerhållning som kunde karakteriseras av de flesta växtodlingsföretagare.

Att som företag ha en långsiktig strategi hänger nära ihop med att kunna hantera finansiell risk på marknad med svängande avräkningspris. Intressant att notera är att ingen av de intervjuade företagarna är riskneutrala. Företagarna är mer extrema i sin riskattityd vilket kan peka på att det är dessa som bedriver företag med en positiv lönsamhetsutveckling.

,

A varied settlement price imposes higher requirements on how the agricultural business manages to maintain profitability and partly the ability of the company to adjust to these fluctuations.

This study includes a theoretical framework, which describes financial risk, management methods, the risk management process and the expected utility theory. Through telephone interviews with five crop production farmers and five dairy farmers, experiences and opinions have been gathered. This material is compiled, examined and compared with management methods, the risk management process and risk assessment from the theoretical framework. Based on the results, the questions to this study has been answered.

The purpose of the study is mainly to investigate how milk farmers and crop production farmers use management methods to minimize the financial risk that may arise in a fluctuating market. Risk-attitude and the risk management processes are also linked to the sentence of this study.

From the results and analysis that follows, it is concluded that there is no exact decisive management method for managing financial risk. It rather consists of different combinations where timing is clear. Diversifying, differentiating or specializing of a company, is also mentioned by many theoretical references.

Consequently, awareness of their company and market is an important part and it also valuable to have an economic control. It was only stockholding that could be characterized by most of the crop production farmers. A company with a long-term strategy is closely linked to managing financial risk in a market with a fluctuating settlement price. It´s interesting to highlight that none of the interviewed companies are risk-neutral. The business owners are more extreme in their risk attitude, which may point to the fact that they are doing businesses with a positive profitability trend.

Main title:Finansiell riskhantering hos svenska mjölk- och växtodlingsföretag
Subtitle:identifiering av de avgörande faktorerna för att hantera finansiell risk på en fluktuerande marknad
Authors:Gustafsson, Linnea
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Melin, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:finansiell risk, riskhantering, riskhanteringsprocess, lantbruk, vinst, kassaflöde, marknadskris, management, financial risk, management process, agricultural, profit, cash flow, market crisis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9907
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9907
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2018 14:04
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics