Home About Browse Search
Svenska


Robertsson, Ulrica, 2018. Utfodring med kompakt fullfoder : effekter på mjölkkors beteende, tidsbudget och mjölkproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kompakt fullfoder (C-TMR) är ett nytt sätt att blanda fullfoder. Vid foderberedningen blandas kraftfoder och vatten med avsikt att göra foderblandningen homogen så att korna inte kan sortera ut enskilda foderpartiklar. Det här examensarbetet behandlar ett utfodringsförsök där C-TMR jämfördes med traditionellt blandat fullfoder (TMR) i syfte att ta reda på hur mjölkkors beteende vid foderbordet, deras tidsbudget och mjölkproduktion påverkas av utfodring med C-TMR. I försöket ingick 40 kor i mittlaktation som delades upp i två grupper. Den ena gruppen utfodrades med TMR och den andra gruppen med C-TMR på ett foderbord under tre veckor. Därefter bytte grupperna foderbehandling med varandra och utfodrades med dessa på samma sätt i tre veckor. TMR och C-TMR bestod av samma gräs-och klöverensilage och kraftfoder (förhållande 60:40 på torrsubstansbasis enligt riktlinjerna för ekologisk produktion). Skillnaden mellan foderblandningarna var att vatten tillsattes till C-TMR, torrsubstansen (ts) i C-TMR var 37 % medan den i TMR varierade mellan 47 % och 52 %. Under försöket genomfördes direktobservationer av kornas sorteringsbeteende och aggressiva interaktioner vid foderbordet, kartläggning av kornas tidsbudget genom ”scan sampling”, undersökning av foderblandningarnas partikelfördelning i en ”Penn State Particle Separator” och registrering av kornas mjölkproduktion. När observationerna analyserades visade det sig att korna utförde en lägre frekvens av sorteringsbeteenden när de utfodrades med C-TMR jämfört med utfodring av TMR. Foderblandning C-TMR bestod vid utfodring i medeltal av 6 % långa partiklar (>19 mm), 64 % medellånga (19-8 mm) och 30 % korta partiklar (<8mm), medan motsvarande partikelfördelning för TMR var 31 %, 34 % och 34 % (mätt i färskvikt). Det förekom ett lägre antal aggressiva interaktioner mellan kor då de utfodrades med C-TMR jämfört med TMR. Korna som åt C-TMR ägnade längre tid åt att vila och befann sig kortare tid stående inaktiva i foderavdelningen än vid TMR-utfodring. Ingen skillnad i mjölkproduktion kunde påvisas mellan behandlingarna. Den lägre frekvensen av sorteringsbeteenden i C-TMR kan bero på att korna hade svårare att sortera ut enskilda partiklar då C-TMR-blandningen bestod av både en lägre andel långa partiklar och en lägre ts-halt än TMR. Att förekomsten av antalet aggressiva interaktioner var lägre, liksom den kortare ståendetiden i foderavdelningen vid utfodring av C-TMR, tyder på att konkurrensen om fodret var lägre när korna utfodrades med C-TMR jämfört med TMR. C-TMR verkade ha en positiv effekt på kornas tidsbudget då de ägnade mer tid till att vila i jämförelse med TMR. Försöksresultaten pekar på att C-TMR ökar tillgängligheten till foder för alla kor i gruppen, vilket kan bidra till en lättare tillvaro för enskilda kor som därmed har chans att öka sitt foderintag. Till följd av det är det möjligt att en långsiktig användning av C-TMR kan innebära en potential till en högre mjölkproduktion överlag i besättningar där tillgången till foderbordet är en begränsande faktor för ranglåga kor.

,

A compact total mixed ration (C-TMR) is a new feeding concept. In the mixing process water is added to the concentrate to make the mix homogenous. Thus, it becomes impossible for the cows to sort different particles out of the mix. The aim of this master thesis is to examine how feeding a C-TMR affects cow behavior, such as feed sorting and aggressive interactions at the feed bunk, compared with feeding a traditional total mixed ration (TMR). Also the milk production has been investigated. In the study 40 mid-lactation dairy cows were divided in two treatment groups, each group fed with C-TMR and TMR respectively for three weeks. Then the groups changed treatment for another three weeks. The same grass-clover silage and concentrate were used to both C-TMR and TMR in 60:40 ratio (dry matter basis) according to the regulations for organic production. In the C-TMR water was added, and the dry matter (DM) content differed between treatments; 37 % in C-TMR and 47 % to 52 % in TMR. Observations of feed sorting behavior and aggressive interactions were performed at the feed bunk during the experiment and the cows’ time budgets were scanned. A Penn State Particle Separator was used to examine the mean particle distribution of C-TMR and TMR. The analysis showed that there were 6 % long particles (>19 mm), 64 % of middle length (19-8 mm) and 30 % short particles (<8 mm) in C-TMR on fresh weight basis at feeding, and corresponding fractions for TMR amounted to 31 %, 34 % and 34%, respectively. The cows showed less sorting behavior and aggressive interactions when they were fed with C-TMR compared to feeding with TMR. The time spent resting was longer with C-TMR than TMR, and the cows spent less time standing in the feeding area during C-TMR feeding compared with TMR feeding. No difference in milk production was detected between treatments. The lower frequency of sorting behavior can be explained by the difficulty for the cows to sort different particles when C-TMR contained both of a lower percentage of long particles and a lower DM content. The competition for feed can be considered higher in TMR-feeding since the occurrence of aggressive interactions and standing time in the feeding area were lower in C-TMR. Cows’ time budget seemed to be positively affected by feeding C-TMR where they used more of their time for resting than when they were given the TMR treatment. The results from this study suggest that C-TMR improves feed availability for all cows in the group and thereby enhances the welfare and feed intake for individual cows. From these findings it is possible that C-TMR can contribute to a higher milk production in the herd in a long-term perspective, as it may contribute to higher intakes in cases where access to the feed table is a limiting factor.

Main title:Utfodring med kompakt fullfoder
Subtitle:effekter på mjölkkors beteende, tidsbudget och mjölkproduktion
Authors:Robertsson, Ulrica
Supervisor:Lindberg, Mikaela and Kronqvist, Cecilia
Examiner:Spörndly, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:642
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:sociala interaktioner, välfärd, konkurrens, vila, ättid, ståendetid, sortering, partikelstorlek, torrsubstans, mjölkavkastning, foderberedning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10023
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10023
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:13 Dec 2018 10:48
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics