Home About Browse Search
Svenska


Ivarsson, Alexander, 2018. Ekosystemtjänster och grön infrastruktur i urban miljö : exempel från New York. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Urbaniseringen vi ser runt om i städerna idag är en global trend som påverkar utformningen av stadsmiljön. Vad kan vi göra för att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen och sänka bullernivåerna i staden? På vilket vis påverkas ekosystemtjänsterna och hur bidrar de till en hållbar stadsutveckling? I den förtätade staden är grön infrastruktur en annan viktig källa till att skapa attraktiva och hållbara samhällen. Detta är utgångspunkten i examensarbetet som behandlar New Yorks arbete med grön infrastruktur och två platser i synnerhet, Central Park och High Line.

Tänk om alla människor hade tillgång till en god utemiljö? Tänk om parkerna och grönstråken prioriterades före andra satsningar? Tänk vilken miljönytta och samhällsekonomisk nytta dessa platser kan utgöra för människans välmående om fler tog ställning för arbetet med att skapa långsiktigt attraktiva boendemiljöer. Mycket av den dagliga pendlingen sker till fots i New York. Tänk om ännu fler upptäcker fördelarna med att lämna bilen hemma och ta cykeln istället. Att möta det ökade behovet av grönytor i New York är förstås en utmaning. Värdefull natur kan gå förlorad när nya områden exploateras. Då gäller det att utnyttja de platser vi har till förfogande idag. Andelen grönyta tenderar att minska och hårdgjorda ytor ökar.

Tänk om vi kunde skapa hållbara, attraktiva städer med fler mötesplatser samtidigt som vi beaktar de ekologiska fördelarna som en förtätning innebär? Tänk om staden kan främja ekosystemtjänster som förser människor med livsnödvändiga funktioner och samtidigt bidrar till ett behagligare klimat?

Baserat på en litteraturstudie och platsbesök i New York undersöker jag frågor gällande grön infrastruktur och ekosystemtjänster i urbana områden. Genom mina besök i staden och den facklitteratur jag läst i ämnet drar jag egna slutsatser för att se huruvida New York kan ses som ett gott exempel i detta avseende. Jag gör en generell studie men med särskilt fokus på Central Park och High Line.

Resultaten rör gällande att New York har ett aktivt arbete inom grön infrastruktur med tydliga satsningar och projekt runt om i staden. New York är en komplex stad där mycket pågår samtidigt vilket gör det svårt att få en tydlig överblick. Utmaningarna är att skapa långsiktigt hållbara lösningar som kommer alla till del. Förutsättningarna för att lyckas beror till stor del på samarbetsvilja och politiska beslut. Såväl Central Park som High Line bidrar med en rad ekosystemtjänster som är viktiga för att vi ska må bra. Platserna fyller två helt olika funktioner. Vidare visar mina studier att några av de mest betydelsefulla ekosystemtjänsterna som platserna producerar rör de reglerande och kulturella. Faktorer som luftföroreningar, höga bullernivåer och stress gör sig ständigt påminda i mångmiljonstaden New York.

,

The urbanization we see around the cities today is a global trend that affects the design of the urban environment. What can we do to reduce emissions of hazardous substances and reduce noise levels in the city? How are ecosystem services affected and how do they contribute to sustainable urban development? In the densified city, green infrastructure is another important source of creating attractive and sustainable communities. This is the starting point of the thesis that deals with New York’s work on green infrastructure and two places in particular, Central Park and High Line.

Imagine if all people had access to a good outdoor environment? What if the parks and the green areas were prioritized before other initiatives? Consider the environmental and socioeconomic benefits these places can make for the wellbeing of people if more stand for the work to create long-term attractive living environments. Much of the daily commute takes place on foot in New York. Imagine if even more people discover the benefits of leaving the car at home and taking the bike instead. Meeting the increased need for green spaces in New York is of course a challenge. Valuable nature can be lost when new areas are exploited. Then it’s important to take advantage of the places we have available today. The proportion of green space tends to decrease in favor of hard-tempered surfaces.

What if we could create sustainable, attractive cities with more meeting points while taking into consideration the ecological benefits that a densification means? What if the city can promote ecosystem services that provide people with vital features while contributing to a more comfortable climate?

Based on a literature study and site visit in New York, I investigate questions about green infrastructure and ecosystem services in urban areas. Through my visits to the city and the literature I read on the subject, I draw my own conclusions to see whether New York can be seen as a good example in this regard. I do a general study but with special focus on Central Park and The High Line.

The results indicate that New York has active work within the field of green infrastructure and with clear investments and projects around the city. New York is a complex city where much happens at the same time, which makes it difficult to get a clear overview. The challenges are to create long-term sustainable solutions for the many people. The prerequisites for success are largely due to cooperation and political decisions. Central Park as well as The High Line provides a range of ecosystem services that are important for us to feel good. Both places fill two completely different functions. Furthermore, my studies show that some of the most important ecosystem services that the places produce concern the regulatory and cultural. Factors such as air pollution, high noise levels and stress are constantly reminding us in the multi-million city of New York.

Main title:Ekosystemtjänster och grön infrastruktur i urban miljö
Subtitle:exempel från New York
Authors:Ivarsson, Alexander
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekosystemtjänster, grön infrastruktur, urbanisation, luftföroreningar, buller, hälsa, dagvattenhantering, hållbar stadsutveckling, stadsparker, utomhusmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9903
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9903
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2018 11:23
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics