Home About Browse Search
Svenska


Sahle, Karolina, 2018. Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
278kB

Abstract

I denna rapport undersöks översiktligt om mellangrödan som ekologisk fokusareal har potential att bidra till ökad mängd nyttodjur i jordbruket. I dagens Europa finns indikationer på att biomassan av flygande insekter minskat med ungefär 75 % de senaste trettio åren. Anledningen till detta är främst att jordbruket expanderat och intensifierats samt användningen av kemiska bekämpningsmedel. Eftersom EU har en gemensam jordbrukspolitik är det intressant att titta på denna och på om dess styrmedel för att öka biodiversiteten har potential att fungera. EU införde 2013 krav på förgröning som ett sätt att göra gårdsstödet mer miljövänligt, där ett mål var att öka den biologiska mångfalden. Som en del av förgröningen finns de ekologiska fokusarealerna (EFA) och 2016 var det vanligaste sättet att uppfylla kraven för ekologiska fokusarealer i EU att odla en mellangröda. Den huvudsakliga anledningen att odla en mellangröda har i Sverige hittills varit att minska kväveläckaget. Mellangrödan skulle också potentiellt kunna bidra med andra tjänster, exempelvis positiva växtskyddseffekter genom att gynna de naturliga fienderna. Ramverket SNAP som står för skydd, nektar, alternativ föda och pollen sammanfattar de behov de naturliga fienderna har. Blommande mellangrödor har potential att bidra med pollen och nektar till nyttoinsekter, och på så vis öka deras närvaro i jordbruket samt deras vitalitet. Att marken hålls bevuxen en större del av säsongen och hos vissa mellangrödor även täcks vintertid kan innebära skydd och övervintringsmöjligheter. Ett ökat antal nyttoinsekter i odlingen bidrar till minskat behov av kemisk bekämpning, vilket i sin tur gynnar insekterna i stort. De mellangrödor som vi främst odlar i Sverige idag tillhör samma växtfamiljer som våra vanligaste huvudgrödor. Detta kan potentiellt leda till problem gällande spridning av skadeinsekter och svårigheter att hålla goda växtföljder. Ökad användning av mellangrödor från andra växtfamiljer samt ytterligare forskning om vilka grödor som i så hög grad som möjligt gynnar nyttoinsekter samtidigt som de missgynnar skadeinsekten skulle kunna vara en möjlig lösning. För att insekterna skall kunna gagnas av de blommande mellangrödorna som förser dem med pollen och nektar behövs också platser för övervintring och reproduktion i närheten till de blommande fälten. Miljövinster från de ekologiska fokusarealerna är inte så stora som de skulle kunna vara, detta på grund av låga krav på skötsel och kvalitet. Det skulle eventuellt kunna vara en risk att mellangrödor odlas istället för andra ekologiska fokusarealer som gynnat den biologiska mångfalden mer.

,

This report is an overview for the potential of cover crops to lead to an increasing number of natural enemies in the European farmland. There is in Europe today indications of a 75 % loss of flying insect biomass the last thirty years. The reason for this is mainly the intensification and expansion of the agriculture and the use of chemic pesticides. Since the EU has a common agricultural policy it’s interesting to look at this and if it’s control means to increase the biodiversity has potential to work. In 2013 the EU introduced greening in the direct support to benefit environmentally friendly practices. One part of the greening is the ecological focus areas (EFA). Growing a cover crop was 2016 the most common way to fulfill the duties of EFA: s in EU. The main reason to grow cover crops in Sweden has traditionally been to reduce nitrogen leakage but there is also hopes that cover crops can bring other positive benefits. One of these is the potential of increasing the presence of natural enemies in the farmland and the positive effects on plant protection that comes from this. The framework SNAP, which is an abbreviation of Shelter, Nectar, Altnernative prey and Pollen, summarizes the needs that natural enemies have. Flowering cover crops has potential to contribute with pollen and nectar to natural enemies, and thus increase their fitness and presence in the farmland. To have the soil covered for a bigger part of the season, and for some cover crops also during the winter can possibly provide shelter to insects. An increased number of natural enemies lead to less need of chemical pesticides which also benefits the insects. The most common cover crops in Sweden today are from the same families as our biggest main crops. This have potential to lead to insect pest problems and problems to keep good rotations. Using cover crops from other families and to further study which cover crops that benefits the natural enemies the most without in the same time benefit the insect pests is perhaps possible solutions. To make it possible for insects to benefit from the flowering resources that cover crops provide it’s necessary to also make larger changes in the landscape with places for wintering and reproduction. Environmental benefits from the ecological focus areas are not as big as they could be, because of the low demands on care and quality. It can be a possible risk that famers choose to grow cover crops instead of other EFA: s which might favors the insects more.

Main title:Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?
Authors:Sahle, Karolina
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Carlsson, Georg
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:mellangrödor, biodiversitet, insekter, ekologiska fokusarealer, nyttodjur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9840
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9840
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2018 08:55
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics