Home About Browse Search
Svenska


Samuelsson, Klara, 2018. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Artilleriparken är en liten park på ungefär 2000 kvadratmeter belägen i Hansestaden Visby. År 1995 upptogs hela Visby innerstad inklusive grönområden och parker på UNESCOS världsarvslista. Sverige åtog sig då ansvaret för att skydda, bevara och levandegöra det utnämnda världsarvet. Parken har idag få besökare och genom en ny utformning kan fler människor lockas till platsen och bidra till att stärka det sociala livet i staden.

Syftet med examensarbetet är att utarbeta ett gestaltningsförslag som undersöker hur utformning och växtgestaltning kan bidra till att främja det sociala livet i Artilleriparken. Arbetet inleddes med dokumentstudier för att få information om vilka faktorer som påverkar hur människor använder en plats samt vilka regler som gäller vid utformning av en park i världsarvet. Därefter gjordes ett platsbesök där befintligt växtmaterial, markmaterial, utrustning, höjdförutsättningar och lokalklimat undersöktes.

Parken analyserades på tre olika sätt varav en analys inspirerades av Kevin Lynchs strukturanalys. Utöver det gjordes en analys över parkens rumslighet och en som utvärderade dess befintliga styrkor och svagheter. För att skapa en gestaltning som främjar socialt liv arbetade jag efter utgångspunkterna trygghet, rumslighet, kanter, tillgänglighet, vistelse och attraktivitet. Dessa baserades huvudsakligen på Jan Gehls teorier om hur socialt liv kan gynnas på offentliga platser.

Gestaltningsförslaget resulterade i en park med fem huvudsakliga delar: finrummet, en öppen gräsyta och tre rumsbildande kantzoner. Finrummet innehåller den mest detaljrika växtgestaltningen med blommande perenner och prydnadsgräs. På den öppna gräsytan kan besökaren ägna sig åt fria aktiviteter som exempelvis fotboll eller picknick. Kantzonerna har en mer sluten och lugn karaktär där städsegröna växter säkerställer den inramande funktionen under vinterhalvåret. Större träd används för att skapa rumslighet och ge skugga i parken.

Trygghet gynnas i förslaget genom att parken har en god överblickbarhet där besökaren kan se och synas av andra utan att känna sig exponerad. Rumsligheten har stärkts genom att ytan delades in i flera mindre rum och parken har fått tydliga kanter som avgränsar den från omgivningarna. Tillgängligheten har förbättrats genom ett ökat antal gångstråk och det finns i förslaget god tillgång på ytor för vistelse, exempelvis fler sittplatser i sol och skugga. Parken har givits ett rikare innehåll med en varierad växtgestaltning som skapar olika upplevelsevärden under säsongen och gör parken attraktiv året runt. Parken har anpassats för kulturmiljön genom att val av markmaterial, utrustning och träd gjorts i enlighet med de riktlinjer som finns beskrivna i detaljplanen för Visby innerstad.

Examensarbetets huvudsakliga resultat är fyra stycken planscher i A1-format där gestaltningsförslaget presenteras. Det finns också en tillhörande textdel som beskriver arbetets utgångspunkter, metodval samt gestaltningsprocessen.

,

Artilleriparken is a small public park on the Swedish island of Gotland with a total area of approximately 2000 square meters. The park is located in the Hanseatic Town of Visby which is listed as a UNESCO World Heritage Site. Sweden has recognized the duty of ensuring the protection, conservation and presentation of the heritage. The park has few visitors and a new design is needed in order to attract more people and strengthen the social life in the area.

The purpose with this thesis is to present a design proposal that aims to attract more people to the park by focusing on social qualities and planting design. The initial work included studying the municipality’s guidelines about how to make changes in the heritage and literature studies about social life in public places. An on-site inventory was done to study the existing vegetation, materials, equipment, elevation and local climate.

The park was analyzed with three different methods. One analysis was based upon Kevin Lynch’s theories and the other two investigated the spatiality, strengths and weaknesses in the park. In order to create a design that encourage social life I focused on the design principles safety, spatiality, edges, accessibility, places to stay and attraction. These principles were mainly based upon the theories by Jan Gehl of how to create social interactions in a public place.

The design resulted in a park with five main structures: the ornamental room, an open lawn and three enclosed edge zones. The ornamental room contains the most complex and detailed planting design with a variety of flowering perennials and grasses. On the open lawn the visitor can enjoy alternative activities such as football, sunbathing or a picnic. The edges have an enclosed and calm character with a variety of flowering and evergreen species that secures the frame of the park during the winter. Larger trees are used in order to create spatiality and give shade to the park.

Safety is regarded in the proposal by making the greenery and plantings in the park transparent. The visitor always has a good view over the park but is protected from feeling exposed. The spatiality has been strengthened by dividing the space into smaller rooms and the park has been given distinct edges. The accessibility has increased due to new pathways and the design offers more places to stay and possibilities to sit down and relax in both sun and shade. The park has been given a richer content with varied and lively plantings that creates different attractions over the seasons. The park has been designed to fit the historical environment because trees, materials and furniture have been chosen in accordance with existing guidelines.

The main result is four A1-format posters that presents a visual presentation of the design. The other part is an appendix that contains a description of the project and a discussion about the process leading to the design proposal.

Main title:Artilleriparken
Subtitle:upprustning av en park i Visby innerstad
Authors:Samuelsson, Klara
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Myhr, Ulla and Rabenius, Gudrun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, Hansestaden Visby, omgestaltning, parkupprustning, växtgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9854
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9854
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2018 08:53
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics