Home About Browse Search
Svenska


Hagdahl, Rickard, 2018. Råttsvingel och ekorrsvingel : biologi, utbredning och kontrollmöjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Råttsvingel (Vulpia myuros) och ekorrsvingel (Vulpia bromoides) har blivit allt vanligare problem i norra Europa. I Danmark finns stor förekomst av främst råttsvingel i gräsfröodlingar men även i höstveteodlingar. I odlingar av rödsvingel och ängsgröe har framförallt råttsvingel blivit en etablerad art i södra delen av Sverige. Råttsvingel anses vara det vanligaste ogräset av de
två arterna medan ekorrsvingel antas vara relativt sällsynt i Sverige. Med en större mängd höstveteodlingar och ökad användning av reducerad bearbetning är risken stor att råttsvingel blir ett betydligt vanligare ogräs också i
höstvetefält. Råttsvingel följer ofta gräsfröodlingarnas utbredning och med ett gynnsammare klimat ökar risken att arten sprids längre norrut. Råttsvingel producerar många frön och har en snabb omsättning av fröbanken som gör att bekämpningsstrategier måste fokusera på att förhindra fröspridning. Kemisk bekämpning är idag mycket svår att utföra mot råttsvingel. Det finns inga herbicider som ger en fullständig kontroll i rödsvingel, selektiviteten
är oftast dålig och med en utbredd naturlig tolerans mot framförallt ACCase-hämmande herbicider måste en bekämpningsstrategi främst fokusera på förebyggande åtgärder. Idag är de främsta förebyggande åtgärderna
en varierad växtföljd med många vårgrödor, våretablering av gräsfröodlingar, rengöring av maskiner, väletablerad gröda och bortplockning av enstaka plantor. För att genomföra en hållbar bekämpningsstrategi är också mekaniska åtgärder viktiga. De metoder som främst tillämpas mot råttsvingel
är användning av falsk såbädd och plöjning. För att lantbrukaren ska bli lyckosam med sin bekämpning mot råttsvingel är det viktigt att varje odlingsåtgärd
utförs noggrant och beslut av insatser avvägs omsorgsfullt. Avslutningsvis kommer framförallt råttsvingel vara ett ökade problem i framtiden för Sverige och det är viktigt att redan idag försöka minimera spridningen av arten för att undvika stora ekonomiska förluster längre fram.

,

Rattail fescue (Vulpia myuros) and squirreltail fescue (Vulpia bromoides)have become increasing problems in Northern Europe. In Denmark there is a large frequency of rattail fescue in grass seed production, as in winter
wheat. Among crops of Red-fescue and meadow grass in southern Sweden,rattail fescue has especially become an established weed. Rattail fescue considered to be the most common weed of the two species, while the squirreltail
fescue is considered to be relatively rare in Sweden. With a larger amount of winter wheat crops and increased use of reduced tillage, the probability increases for rattail fescue to become a much more common weed in the winter wheat fields as well. Rattail fescue often follows the spreading of the grass seed production and, with a more favourable climate, the risk increases that the weed is spreading further up-north. Rattail fescue produces
many seeds and has a rapid turnover of its seedbank, which means that control strategies must focus on avoiding seed spreading. Chemical control is today very difficult to accomplish. There are no herbicides that provides
complete control against rattail fescue, selectivity is poor and with widespread natural tolerance to, especially, ACCase inhibitory herbicides, a control strategy must focus on preventive measures. Today, the main preventive measures are a diverse crop rotation with many spring crops, spring establishment of grass seed production, machine cleaning, well-established cropping and picking up of single plants. Mechanical methods are also important in order to implement a sustainable control strategy. The methods that are mainly applied to rattail fescue are the use of stale seedbeds and ploughing. For a farmer to be successful against rattail fescue, it is important that every cultivation practice is carried out carefully and that decisions of efforts are
carefully weighed. In conclusion, especially rattail fescue will become an increasing problem in the future in Sweden, and it is important to try to minimize the spread of the weed already now to avoid major economic losses later on.

Main title:Råttsvingel och ekorrsvingel
Subtitle:biologi, utbredning och kontrollmöjligheter
Authors:Hagdahl, Rickard
Supervisor:Andersson, Lars
Examiner:Weih, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:råttsvingel, ekorrsvingel, Vulpia myuros, Vulpia bromoides, rödsvingel, bekämpning, herbicidtolerans, fröbank, gräsogräs, utbredning, gräsfröodling, växtföljd, våretablering, falsk såbädd, direktsådd, reducerad bearbetning, plöjning, ACCase-hämmare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9836
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9836
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2018 11:08
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page