Home About Browse Search
Svenska


Bergsland, Ulrik and Isaksson, Filippa, 2018. En studie av drivkrafter och barriärer för att integrera hållbarhet i ett livsmedelsföretag : en fallstudie av ett svenskt slakteriföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
529kB

Abstract

Parisavtalet, Kyotoprotokollet och livsmedelsstrategin driver på för ett mer hållbart arbete inom företag. I studien kopplas hållbarhetsarbete mot livsmedelsföretag eftersom mat är något som alltid kommer att behövas, och det är då av vikt att den är hållbart producerad. Studien undersöker vilka drivkrafter och barriärer som finns för ett arbete med hållbarhet inom ett svenskt livsmedelsföretag, samt hur hållbarhet integreras i detta företag. Arbetet har studerat varför företag inom livsmedelsbranschen väljer att arbeta med hållbarhet samt hur detta arbeta kan integreras inom ett företag. Genom studien vill författarna skapa en bredare bild av varför företag väljer att arbeta med hållbarhet.

För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ forskningsstrategi använts. Metoden som tillämpats för att samla in information är en fallstudie. En narrativ litteraturgenomgång har genomförts för att bilda oss en uppfattning om tidigare litteratur inom området. I litteraturgenomgången identifierades studier genomförda på den internationella livsmedelssektorn, liknande denna studie, men studier av den svenska sektorn saknades. Den insamlade empirin kopplas sedan samman med de teorier som studien presenterar i teorikapitlet.

Studien grundar sig i teorier gällande sustainable supply chain management och barriärer och drivkrafter för att arbeta med detta. Sustainable supply chain management, triple bottom line, intressentmodellen och Demings cykel är centrala teorier som tillämpas i studien. Dessa teorier bygger upp studiens teoretiska syntes. Den teoretiska syntesen har sedan använts för att analysera den insamlade empirin.

Utifrån studiens analys och diskussion dras studiens slutsatser. De slutsatser som dras är att fallföretaget integrerar hållbarhet i sin verksamhet genom företagets CR-program och olika branschinitiativ fallföretaget deltar i. Vidare identifieras ekonomiska faktorer som de viktigaste drivkrafterna och barriärerna. Ytterligare en slutsats som redovisas är att fallföretagets hållbarhetsarbete kan nyttjas för att höja företagets attraktionskraft för framtida medarbetare.

,

The Paris agreement, the Kyoto protocol and the Swedish food strategy drive towards a more sustainable production in companies. In this study sustainable work is linked to the Swedish food industry, since food will always be needed, and it is therefore necessary that the food produced is sustainable. The study investigates what drivers and barriers exist to work with sustainability in a Swedish food company, and how it is integrated in the business. The aim of this study is to explain why companies choose to work with sustainability and how the company can integrate it. In this study the researchers want to produce a broader picture of why companies choose to work with sustainability.

A qualitative research approach is used to fulfil the aim of the study. The method applied in the paper is a case study. The collected empirical material is connected with the theories presented in the theoretical framework. A narrative literature search is performed to get a picture of previous studies in the research area. In the literature search previous studies were identified in the same field of research, however none of the studies were connected to the Swedish food sector.

A central theory in this study is sustainable supply chain management, and drivers and barriers towards this. Other central theories in the study are supply chain management, triple bottom line, stakeholder theory and Demings cycle. These theories build up the theoretical synthesis of the paper. The theoretical synthesis is used to analyze the collected empirical material.

From the studies analyses and discussion conclusions are drawn. The conclusion regarding integration of sustainability in the company is that the integration is made through the CR-programme and different initiatives. Economic factors were identified as the main drivers and barriers towards sustainable supply chain management. Another conclusion drawn is that the studied company can communicate its sustainability work to raise the attraction power of new employees.

Main title:En studie av drivkrafter och barriärer för att integrera hållbarhet i ett livsmedelsföretag
Subtitle:en fallstudie av ett svenskt slakteriföretag
Authors:Bergsland, Ulrik and Isaksson, Filippa
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1148
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:hållbarhet, köttbranschen, livsmedelsbranschen, livsmedelsföretag, mat, kött, sustainable supply chain management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9824
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9824
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2018 08:57
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics