Home About Browse Search
Svenska


Wahlström, Amanda and Samuelsson, Sofia, 2018. Svensk quinoa : svensk quinoaodling och dess egenskaper som alternativ gröda. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
287kB

Abstract

Quinoa är idag känd som en gröda riklig på protein. Att befolkningsmängden i världen
växer gör att vi står inför en utmaning att kunna producera mat till en stor grupp av
människor. Sverige har som känt bra mark att kunna odla på och detta måste utnyttjas.
Att kunna odla en gröda på våra marker som innehåller en stor del protein samt minska
importen skulle gynna vårt land. Den tuffa utmaningen vi står framför idag är att få mer
kunskap om hur vi kan odla nya proteingrödor som då exempelvis quinoa.

Vi importerar idag den största andelen quinoa, de största exportörerna är länder i
Sydamerika. När vi har kunskap om hur vi ska odla denna gröda under svenska klimat
förhållanden bör importen kunna minska och vi kan bli mer självförsörjande av
egenproducerad quinoa. Gunnar Backman på Nordisk råvara menar att en svensk quinoa
odling mycket väl kan stå sig mot dagens import, trots att produktionen i Sverige idag är
av liten omfattning. Det finns ett stort intresse från konsument för quiona som ny mat
och alternativ proteinkälla.

Fröet innehåller ett fullvärdigt protein, det innehåller alltså alla de essentiella aminosyror
som kroppen behöver eller inte kan tillverka själv. Plantan är relativt tålig och att odla
grödan under svenska förhållanden anser varken vi eller de intervjuade som något
problem.

Det finns två specifika problemområden med quinoa produktion som är mer utmärkande
än andra, fröets innehåll av saponiner samt osäkerheten kring ogräsbekämpning.
Saponinerna gör att grödan kräver en förädlingsprocess i form av tvättning och torkning
innan inlagring och konsumtion. Ogräsbekämpningen är inte ett problem så länge
produktionen bedrivs ekologiskt men problem kan uppstå vid en konventionell
produktion då det idag inte finns några kemiska bekämpningsmedel.

Studien är genomförd med en kvalitativ metod genom intervjuer med personer som har
en betydande roll inom svensk quiona produktion. Texten är uppbyggd som en
helhetsanalys med olika faser där vi belyser de olika frågeställningarna för att sedan göra
en systematisk analys av intervjuerna.

Quinoa är en gröda med framtiden för sig. Det finns ett stort intresse för quinoa på den
svenska marknaden. Att quinoan dessutom har ett fullständigt protein gör den extra
intressant.

Av de respondenter som blivit intervjuade så ser resultatet ut ungefär likadant, de tror på
en framtid för quinoa och det är något som ligger i tiden både ur konsument perspektiv
och ur odlarens perspektiv. Det vi inte vet idag är hur långt upp i Sverige som vi kan
odla quinoa eller hur framtida sorter kan komma att påverka.

,

Quinoa is today known as a crop rich in protein. The world population is growing by the
day witch means we are facing a challenge to be able to produce food for a large group
of people. Sweden has a good ground for cultivation and this has to be exploited. Being
able to grow a crop on our fields containing a large amount of protein and reducing
imports would benefit our country. The tough challenge we face today is to gain more
knowledge about how to grow these protein crops, such as quinoa.

Today we import the largest share of quinoa, the largest export countries are around
South America. When we get more knowledge about how to cultivate this crop in our
own country, imports should decrease and we can become more self-sufficient of our
own produced food. Gunnar Backman on ‘’Nordic rå vara’’ means that a Swedish
Quinoa cultivation very well can be competitive compared to the imports that are being
carried out today, although the production in Sweden today is very limited, we do have a
lot of interest from consumers.

The seed contains protein of high nutritional quality which means it contains all the
essential amino acids that the body needs or can not manufacture by itself. The plant is
relatively hardy and growing the crop under Swedish conditions, is not a problem
according to us or the interviewed.

In the case of quinoa, there are two problem areas that characterize a little more than
others, saponins and the uncertainty surrounding weed control. The saponins make that
the crop requires a cleaning process like washing and drying before storage.
Weed control is not a problem as long as production is organic, but problems can occur
in conventional production as there are no chemical pesticides approved today.

The study is conducted with a qualitative method in which the interviewees have a
significant role in Swedish quiona cultivation. The text is structured as a comprehensive
analysis with different phases where we highlight the different issues and then make a
systematic analysis of the interviews.

Quinoa is currently a popular crop, with high consumer demand. There is a lot of
interest in the Swedish market.

That it contains a full protein and that it is gluten-free makes it just more interesting. Of
all the respondents interviewed, the results look similar, they believe in a future for
quinoa, and it is something that lies in the future both in the consumer perspective and
from the growers prospective. What we do not know today is how far up in Sweden can
we grow Quinoa and how will the future look.

Main title:Svensk quinoa
Subtitle:svensk quinoaodling och dess egenskaper som alternativ gröda
Authors:Wahlström, Amanda and Samuelsson, Sofia
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Carlsson, Georg
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:nya grödor, svenskodlat, saponiner, växtföljd, nordiskt klimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9849
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9849
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2018 13:30
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics