Home About Browse Search
Svenska


Olterman Arvidsson, Olof, 2018. Lekparkens gröna sida : växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
968kB

Abstract

Lika väl som vi vuxna mår bra av att vistas i gröna utemiljöer gör även barn det. Forskning visar att risken för barn att drabbas av stress och koncentrationssvårigheter minskar vid utevistelse och de gröna utemiljöerna är även stimulerande och viktiga ur ett lärande samt utvecklande perspektiv. Syftet med detta arbete är att studera funktionen och karaktären hos växtmaterial i nyligen anlagda lekparker i stadsmiljö. Studien appliceras på tre lekparker i Uppsala – Anna Petrus park, Murkelparken och Naturstensparken. På plats i lekparkerna inventeras de arter som förekommer i gestaltningen samt deras kvantiteter. Utifrån Nick Robinsons tre principer funktion, karaktär och ståndort analyseras sedan växtmaterialet i lekparkerna. Med utgångspunkt från analysen diskuteras till sist växtmaterialets karaktär, funktion och om det kring växtmaterialet finns spår av lek. Växtmaterialet i de tre studerade lekparkerna har oftast funktionen att rama in lekparken och dela upp de olika lekytorna i mindre rum. Framför allt i de centrala delarna av staden, där omgivningen till stor del består av hårdgjorda ytor, fungerar växterna som en kontrasterande och mjuk ram runt lekparken. Arkitektkontoren har också lagt stort fokus på estetiskt tilltalande växter. Träd med vita stammar, trädkrona med arkitektonisk karaktär eller praktfull vårblomstring är framförallt i den nyaste av de tre parkerna ett vanligt inslag. Studien visar att få funktioner i det nyplanterade växtmaterialet kopplats till lek i de tre lekparkerna och det förekommer även att växtmaterialet är omgärdat av ett lättare staket. De äldre växterna, ofta i form av sparad vegetation, visar däremot lek som en av flera funktioner eftersom spår av kojor, krypin och gångar hittades kring detta växtmaterial. Växterna är här av större storlekar med mer naturlik karaktär och erbjuder en spännande miljö för barn att utforska som uppmuntrar deras kreativitet. Resultatet av analys och inventering ger en bild av hur olika barn och vuxna värderar växtmaterial. Det visar också att en lekpark bör innefatta en bred variation i karaktär hos växtmaterial för att barn, men även föräldrar och andra besökare, ska trivas i lekparken.

,

Green outdoor environments make both adults and children feel well. Studies tell that the risks of stress and concentration difficulties in children is reduced when spending time in outdoor green areas. Green environments are also stimulating for children and an important part of their childhood. The purpose of this Bachelor's thesis is to analyze the function and character of plant material in newly built playgrounds in city environments. The study is applied on three playgrounds in Uppsala – Anna Petrus park, Murkelparken and Naturstensparken. At the playgrounds the species used as well as their quantities are identified. Then by using Nick Robinson’s three principles, function, character and biotope, the plant material in the playgrounds is analyzed. Based on the analysis, a discussion about the function, character and signs of playing activity among the plants in the playgrounds is reviewed in this study. According to the analysis, plant material in these three playgrounds often have the function to give the playgrounds a frame, dividing the different play areas into smaller outdoor rooms. This is especially the case for the playground centrally located in the city, where the surrounding area consist of more hard materials. In this playground the plants have the function of a contrasting and soft frame around the playground. The architecture firms involved are also focusing on plant material with aesthetically qualities. Trees with white boles, a crown with an architectural character or magnificent spring bloom is a common feature in the newest of the three playgrounds. In all three playgrounds, few functions in the newly planted plant material are linked to play and in some playgrounds plant material is surrounded by a lighter fence. But the older plants, often saved vegetation, show playing activities as one of several functions, with cabins out of sticks and smaller rooms among vegetation found around this plant material. These plants consist of larger sizes of a wilder more natural character, offering an environment more exciting to explore as well as opportunities to encourage children’s creativity. The results of analysis and inventory show how different children and adults value plant materials. Thus, this thesis shows that a playground should include a wide variety of plant material in order for children, but also their parents and other visitors, to enjoy the playground.

Main title:Lekparkens gröna sida
Subtitle:växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala
Authors:Olterman Arvidsson, Olof
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barn, lekparker, utemiljöer, Uppsala, växtmaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9808
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9808
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Sep 2018 12:43
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics