Home About Browse Search
Svenska


Ektander, Arvid and Pettersson, Kristian, 2018. Inköp av färdigfoder kontra egen foderproduktion, hur påverkas lönsamheten i äggföretag? : en fallstudie av två företag i odlingsområde Gns & Ss. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ekonomin för svenska äggproducenter har försämrats under de senaste åren och det är en rad olika faktorer som föranlett den försämrade lönsamheten. Nya krav på inhysningssystem har lett till ökade produktionskostnader och överproduktion då gamla system inte avvecklats enligt plan är exempel på faktorer som bidragit till den försämrade lönsamheten. En annan faktor är det faktum att priset på djurfoder har ökat i relation till äggpriset sedan EU-inträdet 1995. I en äggproduktion utgör fodret cirka 45-50% av de totala kostnaderna. Samtidigt som hönsbesättningarna blir större och äggföretagen färre innebär detta att äggföretagen behandlar stora kvantiteter foder där små prismarginaler har betydande inverkan på lönsamheten. Detta innebär att äggproducenter i hög grad kan förbättra sin lönsamhet med en kostnadseffektiv foderförsörjning.

Syftet med studien är att analysera två olika alternativ till foderförsörjning och deras påverkan på äggföretagens lönsamhet. Ett Alternativ antas vara att köpa färdigfoder och odla kommersiella avsalugrödor på den befintliga arealen eller att odla egen foderspannmål och därefter bereda eget foder på gården. För att analysera alternativen identifieras och beaktas kostnader för spannmålsproduktion, prisfluktuationer för avsalugrödor, kapital- och underhållskostnader för foderberedningssystem samt arbetskostnader. Två olika produktionsområden med olika förutsättningar för växtodling analyseras för att identifiera produktionsförutsättningarnas betydelse för val av foderalternativ.

I arbetet tillämpas en kvantitativ metod baserad på en deduktiv ansats där teorin prövas utifrån den empiriska undersökningen. För att analysera foderalternativens lönsamhet utvecklas optimeringsmodeller som återspeglar de två olika scenarierna och simulerar resultaten. För att verklighetsförankra modellerna tillämpas en fallstudie av två äggföretag belägna i olika produktionsområden, ett i Götalands norra slättbygder (Gns) och ett i Svealands slättbygder (Ss). Fallföretagens primärdata ligger till grund modellernas restriktioner med avseende på areal, växtföljd, besättningsstorlek, lagringskapacitet och foderstat. För att öka graden av generaliserbarhet kombineras primärdata med objektiva sekundärdata i fråga om priser och kostnader.

Resultaten visar att det finns betydande ekonomiska incitament att odla egen foderspannmål och bereda fodret på gården i de båda produktionsområdena. Utifrån studiens resultat framkommer att kostnadsbesparingen vid egen foderproduktion är marginellt större under Ss odlingsförutsättningar eftersom lönsamheten för kommersiella avsalugrödor är lägre jämfört med Gns.

,

The economy of Swedish egg producers has deteriorated in recent years. There are a number of factors that caused the deterioration in profitability. New requirements for housing systems have led to an increase of production costs and to overproduction as old systems are not decommissioned as planned. These examples of factors contribute to the deterioration in profitability. Another factor is the fact that the price of livestock feed has increased in relation to the egg price since the EU accession in 1995. In egg production the feed amounts to about 45-50% of the total costs. Animal units are getting bigger and the number of egg companies decreases. This means that egg companies use large quantities of feed where small price differences have a significant impact on profitability. This means that egg producers can improve the profitability with a cost-effective feed supply.

The purpose of the study is to analyze two different alternatives to feed supply and its impact on egg business profitability. The alternatives are to buy ready-made feed and cultivate commercial crops on the existing area or cultivate own feed grain and prepare their own feed on the farm. To analyze the options, the costs of cereal production, price fluctuations for commercial crops, capital and maintenance costs for feed preparation systems and labor costs are identified and taken into account. Two different production areas with different conditions for plant cultivation are analyzed to identify the importance of production preconditions for the choice of feed alternatives.

In this study, a quantitative method using a deductive approach. The theory is applied to an empirical study. In order to analyze the profitability of feed alternatives, optimization models are constructed that reflect the two different scenarios and simulate the results. In order to authenticate the models a case study is applied to two egg companies located in different production areas, one in Götalands norra slättbygder (Gns) and one in Svealands slättbygder (Ss). The primary data for the case study are based on the restrictions of the model in terms of area, crop rotaion, herd size, storage and feed rations. To increase the degree of generalizability, primary data is combined with objective secondary data in terms of prices and costs.

The result show that there are significant economic incentives to grow own feed grain and prepare the feed on the farm in both production areas. Based on the study's analysis, it is apparent that cost saving for own feed production is marginally higher give Ss cultivation conditions where the profitability for commercial crops is lower than in Gns.

Main title:Inköp av färdigfoder kontra egen foderproduktion, hur påverkas lönsamheten i äggföretag?
Subtitle:en fallstudie av två företag i odlingsområde Gns & Ss
Authors:Ektander, Arvid and Pettersson, Kristian
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1145
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Lönsamhet, Äggproduktion, Foderproduktion, Matematisk optimering, Odlingsförutsättningar, Gårdsberedning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9762
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9762
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2018 08:44
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics