Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Linus and Persson, David, 2018. Är det lönsamt med Lean : en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Många av de svenska lantbruksföretagarna anser att deras lönsamhet är dålig (Swedbank och
sparbankerna och LRF Konsult, 2015)

Lean har funnits under en lång tid och bidragit med att öka konkurrenskraften i företag inom tillverkning och tjänstesektorn samt att några betydelsefulla nyckeltal påverkas positivt (Losonci & Demeter, 2013). Lean har även visat sig ge bättre resultat på fem av tio nyckeltal på svenska gårdar som aktivt arbetat med att implementera Lean (Andersson et al, 2016).

Denna studie undersöker i vilken utsträckning lantbrukare använder sig av Lean som arbetssätt och om det leder till en större upplevd lönsamhet.

Lean är ett brett område och i litteraturstudien beskriver vi mer om de olika delarna inom Lean. Vi gör även en begreppsmässig beskrivning av termerna lönsamhet, identitet, enkätundersökning, regressionsanalys, multiregressionsanalys och faktoranalys.

Studien baseras på data som är insamlad i forskningsstudien ”Benchmark for successful business
management” där vi använt oss av 62 av de 144 frågorna som ingick i enkäten. Metoden i studien har analyserats och diskuterats. Analyserna har skett genom faktoranalys och multiregressionsanalys med syftet att utläsa om det finns någon koppling mellan Lean i företagsledningen och upplevd lönsamhet på svenska gårdar.

I denna studie har vi sett att det finns gårdar runt om i Sverige som leder sina företag enligt delar av Leans principer. Vi identifierade två faktorer (systematiskt arbetsätt & deltagande ledarskap) som leder till en bättre lönsamhet om de integreras i företagets ledarskap.

Vi ser även att en stark identitet som företagare eller lantbrukare ger en bättre upplevd lönsamhet, och vi kunde se att oavsett vilken av dessa två identiteter en lantbrukare förknippar sig med, kan ett arbetssätt enligt Lean ge bättre lönsamhet.

Vårt arbete bidrar till att utveckla rådgivningen till de lantbruksföretag som vill arbeta med Lean genom att peka på två viktiga områden inom Lean-konceptet som kan bidra till ökad lönsamhet. Vi kan påvisa vikten av att rådgivningen till företagsledarna måste anpassas till individen och att
rådgivningen bör ta hänsyn till lantbrukarnas identitet. I vår studie var en stark identitet som lantbrukare i större utsträckning kopplad till lönsamhet än en identitet som företagare.

,

Many of the Swedish agricultural companies believe that their profitability is poor (Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult, 2015).

Lean has been around for a long time and has contributed to increase the competitiveness of manufacturing and service sectors and that some significant key performance indicators are positively affected (Losonci & Demeter, 2013). Lean has also been shown to deliver better results on five out of ten key performance indicators in Swedish farms that actively worked on implementing Lean (Andersson et al, 2016).

This study investigates the extent to which farmers use Lean as a way of working and if it leads to improved perceived profitability.

Lean is a wide subject and in the literature study we describe more about the different parts of Lean. We also make a conceptual description of the terms profitability, identity, questionnaire, regression analysis, multiregression analysis and factor analysis.

The study is based on data collected in the research study "Benchmark for successful business management", where we used 62 out of the 144 questions that were included in the survey. The study has been analysed and discussed. The analyses have been carried out by factor analysis and multiregression analysis in order to determine if there is any link between Lean and the perceived profitability in Swedish farms.

In this study we have showed that there are farms around Sweden that manage their businesses according to Lean's principles. We identified two Lean factors (systematic way of working & participative leadership), and both factors were linked to the profitability of the farms. We also observed that a strong identity as a farmer or as an entrepreneur may lead to improved profitability. Regardless of which of these two identities that are characteristic for a farmer, working with Lean can improve perceived profitability.

Our work contributes to develop farm advisory services to farms that wants to implement Lean into their businesses, by identifying two important principles of the Lean-concept that may lead to improved profitability. Advisors should also focus more on the farmers’ identity since our study suggests that a strong identity as a farmer is linked to profitability to a higher degree than the identity as an entrepreneur.

Main title:Är det lönsamt med Lean
Subtitle:en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar
Authors:Nilsson, Linus and Persson, David
Supervisor:Melin, Martin
Examiner:Hunter, Erik
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Lean, lönsamhet, identitet, lantbruk, Lean lantbruk, TPS, Toyota Production System
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9735
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9735
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:18 Sep 2018 07:40
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics