Home About Browse Search
Svenska


Fahlgren, Matilda, 2018. Sveriges strategier för bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet : en jämförelse av fyra länsstyrelsers aktiva åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Hotet mot den biologiska mångfalden är överhängande och ekosystem förstörs världen över på grund av mänsklig aktivitet. Det intensiva, enformiga jordbruk som bedrivs i världen idag påverkar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet negativt. Genom bland annat monokulturer, större fält och kemisk bekämpning förstörs många olika arters livsmiljöer i odlingslandskapet.

Insekter som utför ekosystemtjänster är av stor vikt för att kunna producera livsmedel i världen. För att skydda, återställa och bevara den biologiska mångfalden krävs stora insatser och ett högt tempo. Genom beslut om konventioner och nationella mål initieras arbetet för att stoppa den ogynnsamma utvecklingen.

I Sverige fungerar länsstyrelserna som koordinatörer för en stor del av miljöarbetet. Med hjälp av åtgärdsprogram arbetar länsstyrelser, kommuner och myndigheter mot det gemensamma målet att förbättra och bevara den biologiska mångfalden.

I rapporten har det konkreta arbetet hos fyra länsstyrelser jämförts. Det framkommer en skillnad i hur länen prioriterar mellan naturvårdsarbete och arbete som gynnar produktion, vilket kan bero på hur storskaligt jordbruk det är som bedrivs i länet. Arbetet tar också upp vilka specifika åtgärder som finns för insekter.

,

The threat to biodiversity is pressing and all over the world ecosystems are destroyed due to human activity. The intensive, uniform farming that is conducted in the world today affects biological diversity negatively. Through monocultures, larger fields and chemical control, habitats for many varied species in the agricultural landscape are destroyed.

Insects that perform ecosystem services are of decisive importance to produce food in the world. In order to protect, restore and preserve the biological diversity it takes significant efforts and a high pace. Through resolutions about conventions and national goals the job towards stopping the unfavourable development is initiated. In Sweden the County Administrative Boards act as coordinators for a big part of the environmental work. With the application of action programmes, County Administrative Boards, municipalities and authorities work together towards the objective of improving and preserving the biological diversity.

In this report the tangible work has been compared at four County Administrative Boards. A distinction in how the counties prioritize between conservation work and work that promotes production, appears, which may be due to how large-scaled the counties agriculture is. The report also considers what specific actions there are that support insects in the agricultural landscape.

Main title:Sveriges strategier för bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet
Subtitle:en jämförelse av fyra länsstyrelsers aktiva åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen
Authors:Fahlgren, Matilda
Supervisor:Karlsson Green, Kristina
Examiner:Larsson, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:nyttoinsekt, biologisk mångfald, miljökvalitetsmål, odlingslandskap, länsstyrelse, ekosystemtjänster, agrikultur, jordbruk, naturvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9741
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9741
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2018 10:01
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics