Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Jessica, 2018. Hästmassage - påverkan på beteende och salivkortisol. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
608kB

Abstract

Massage har genom tiderna använts för att smärtlindra samt öka välbefinnandet. Det är en manuell terapi där mjukdelar manipuleras i syftet att påverka läkande processer i det neuromuskuloskeletala systemet. Massage påstås ha en mängd positiva effekter så som smärtlindring, verka avslappnande och påskynda återhämtning efter träning. Syftet med den aktuella studien var att studera huruvida massage har en avslappnande effekt på häst, evaluerat via etogram och mätning av kortisolnivåer i saliv.

Nio friska hästar inkluderades i en prospektiv, randomiserad cross-over studie, där hästarna utgjorde sin egen kontroll och därmed deltog i studien vid två tillfällen. Hela försöket filmades och utifrån filmerna utvärderades beteendet med hjälp av två olika etologiska protokoll. Varje försöksomgång tog cirka en och en halv timme per häst med 20 minuters baslinjeregistreringar, 30 minuters intervention och 20 minuters registreringar efter interventionen. I den första beteendestudien registrerades hästarnas grad av avslappning under 30 sekunder vid fyra förutbestämda tillfällen. I den andra beteendestudien, som gjordes på samma videomaterial men under 5 minuter per tillfälle, studerades istället frekvensen av ett antal beteenden. Videoklippen inkluderade 5 minuter före intervention, 5 minuter efter halva interventionen, 5 minuter direkt efter interventionen samt 5 minuter efter 20 minuters återhämtning. Salivkortisolprover samlades före och efter varje försök både när hästen fick massage och när den deltog i studien som kontroll.

Resultatet visade att hästar som fått massage vilade ett av sina bakben signifikant mer än kontrollgruppen, att antalet tuggningar ökade signifikant efter massage samtidigt som öronrörelserna minskade signifikant över tid. Skakningar av huvudet i sidled skedde signifikant oftare i kontrollgruppen. Samtidigt sågs en statistisk signifikant skillnad i antalet viktomfördelningar och vändningar av huvudet åt sidorna vilka skedde oftare då hästarna fått massage. Salivkortisolanalysen visade en minskning i salivkortisolkoncentration efter massage hos fyra av fem hästar men ingen statistisk signifikans förelåg.

Det var ett litet hästmaterial som användes i studien och hästarna var välhanterade men hade inte fått vänja sig vid massagebehandling innan försökets start. Studien stödjer enbart delvis existerande evidens om att massage har en avslappnade effekt och det är värt att poängtera att upplägget gör att man inte kan utesluta massagens effekter för andra indikationer eller för hästar som är sjuka eller har en ökad muskelspänning.

,

Massage has throughout history been used to relieve pain and enhance the feeling of wellbeing. It’s a manual therapy where soft tissues are being manipulated with the goal of influencing healing processes within the neuromusculoskeletal system. Massage is said to have multiple positive effects such as pain relief, inducing relaxation and to speed up recovery after intense workout. The purpose of the present study was to investigate whether massage would have a relaxing effect, evaluated with the help of ethograms and cortisol concentration.

Nine healthy horses were included in a prospective, randomized, cross-over study where each horse constituted its own control and therefore participated twice. The trials were being videotaped and based on the movie sequences the behaviors were evaluated from the video sequences using two different ethological protocols. The study was conducted during a total of approximately one and a half hours per horse and study group, constituting 20 minutes of baseline registrations, 30 minutes of intervention and finally, 20 minutes of registrations after the intervention. In the first behavioral study, the level of relaxation was recorded over a 30 second period at four occasions. In the second study, performed on the same video material, the frequency of a number of behaviors associated with relaxation was recorded during a fiveminute period. Both studies had video material from before intervention, halfway-through the intervention, directly after the intervention and after twenty minutes of recovery. The salivary cortisol study included samples taken before and after each trial both when the horse had received massage and when the horse had participated as a control.

The result showed that massaged horses were resting one of their hind legs significantly more than the controls, that the frequency of chewing increased significantly after massage at the same time as the number of ear-movements decreased over time. Sideways shaking of the head was performed significantly more often by the controls at the same time as the number of weight shifting and turning of the head sideways was performed more often for the horses receiving massage. The salivary cortisol analysis showed a decrease in salivary cortisol concentration for four out of five horses but no statistical significance was present.

The number of horses was limited in this study and although they were used to being handled they had not been accustomed to the massage treatment beforehand. The study only partially supports the existing evidence of massage having a relaxing effect and it is worth pointing out that the study design does not make it possible to exclude the effect of massage for other indications or for horses with increased muscular tension or sickness.

Main title:Hästmassage - påverkan på beteende och salivkortisol
Authors:Andersson, Jessica
Supervisor:Bergh, Anna and Hernlund, Elin
Examiner:Egenvall, Agneta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2018:65
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:massage, häst, beteende, effekt, stess, kortisol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9669
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9669
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2018 10:41
Metadata Last Modified:30 Sep 2019 23:33

Repository Staff Only: item control page