Home About Browse Search
Svenska


Fröling, Ella, 2018. Förtätning av villaområden : ett gestaltningsförslag för förtätning längs Norbyvägen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Två problem i de större städerna i Sverige idag är boendesegregation och bostadsbrist. Människor med olika socioekonomisk bakgrund bor åtskilda från varandra vilket medför problem som fördomar och minskad tolerans. Det skapar även orättvisa eftersom alla inte får samma förutsättningar och tillgångar i stadsrummet. Bostadsbristen slår främst mot unga vuxna, studenter och nyanlända invandrare.

En stadsplaneringstrend idag är att förtäta befintlig struktur eftersom det minskar påfrestningen på stadens omland och bidrar med sociala värden eftersom ju tätare vi bor desto större chans är det att människor interagerar med varandra. Villaområden har ofta hög boendeyta per person och en tredjedel av dem som bor i villa anser att de bor större än vad de behöver. Befolkningen i villaområden är ofta homogen och har hög socioekonomisk status. I den typen av områden finns alltså yta för förtätning samtidigt som det skulle vara bra att komplettera bebyggelsen med mindre lägenheter eftersom människor med olika socioekonomisk status då har möjlighet att flytta dit. Detta skulle alltså både motverka boendesegregationen och bostadsbristen.

Syftet med arbetet var att bidra till en ökad förståelse för hur villaområden kan förtätas och vilka vinster detta kan medföra. Målet var att på ett visionärt sätt belysa frågan om förtätning och diskutera var i staden den kan och bör ske. Arbetet utredde om förtätning kan användas för att höja de upplevelsemässiga värdena i ett område och minska problematiken kring boendesegregation och bostadsbrist.

Genom ett gestaltningsförslag för villaområdet Norby i Uppsala påvisades en vision av hur ett villaområde skulle kunna förtätas med bostäder och verksamheter samt hur gaturummet, tomterna och befintlig park kan samspela och skapa en helhet som är större än summan av delarna.

Rent konkret går förslaget ut på att sätta upp några principer över vad som kan byggas på varje tomt. De nya byggrätterna placeras mot gatan med en gård på 12,5x10 meter på varje tomt. Gatan breddas med två meter för att öka kapaciteten för gående och cyklister. Planteringar sticker ut i körbanan för att smalna av vägen och ta ner hastigheten för bilarna samtidigt som de mjukar upp gaturummet och öka rumsligheten och kontrasterna för de som färdas där.

Förslaget skulle kunna bidra med social hållbarhet genom att bostadsbeståndet i Norby kompletteras med mindre och billigare lägenheter vilket både skapar fler bostäder och öppnar upp möjligheter för fler människor med olika socioekonomisk bakgrund att bosätta sig där. Det skapas också fler platser för vistelse vilket ger fler plattformar där människor med olika livsstil och bakgrund kan se varandra och umgås.

,

Two problems in the larger cities in Sweden today is residential segregation and housing shortage. People with different socioeconomic backgrounds live separate from each other which creates problems such as prejudices and diminishing tolerance. It also creates injustice since everyone does not have the same conditions and assets in the city. The housing shortage maily strikes towards young adults, students and newly arrived immigrants.

A trend in urban planning today is to densify existing structure not to exploit the surroundings around the city. This creates social values since the denser we live the bigger is the chance that we see and interact with other people. Areas with single-family houses often has big living areas per person and one third of the people who live in villas state that they live bigger than they need. The population in these kind of areas is often homogenous and has high socioeconomic status. In conclusion areas with single-family houses has areas to densify and could benefit from being complemented with smaller, cheaper apartments since this would give people with different socioeconomic statuses the opportunity to move there. This would thereby counteract the housing shortage and the residential segregation.

The purpose of this project was to contribute to an increased understanding of how areas with single-family houses can be densified and what could be gained by doing that. The aim was to in a visionary manner enlighten the question of densification and discuss where in the city that could and should happen. The project investigated if densification can be used to increase the perceptional values in an area and diminish the problems with residential segregation and housing shortage. A design proposal shows an example of how an area with single-family houses can be densified with residences and businesses in Norby in Uppsala.

The proposal also shows how the street, the lots and the existing park can cooperate and create a whole that is greater than the sum of its parts. Furthermore, the proposal offers some principles of what could be built on each lot. The new construction rights are placed towards the street with a yard of 10x12,5 meters on each lot. The street is broadened with two meters to increase the capacity for pedestrians and bicyclists. Plantings are placed partly in the driving lane to decrease the car’s speed and to enhance the experience for people who pass by.

The proposal could contribute to social sustainability since the addition of smaller and cheaper apartments both helps with the housing shortage and opens up the chances for people with different socioeconomic backgrounds to move there. The proposal also creates platforms where people with different backgrounds and lifestyles can see each other and interact.

Main title:Förtätning av villaområden
Subtitle:ett gestaltningsförslag för förtätning längs Norbyvägen
Authors:Fröling, Ella
Supervisor:Wangel, Josefin
Examiner:Qviström, Mattias and Nilsson Varhelyi, Hildegun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förtätning, villaområde, social hållbarhet, segregation, bostadsbrist, Norby, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9716
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9716
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2018 11:13
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics