Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Richard, 2018. Lean i lantbruksföretag : hur arbetar lantbrukare med lean?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
620kB

Abstract

Lean är en företagsfilosofi som härstammar från Toyota och deras Toyota Production System (TPS) som grundades efter andra världskriget. Lean har utvecklats genom åren och det har gjort att begreppet blivit diffust och svårt att beskriva, men kan i korthet sägas gå ut på att minimera slöserier i produktionsprocessen.

Svenskt lantbruk behöver nå högre långsiktig lönsamhet samt högre konkurrenskraft för att kunna konkurrera mot importerade jordbruksprodukter. Branschorganisationer och lantbruksmedia rapporterar om att lantbruksföretag kan höja sin lönsamhet om de implementerar lean. Men arbetar lantbrukare som implementerat lean på ett gemensamt sätt och arbetar de annorlunda jämfört med lantbrukare utan lean?

Detta arbete syftar till att undersöka hur lantbruksföretag arbetar med leanfrågor genom en kvalitativ intervjustudie med en uppföljande enkätundersökning. Totalt har tio lantbrukare med varierande produktionsinriktning intervjuats, varav fem av dessa lantbrukare genomgått leanutbildning i Lean Lantbruks regi. Intervjufrågorna baseras på ett av forskare framtaget verktyg som utvärderar hur mycket ett företag arbetar med lean. Verktyget grundas på tio leanfaktorer som alla enligt forskarna är viktiga för helheten vid leanarbete.

Resultatet av denna studie kan inte påvisa att lantbrukare som arbetar enligt leanfilosofin arbetar på ett annorlunda sätt jämfört med lantbrukare som inte utbildats inom lean. Dock visar lantbrukarna som arbetar enligt lean ett gemensamt mönster för hur de arbetar med frågor som rör arbetsrutiner, produktionsflöde, underhåll och personal, dvs leanfrågor som berör företaget internt. Dessa lantbrukare utmärker sig också i viss mån genom att de arbetar bredare i sitt interna leanarbete och använder sig av fler leanprinciper jämfört med de som inte utbildats inom lean, vilka arbetar mer med vissa frågor och mindre med andra.

,

Lean is a company philosophy that originates from Toyota and their Toyota Production System (TPS) founded after World War II. Lean has evolved over the years, which has made the concept become diffuse and difficult to describe, but can briefly be said to minimize wastage in the production process.

Swedish agriculture needs higher long-term profitability and higher competitiveness in order to compete against imported agricultural products. Industry organizations and agricultural media reports that farms can increase their profitability if they implement lean. But do farmers who implement lean work in a common way and do they work differently compared to farmers without lean?

This study aims at investigating how farms work with lean issues through a qualitative interview study with a follow-up survey. A total of ten farmers with varying production orientation have been interviewed, five of which have undergone lean education organized by Lean Lantbruk, a national program supporting the implementation of Lean in Swedish agriculture. Interview questions are based on a research tool that evaluates how much a company works with lean. The tool is based on ten lean factors, all of which, according to the researchers, are important to the whole of lean work.

The result of this study can not show that farmers working under the lean philosophy work differently compared to farmers who are not trained in lean. However, farmers working according to Lean show a common pattern for how they work with issues related to work routines, production flow, maintenance and personnel, which are lean issues that concern the company internally. These farmers also, to a certain extent, are characterized by working more widespread in their internal lean work and using more lean principles than those not trained in lean, who work more with certain lean issues and less with others.

Main title:Lean i lantbruksföretag
Subtitle:hur arbetar lantbrukare med lean?
Authors:Eriksson, Richard
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Melin, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:lean, implementering, lantbruk, lantbrukare, lantbruksföretag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9707
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9707
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2018 08:21
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics