Home About Browse Search
Svenska


Sivertsson, Emelie, 2018. Variation i liggbeteende hos nykalvade mjölkkor : samband med kotrafiksystem, laktationskategori, produktion och hälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Då perioden runt kalvning är den mest kritiska perioden för en mjölkko då hon går igenom förändringar både
miljömässigt, socialt, hormonellt och metaboliskt är övervakning av djurens hälsa och att ha optimala skötselrutiner
och en fungerande utformning av stallet viktigt. I och med de stora påfrestningar hon utsätts för under denna
period är bland annat tillräcklig tid för återhämtning av största vikt men även att hennes tidsbudget inte begränsas
så hon inte hinner lägga tillräcklig tid på dagliga basala beteenden. Att kor får ligga ned och vila har visat sig vara viktigt då brist av tillräcklig liggtid är kopplat till hälsoproblem och stress.

Variationen i liggtid är stor mellan individer men även mellan besättningar. Skillnader mellan besättningar kan
bland annat bero på kotrafiksystem, skötselrutiner och stallets utformning.

Studien utfördes i fyra mjölkkobesättningar, med automatiska mjölkningssystem, där hälften använde sig av
styrd kotrafik; Milk first och den andra hälften fri kotrafik med syftet att öka kunskapen om nykalvade kors liggbeteende och aktivitet i lösdriftssystem med hjälp av aktivitetsmätare. Sedan kopplades detta till variationen mellan
besättningar och olika kotrafiksystem samt för att se om det fanns samband mellan laktationskategori, produktion
och hälsa. Sådan information kan användas för övervakning av bland annat djurens hälsa eller för att optimera
skötselrutiner och stallets utformning.

Både i styrt system och fritt system var liggtiden hos kor i 1: a laktation mindre än hos kor i ≥2: a laktation.
Men det var ingen skillnad i liggtid mellan de olika systemen för kotrafik när jämförelsen gjordes för alla kor.
Jämförelser mellan kor av samma laktationskategori med olika kotrafik visade att kor i 1: a laktation hade mindre
liggtid i fri kotrafik än kor i 1: a laktation i styrt system men det var ingen skillnad vid jämförelser mellan kor i
≥2: a laktation.

Skillnader i aktivitet mellan kotrafiksystem visade att kor med styrd kotrafik var signifikant mer aktiva än kor
med fri kotrafik. I fri kotrafik var kor i 1: a laktation signifikant mer aktiva än kor i ≥2: a laktation men i styrt
system fanns ingen skillnad mellan laktationskategorierna. Jämförelser mellan kor av samma laktationskategori
med olika kotrafik visade att kor i ≥2: a laktation var de mest aktiva i styrt system medan det var korna i 1: a
laktation i fritt system som var mest aktiva.

Generellt visades inga signifikanta skillnader i den genomsnittliga tiden från mjölkning till första liggtillfälle
mellan laktationskategorierna och inte heller inom vardera kotrafiksystem. Det visade sig inte heller att det skulle
vara skillnad mellan kotrafiksystemen eller att det berodde på vilken laktationskategori korna tillhörde.

Antal tillfällen då tiden från mjölkning till första liggtillfälle var mer än 4 timmar förekom flest gånger i en av
besättningarna med styrd kotrafik. Tillfällen då tiden var mindre än 60 minuter förekom flest gånger i den andra
besättningen med styrd kotrafik.

Huruvida resultaten skulle bero av kotrafiken är svårt att dra stora slutsatser om då resultaten av denna studie
mera indikerar på variation mellan besättningar. Antalet medverkande kor var få samt ett stort bortfall av mätare
vilket medförde ett för litet underlag för att kunna dra generella slutsatser. Flera mätningar behöver göras för att
få ett större datamaterial och därmed ett mer tillförlitligt resultat.

,

The period around calving is the most critical period for a dairy cow as she is going through changes both environmentally,
socially, hormonally and metabolically. Animal health surveillance and optimal management practices
and a functional design of the stables is important. The great stress she faces during this period, sufficient
time for recovery is of the utmost importance, but also that her time budget is not limited so she cannot spend
enough time on daily basic behaviors.

Cows have to rest lying and it is shown to be important as lack of being able to lie down is connected to health
problems and stress. However, there is some variation in lying time between individuals but also between herds.
Differences between herds may be due to the milking management, management and the layout of the barn.

The aim of this study was to increase knowledge about lying behavior and activity in newly calved dairy cows
in loose house systems with robotic milking by use of activity meters. The study was conducted in four dairy herds
using automatic milking systems where two herds used controlled cow traffic; Milk first and the other two had
free cow traffic. The variation in cow behavior in the herds and the different cow traffic systems was investigated
for connections between lactation category, production and health. Such information can be used to monitor, for
example animal health or to optimize management routines and the layout of the barn.

Both in controlled and free traffic systems, cows in 1st lactation were lying less than cows in ≥2 lactation.
However, there was no difference in the length of lying time between cow traffic systems when comparing all
cows. Comparisons between cows of the same lactation category with different cow traffic system showed that
cows in 1st lactation were lying less in free cow traffic than the cows in 1st lactation in controlled traffic system
but there was no difference in comparison between cows in ≥2 lactation.

Differences in activity between cow traffic systems showed that cows with controlled cow traffic were significantly
more active than cows with free traffic. In free cow traffic, cows in 1st lactation were significantly more
active than cows in ≥2 lactation but in forced systems, no difference was found between the lactation categories.
Comparisons between cows of the same lactation category with different cow traffic showed that cows in ≥2
lactation were the most active in controlled system, but it was cows in 1st lactation that were the most active in
free systems.

In general, no significant differences were observed in the average time from milking to first time laying down
between the lactation categories and neither within each cow traffic system. Nor did it appear that there would be
a difference between cow traffic systems or that it was due to the lactation category of the cows.

The number of occasions when the time from milking to first time lying was more than four hours, occurred
the most times in one of the herds with controlled cow traffic. Occasions when the time was less than 60 minutes
occurred most of the time in the other herd with controlled cow traffic.

It is difficult to generalize from the differences found between cow traffic systems, as the results of this may
only indicate variation between herds. The number of cows involved was few due to the unfortunate loss of data
from dysfunctional activity meters. However, more studies are needed to produce more reliable conclusions.

Main title:Variation i liggbeteende hos nykalvade mjölkkor
Subtitle:samband med kotrafiksystem, laktationskategori, produktion och hälsa
Authors:Sivertsson, Emelie
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Liggbeteende, nykalvade mjölkkor, kotrafik, aktivitet, hälsa, Lying behavior, newly calved dairy cows, cow traffic, activity, health
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9700
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9700
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2018 08:43
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics