Home About Browse Search
Svenska


Kanzler, Oscar, 2018. Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande : en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
418kB

Abstract

Där ett kommersiellt eller kommunalt intresse för bredbandsutbyggnad saknas måste invånarna på landsbygden organisera sig om de önskar tillgång till en fiberanslutning. Detta kräver ett samarbete och tillit mellan invånarna för att lyckas driva ett bredbandsprojekt på egen hand. Syftet med denna studie är att undersöka vad denna organisering har haft för effekter på lokalsamhället efter att bredbandsutbyggnaden blev färdigställd. För att göra detta har Vrenninge byar utanför Sala studerats genom sex stycken intervjuer. Fokus i studien har legat på hur lokalsamhället såg ut innan bredbandsprojektet och vad som hände efteråt.

Studien visar på den grad av samverkan och tillit som krävts av invånarna under processens gång. Ett byalag startades i bygden för att driva frågan framåt och för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd via landsbygdsprogrammet. Många timmar ideellt arbete och ett nära samarbete inom byalaget har varit nödvändigt för att uppnå bygdens gemensamma mål. Gränsöverskridande nätverk har varit nödvändigt för att lyckas med projektet. Kontakter med Sala kommun, länsstyrelse, anläggningsbolag och diverse andra bolag har varit av väsentlig vikt för projektet. Bredbandsprojektet kom inte bara att stärka nätverket innanför bygränsen utan kom även att sträcka sig utanför.

Byalaget kom att arbeta vidare efter bredbandsprojektets färdigställande med nya projekt rörande bygdens intressen. Sociala evenemang och projekt i mindre skala har ökat samanhållningen och den lokala gemenskapen i bygden. ”Vi-känslan” inom bygden har stärkts och en trygghet har skapats då en större gemenskap finns i dagsläget. Bredbandsprojektet blev starten till något mer i lokalsamhället. Ett gemensamt intresse från bygdens invånare kom att skapa något mer. Något som från början var menat som ekonomiska stöd från landsbygdsprogrammet gällande infrastruktur fick ytterligare effekter inom Vrenninge byar.

,

Where there is no commercial or municipal interest in broadband expansion, rural residents must organize themselves in order to get access to the fiber optic network. This requires cooperation and trust between residents in order to successfully run a broadband project on its own. The purpose of this study is to investigate what impact this organization has had on the local community after the broadband expansion was completed. To do this, Vrenninge villages outside Sala have been studied through six interviews. The study focuses on how the local community was before the broadband project and what happened afterwards.

The study has shown the degree of cooperation and trust required by the participants during the process. A village association was started in the village to push the issue forward and to apply for financial support through the rural development program. Many hours of volunteer work and close cooperation within the village association have been necessary to achieve the common goal of the village. Cross-border networks have been necessary for the project to be successful. Contacts with Sala municipality, county administrative board, business facilities and various other companies have been a significant part of the project. The broadband project not only came to strengthen the network within the village limits, it also extended outside.

The village association continued to work after the completion of the broadband project with new projects concerning the interests of the village. Social events and projects on a smaller scale have increased cohesion and local communities in the village. The "We-feeling", a sense of community, in the village has been strengthened and a feeling of safety has been created as a larger community exists in the present time. The broadband project was the start of something more in the local community. A common interest among the inhabitants of the village came to create something more. Something that was initially meant as a financial support from the rural program for infrastructure had additional effects within Vrenninge villages.

Main title:Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande
Subtitle:en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället
Authors:Kanzler, Oscar
Supervisor:Cras, Patrik
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Socialt kapital, tillit, kollektiv handling, lokalsamhälle, byalag, lokal gemenskap, nätverk, bredband
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9624
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9624
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2018 10:14
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics