Home About Browse Search
Svenska


Fackel, Lina, 2018. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de
också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den
biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett
gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. Stadsträdgården ligger
centralt med närhet till centrumverksamhet, Fyrisån, Akademiska sjukhuset och
Studenternas idrottsplats. Idrottsplatsen håller i skrivande stund på att byggas om och
det nya idrottsområdet kommer att ta en del av parkens mark i anspråk. I den södra
delen av parken ligger idag ett inhägnat arbetsområde där kommunens driftpersonal
utgår ifrån. Planen från kommunens sida är att flytta personalen till ett annat område,
än så länge okänt var, för att göra arbetsområdet till parkmark.

Syftet med arbetet är att omvandla Uppsala kommuns arbetsområde i
Stadsträdgården till en integrerad del av parken, genom gestaltning. Gestaltningen
grundar sig på konceptet Smyckeskrin, som utgår från att arbetsområdet kan bidra till
att förstärka parken i form av ett finrum. Förslaget Smyckeskrinet har en formell
karaktär med fem huvuddelar: Gröna rummet, Lunden, Rosariediademet,
Vattenspegeln och Trädgården. Trädgården är en sparad del av arbetsområdet och de
andra delarna är nya. Med undantag för Vattenspegeln har de nya delarna en stor
variation av växter och ett kantigt formspråk med nedsänkta eller upphöjda
växtbäddar.

För att koppla gestaltningen till omgivningen i Stadsträdgården identifierades och
användes nyckelelement från bestämda karaktärsområden i parken. Sådana
nyckelelement kunde exempelvis vara specifika växtarter, material och objekt.
Huvudmetoden i det här arbetet har varit att skissa. Skisserna har gett inspiration,
bearbetat inspiration och undersökt olika idéer under arbetets gång. Utöver skisser
med papper och penna skrevs också en saga, vilken fungerade som en skiss med flera
dimensioner. Sagan beskrev och undersökte upplevelsen av gestaltningen från ett
besökarperspektiv och hjälpte till att bearbeta gestaltningen. Förslaget redovisades
separat på planscher i A1-format.

Smyckeskrinet är en gestaltning som föreslår hur Uppsala kommuns arbetsområde i
Stadsträdgården kan utformas till en integrerad del av parken och förslaget kan ses
som en skiss på väg mot ett slutresultat. Det behandlar struktur och karaktärer med
vissa växtförslag. Gestaltningen är en ett förslag av många på hur området kan
förstärka Stadsträdgården och förhoppningsvis förhindra att parken fortsätter att
krympa.

,

In a denser urban environment, the demands on existing green structures are
increasing. At the same time the green structures also endure a higher pressure. The
urban parks are important not only for biodiversity, but also for people’s health. This
project is a design proposal for a part of the City Garden of Uppsala. The City Garden is
located in the center of Uppsala near city center businesses, the river Fyrisån, the
Academic Hospital and the Students’ stadium. The stadium is, at the time of writing,
being reconstructed and the new stadium will claim some land from the City Garden. I
the south part of the park, there is a fenced job site used by the management staff of
the municipality. The plan of the municipality is to move the staff to another area, yet
unknown where, to make the job site a part of the park.

The purpose with this project is to convert the job site of Uppsala municipality in the
City Garden to an integrated part of the park. The design uses the concept Jewelry
box, which is based on that the job site can help to strengthen the park in the form of
a formal room. The proposal The Jewellery Box has a formal character with five main
parts: The Green Room, The Grove, The Rosary Crown, The Water Mirror and The
Garden. The Garden is a preserved part of the job site and the other parts are new.
Except from The Water Mirror, the new parts have a great variety of plants and a
square design character with lowered or raised planting beds.

To connect the design to the surrounding of the City Garden, key elements from
character areas in the park were identified and used. Such key elements could for
example be specific plant species, materials and objects. The main method in this
project has been to sketch. The sketches have inspired, processed inspiration and
investigated different ideas during the process. In excess of sketches with paper and
pen, a short story was also written, which worked as a sketch with multiple
dimensions. The short story described and investigated the experience of the design
from a visitor’s point of view and helped to process the design. The proposal was
presented separately on posters in A1 format.

The Jewellery Box is a design that proposes how the job site of Uppsala municipality in
the City Garden of Uppsala could be designed to an integrated part of the park and the
proposal can be viewed as a sketch on the way to a final result. It treats structure and
character including some plant suggestions. The design is one of many suggestions to
how the area can strengthen the City Garden and hopefully prevent the edges of the
park from shrinking further.

Main title:Smyckeskrinet
Subtitle:en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård
Authors:Fackel, Lina
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, stadspark, design, stadsutveckling, grönytor, helhet, sammanhang, park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9658
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9658
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2018 11:09
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics