Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Ida, 2018. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. As green areas are being claimed for different types of development, they are becoming increasingly dispersed and receive a reduced ability to serve functions of value for both humans and the environment. Amplifying the amount of impervious surfaces, stormwater runoff and barrier effects in the urban environment as a consequence. Moreover, urban environments have become a platform for the creation of globally homogenous landscapes, displaying similar methods of design and construction. This use of similar plant material and planning principles for urban spaces is leading to a loss of biodiversity and increasing costs with regard to management and maintenance. Thus, over the past several decades new design aesthetics for urban areas have begun to emerge which are more strongly founded in ecological approaches to design. These practices can be addressed on different scales and are more focused on the context of site, seeking to regenerate and strengthen its natural processes. This master thesis seeks to investigate such ecological approaches to design by studying the green infrastructure of an urban environment anticipating new development and growth. One region, currently facing such changes is the municipality of Danderyd, Sweden. In consequence, there is a need to evaluate existing green areas and plan for future development of the green infrastructure. This master thesis aims to study the green infrastructure of the municipality in order find ecological approaches to support a more sustainable development. A literature study was performed concerning the concepts of green infrastructure and ecological design. Further, a case study was conducted investigating the municipality on three different scales; large, intermediate and small. Finally, guiding principles regarding future development of the green infrastructure were presented for each scale. Approaches concerning the protection of existing natural areas, increasing biodiversity, stormwater management, green connections and creating stewardship opportunities were shown to be of particular significance. Further research questions concerns the development of more detailed, site specific solutions and requires additional knowledge stretching between professional competencies. Thus, this master thesis can be seen as an initial step in order to support a sustainable green infrastructure in the municipality of Danderyd and environments with similar conditions. Additionally, it constitutes a means of sharing experiences gained with regard to ecological design solutions in this particular region.

,

En av dagens stora utmaningar när det kommer till urban utveckling är hur hållbara miljöer kan skapas. Under de senaste årtiondena har det skett ett skifte från att människor bor ute på landsbygden till att de flyttar in mot städerna, vilket har resulterat i en förtätning av städerna och en fragmentering av grönområden. Allt eftersom grönområden tas i anspråk för olika typer av exploatering, blir de mer utspridda och får en försämrad förmåga att uppfylla värdefulla funktioner och tjänster för både människor och miljön. Följden blir en ökning av hårdgjorda ytor, dagvattenavrinning och barriäreffekter i den urbana miljön. Vidare har den urbana miljön även blivit en plattform för utformning av globala, homogeniserade landskap med likartad design och planeringsprinciper. Denna användning av liknande växtmaterial och gestaltningsstilar har resulterat i en förlust av biologisk mångfald och ökade kostnader vid skötsel och förvaltning. Således har det under de senaste årtiondena utvecklats alternativa lösningar som har en starkare förankring i ekologiska principer för design. Dessa tillämpningar kan användas på olika skalor och har ofta större fokus på den specifika platsens kontext. De syftar till att regenerera och stärka platsens naturliga processer. Detta examensarbete syftar till att undersöka sådana ekologiska principer för design genom att studera den gröna infrastrukturen i en urban miljö som väntar ny utveckling och tillväxt. Danderyds kommun, beläget norr om Stockholm, är en sådan förort som i dagsläget står inför en stor omdaning av sina centrala delar. I och med dessa förändringar har det uppkommit ett starkare behov av att utvärdera befintliga grönområden och planera för framtida utveckling av den gröna infrastukturen. Syftet med detta examensarbete är att studera den gröna infrastrukturen i kommunen och ge exempel på hur den kan stärkas med hjälp av principer för ekologisk design. En litteraturstudie genomfördes rörande begreppen grön infrastruktur och ekologisk design. Vidare genomfördes en fallstudie av kommunen på tre olika skalor; stor, mellan och liten. Slutligen utarbetades riktlinjer gällande framtida utveckling av den gröna infrastrukturen för varje skala. Åtgärder för att ta tillvara på befintliga naturresurser, använda inhemska växter och stärka biologisk mångfald, hantera dagvatten, stärka gröna kopplingar samt synliggöra naturmiljöer och dess värden visade sig vara av särskild vikt. Vidare forskningsfrågor berör utvecklingen av mer detaljerade, platsspecifika lösningar och kräver ytterligare kunskaper som sträcker sig över flera yrkeskompetenser. Således, kan detta examensarbete ses som ett första steg för att stödja utvecklingen av en hållbar grön infrastruktur i Danderyds kommun men även i andra miljöer med liknande förhållanden. Därtill utgör arbetet ett medel för att dela upptäckter och erfarenheter gällande ekologiska designlösningar i denna region.

Main title:In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach
Subtitle:an investigation of the urban green landscape of Danderyd
Authors:Olsson, Ida
Supervisor:Rabenius, Gudrun
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Wangel, Josefin and Granvik, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Green infrastructure, Ecological design, Landscape architecture, Sustainable urban green infrastructure
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9561
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9561
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:10 Jul 2018 06:06
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics