Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Niklas and Johansson, Ludvig, 2018. Vad driver äldre lantbrukare att fortsätta? : en kvalitativ studie om vad som driver lantbruksföretagare att fortsätta samt deras mål och strategier för framtida avslut. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Forskning visar att egenföretagare arbetar högre upp i åldrarna än anställda. Medelåldern
hos svenska lantbruksföretagare ökar samtidigt som 34 % av dem är äldre än 65 år. De
lantbruksföretagare som har den högsta upplevda lönsamheten är de i åldersgruppen
under 30 år medan de i åldersgruppen över 71 år är de som har den lägsta upplevda
lönsamheten. Vilka värderingar är det som driver lantbruksföretagarna att fortsätta
arbeta och vad har de för mål och strategier med sina avslut?
För att ta reda på vilka värderingar som driver lantbruksföretagare att fortsätta upp i
åldrarna så har vi använt oss av en teori som heter Means-End. Syftet med denna teori är
att förstå de bakomliggande värderingarna till ett val (valet att fortsätta vara
yrkesverksam) och vilka konsekvenser som då uppstår.

Litteratur visar att mycket forskning har fokuserat på uppstarten av ett företag och
hävdar att den entreprenöriella processen då är fulländad, dock är avslutet av en
verksamhet ett mer outforskat ämne. Finansiella aspekter är ett stort argument för att
ämnet skall belysas liksom även det psykologiska ägande som kan finnas. Möjligheten
att vid något tillfälle kunna skörda det värde som ett företag skapat är en viktig del i en
entreprenöriell process. Det psykologiska ägandeskapet handlar om att någon trott på en
idé, investerat kapital och energi samt gjort uppoffringar för att företaget skall kunna
komma igång.

Denna kvalitativa intervjustudie har fokuserat på att ta reda på vad som driver
lantbruksföretagare att fortsätta med sina företag efter pensionsålder samt ta reda på hur
deras mål och strategier för ett framtida avslut ser ut. Studien har behandlat svenska
lantbruksföretagare med en ålder av minst 61 år, då rätten till allmän pension infaller.
Intervjuer med tio stycken lantbruksföretagare har genomförts över telefon.
Resultatet visar att många av lantbruksföretagarna tycker det är roligt att fortsätta arbeta
samtidigt som de upplever tillfredsställelse och frihet. De flesta ser gärna att företaget på
något vis lever vidare i framtiden och val av avslutsstrategi baseras mycket på om det
finns en efterträdare eller ej.

,

Research shows that self-employees works longer compared to employees. The average
age of Swedish farmers is increasing, while 34 % of them are over 65 years old. Farmers
with the highest perceived profitability are those in the age group under 30, while those
in the age group over 71 are those with the lowest perceived profitability. What are the
values that motivates farmers to continue to work and what do they have for goals and
strategy with their exit?

In order to find out which values motivates farmers to continue up in the ages, we’ve
used a theory called Means-End. The purpose with this theory is to understand the
underlying values of a choice (the choice to continuing farming) and what consequences
then arise.

Literature shows that much research has been about the startup of a company, and
claiming that the entrepreneurial process is then complete, however, the end of a
business is a more unexplored subject. The financial part is a major argument for the
topic to be observed as well as the psychological ownership that may exist. The
opportunity to harvest the value created by a company is an important part of an
entrepreneurial process. The psychological ownership is about someone believed in an
idea, invested equity and energy, and made sacrifices for the company to get started.
This qualitative interview study has focused on finding out what motivates farmers to
continue after their retirement age and how their goals and strategies for a possible exit
looks. The study has treated swedish farmers with an age of at least 61 years, the age
when they are entitled to a general pension. Interviews with ten farmers have been
conducted by phone.

The result shows that many farmers think it's fun to keep working while experiencing
satisfaction and freedom. Most people would like the company to somehow continue in
the future and the choice of exit strategy is based much on whether there is a successor
or not.

Main title:Vad driver äldre lantbrukare att fortsätta?
Subtitle:en kvalitativ studie om vad som driver lantbruksföretagare att fortsätta samt deras mål och strategier för framtida avslut
Authors:Eriksson, Niklas and Johansson, Ludvig
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Nordqvist, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:lantbruksföretagare, medelålder, ålder, värderingar, konsekvenser, pension
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9540
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9540
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2018 11:13
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics