Home About Browse Search
Svenska


Berg, Ellinor and Larsson, Lovisa and Svensson, Karolina, 2018. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
662kB

Abstract

Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. I och med FN:s miljömål 2030 uppmuntras företagen att anta ett mer cirkulärt synsätt i affärsmodellen. Ett cirkulärt synsätt innebär att företagen ska ha ett vaggan till vaggan-perspektiv och därmed ta ansvar för produkten efter slutkonsumtion. Företag behöver tänka mer cirkulärt för att en hållbar framtid ska vara möjlig, dock finner små- och medelstora företag [SMF] en problematik vad gäller utveckling av sitt miljöarbete. Företagens miljöarbete ligger idag vid sidan av den dagliga verksamheten och genomsyrar inte verksamheten. Nya affärsmodeller är förutsättningen för integrering av cirkulär ekonomi då affärsmodeller är kärnan för utvecklingen av cirkulär ekonomi och dess integrering i samhället. Dock finns det få studier på hur cirkulär ekonomi kan integreras i befintliga affärsmodeller. Syftet med studien är därmed att analysera möjligheter och utmaningar för integrering av cirkulär ekonomi i SMF:s affärsmodeller i syfte att förbättra företagens miljöarbete.
Val av teorier har baserats på det teoretiska ramverket som bygger på marknadsföringsmixen. Marknadsföringsmixen har kompletterats med alternativa teorier kring cirkulär ekonomi och affärsmodeller. Teorierna består av Cradle to Cradle, ReSOLVE samt Circular Business Model Canvas [CBMC], dessa används som utgångspunkt för studiens teoretiska ramverk. Vidare har studien en kvalitativ ansats med ett fallstudieformat där data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och därmed utgjort grunden för empirin.
Studien visar på att cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen kan förbättra SMF:s miljöarbete. De identifierade möjligheterna för förbättrat miljöarbete är att hela företaget skulle genomsyras av miljöarbetet och att leasing, återupptagning, återvinning, service och uppgradering samtliga bidrar till ökad resurseffektivisering. Ökad resurseffektivisering innebär ett minskat ekologiskt fotavtryck och därmed en minskad miljöpåverkan. Beroende på SMF:s befintliga utformning av affärsmodellen har företagen olika förutsättningar att integrera cirkulär ekonomi i affärsmodellen. Utifrån studiens analys och diskussion har slutsatsen gjorts att SMF finner problematik i att arbeta fullständigt cirkulärt och därmed istället bör använda annan strategi. Genom att integrera vissa delar av ett cirkulärt synsätt i affärsmodellen kan SMF istället hjälpa till att bidra till cirkulär ekonomi. Studiens teoretiska bidrag kategoriseras in i tre komponenter vilka är: underlätta för återvinning, öka produktens livslängd samt öka kundincitamentet. Genom en integrering av dessa i SMF:s affärsmodell kan företagen bidra till ett cirkulärt synsätt i syfte att förbättra företagens miljöarbete.

,

Our global natural resources are consumed ever faster and the discussion about the global resource management and its sequelae is intense today. Today a majority of the companies have a business model based on a linear approach, which means that they do not take into account what will happen with their product after its final consumption. In line with the UN Sustainable Development Goals of the Agenda 2030, a more circular approach is required in the companies’ business models. A circular approach means that a company shall have a cradle to cradle perspective, and with that take more responsibility for their product after its final consumption. Companies need to think in circular way if a sustainable future shall be possible. Small and medium sized enterprises [SME] find a problematic situation regarding the development of their environmental work. Their environmental work is typically performed in a parallel process and is not integrated in their regular business model. A new business model is the prerequisite for integration of circular economy. Business models are the core in the development of a circular economy and its integration into the society. There is however a lack of studies on how a circular economy can be integrated into existing business models. The purpose of the present study is therefore to analyze possibilities and challenges for integration of circular economy in the business models of small and medium sized enterprises [SME] in order to improve companies environmental work.
The choice of theories is based on the theoretical framework, which is based on the marketing mix.The marketing mix is supplemented with alternative theories about circular economy and business models. The theories consists of Cradle to Cradle, the ReSOLVE and Circular Business Model Canvas [CBMC]. These are used as the starting point for the theoretical synthesis of the study. Furthermore, the study has a qualitative approach with a case study format where data is collected through semi-structured interviews as the basis for empirical evidence. The study shows that circular economy integrated in the business model can improve SMEs environmental work. We found that the whole company should be permeated by the environmental work. Also leasing, reup taking, recycling, service and upgrading contributes to increased resource efficiency. Increased resource efficiency means a decreased ecological footprint and thus reduced environmental impact. Depending on the conditions defined by the design of the SMEs business model, the companies have different possibilities to integrate circular economy in their business model.
Based on the result of the study the following conclusion is made. SMEs have had particular challenges in accomplishing a complete circular approach, and they are in need for an adapted strategy. By integrating selected parts of a complete circular approach in the business model, an SME can make a very good contribution towards a circular economy. The theoretical contribution is categorized into three components, namely: facilitate recycling, increase products life and increase customer incentives. By integrating these components in its business model an SME can contribute to a circular way of thinking and in that way improve the company’s environmental work.

Main title:Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen
Subtitle:en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB
Authors:Berg, Ellinor and Larsson, Lovisa and Svensson, Karolina
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1152
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:affärsmodell, cirkulär ekonomi, integrering, miljöarbete, små- och medelstora företag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9493
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9493
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2018 07:11
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics