Home About Browse Search
Svenska


Krämbring, Amanda Josephine and Kähkönen, Tuulia, 2018. Kan artificiell intelligens ersätta den framtida revisorn? : en studie om hur digitaliseringens effekter kan tänkas påverka revisorns roll. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Digitaliseringen är den största nutida förändringskraft som sker inom revisionsbranschen. Samtidigt som det ställs nya krav på revisionsbranschen finns det också indikationer på att rollen som revisor står inför stora förändringar. Den traditionella rollen som revisorn syftar till är att agera som en oberoende aktör mellan ett företag och dess intressenter. I takt med utvecklingen av den digitala tekniken kan det komma att betyda att revisorns roll inte längre uppfyller det traditionella syftet. Det kan därför komma att bli aktuellt att revisorns framtida roll behöver studeras utifrån nya perspektiv.
Syftet med denna studie är att undersöka hur digitaliseringens effekter kan tänkas påverka revisorn i sin yrkesroll. För att uppnå vårt syfte har vi undersökt vilka aspekter som revisorn upplever som viktiga i sin nuvarande roll och hur dessa aspekter kan komma att påverkas av digitaliseringen. En kvalitativ forskningsmetod har tillämpats och intervjuer har varit den primära insamlingen till vår empiriska data. Respondenterna har tillsammans utgjort tre olika perspektiv som bestått av auktoriserade revisorer, branschorganisationen och utbildningsväsendet.
Resultatet i vår studie har visat att i tidigare studier av digitaliseringens effekter på revisorns roll har det främst fokuserats på revisorns arbetsmoment och att dessa har blivit olika mått för effektivitet. Digitaliseringen är ett faktum och som innebär förändringar för revisorn i sin yrkesroll. Det kan komma att bli stora förändringar för revisorn vilket kan betyda att det traditionella agentteoretiska perspektivet inte längre blir relevant att tillämpa vid studier av revisorns framtida roll. Vår studie bidrar därför med nya aspekter som kan komma att vara nödvändiga vid ett utformande av ett nytt teoretisk ramverk som kan studera revisorns nya roll.

,

Digitalization is the largest contemporary forces of change in the audit industry. While setting new demands on the audit industry there are also indications that the role of auditor is facing major changes. The traditional role of the auditor is to act as an independent controller between a company and its stakeholders. In line with the development of digital technology, this may mean that the auditors' role no longer meets the traditional purpose. It may therefore be necessary for the auditor's future role to be studied based on new perspectives.
The aim of this study was to investigate how the effects of digitization may affect the auditor in his professional role. In order to achieve our purpose, we have investigated different aspects the auditor experiences as important in its current role and how these aspects can be affected by digitization. A qualitative research method has been applied in which interviews were conducted. The respondents together have constituted three different perspectives, consisting of authorized public accountants, a trade union organization and an educational system.
The results of our study has shown that previous studies of the effects of digitalization on the auditor's role have been primarily focused on the auditor's workplace and that these have become different measurements of effectiveness. Digitization is a fact and it will involve changes for the auditor in his career. There may be major changes for the auditor, which may mean that the traditional agent theory perspective will no longer be a relevant application in the future studies of the auditor's future role. Therefore our study contributes some new aspects which may be necessary to use in a new theory framework which can be used in studies of the auditor’s future role.

Main title:Kan artificiell intelligens ersätta den framtida revisorn?
Subtitle:en studie om hur digitaliseringens effekter kan tänkas påverka revisorns roll
Authors:Krämbring, Amanda Josephine and Kähkönen, Tuulia
Supervisor:Gustafson Backman, Jenny
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1143
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Framtidens revisorer, digitaliseringen, förändringar, mänsklig intuition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9489
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9489
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 11:54
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics