Home About Browse Search
Svenska


Winroth, Ru Amanda, 2018. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan.

Genom människans påverkan under många decennier lider havsmiljön i Östersjön av övergödning på grund av bland annat näringsläckage från jordbruk. Övergödningen påverkar det marina livet negativt på många sätt, bland annat skapar det obalans i ekosystemen och syrefattigt vatten (Havs och vattenmyndigheten, 2017a). En studie från bland annat SLU (Östman, Eklöf, Eriksson, Olsson, Moksnes, & Bergström, 2016, s.1) har visat att övergödning påverkar utbredningen av livs- och lekmiljöer för Östersjölevande rovfiskar och att åtgärder för att förbättra rovfiskens livsmiljöer kan bidra till att minska övergödningen. Övergödningen påverkar också möjligheterna och naturupplevelsen för friluftslivet, vilket är en viktig form av rekreation och även en form av lärandeprocess för natur-och samhällskunskap.

Arbetet inleds med en översiktsbild av kunskapsläget kring övergödningsproblematiken med kring rovfiskens roll och friluftsupplevelser. Arbetet är därefter indelat i tre delar; förstudie, platsstudie och förslag. I förstudien samlade jag information inför gestaltningen genom litteratur, intervjuer och referensbesök. För att undersöka de specifika förhållandena för gestaltningsområdet gjordes därefter en platsstudie för Koviks mosse. Genom förstudie och platsstudie kunde jag definiera de verktyg jag behövde för att fortsätta med gestaltningen. Processen följde den iterativa arbetsgången där inventering, analys och förslag prövas flera gånger innan resultatet tar sin slutgiltiga form. Även den avslutande diskussionen har omprövats i olika stadier allteftersom arbetet framskridit.

Genom att utgå från en stadig forskningsgrund om åtgärder mot övergödningen och dess effekter i Östersjön och med hänsyn till platsens specifika förutsättningar har det här arbetet resulterat i en gestaltning med flera fokus och syften för Koviks mosse på Värmdö. Förstudien och referensstudien syftar till att samla och undersöka information. I den andra delen redogörs för Koviks mosses specifika bakgrund, förutsättningar och möjligheter. Här presenteras förslaget till gestaltning av Koviks Mosse utifrån de två tidigare delarna av arbetet. Gäddfabriken i Koviks mosse och utformningen av dess omgivningar har flera syften: att reducera mängden näring ut till Östersjön, utgöra en lek- och uppväxtsmiljö för kustlevande gäddor och erbjuda besökare en upplevelserik naturmiljö som uppmuntrar till utforskande, insikter och lärande om miljö och samhälle. Den upplevelserika miljön skapas bland annat genom att göra platsen tillgänglig, variationsrik och överblickbar för besökaren.

Arbetet visar hur landskapsarkitektur och naturvård kan stärka varandra och hur en upplevelserik naturmiljö kan skapa förutsättningar för lärande. Med hjälp av landskapsarkitektens grundverktyg för att gestalta kan vi skapa något som kan liknas vid en pedagogisk miljö. Arbetet leder till nya frågeställningar kring att utforma miljöer med pedagogiska aspekter.

,

The coastal environments of the Baltic Sea are suffering from the effects of eutrophication, causing increased algea population, which leads to a disruption of the marine ecosystem and decline of natural habitats for several species. Eutrophication also affects cultural ecosystem services that constitutes a platform for learning about historical as well as present societal issues such as science, history and culture.

This thesis investigates the connections between land use, biological and cultural ecosystem services and the marine life of the Baltic coastline. My thesis aims to create a design for a coastal wetland that enables:
- reducing the outflow of nutrient to the Baltic Sea and to reduce the effects of the eutrophication.
- encourage breeding grounds for coastal predator fish like the pike.
- form a recreationally rich environment to encourage learning and exploration trough experiences.
The site that I have worked with is the coastal wetland of Koviks Mosse at Värmdö east of Stockholm. By combining nature preservation with knowledge of how to design positive experiences for people – I try to create landscape architecture that encourages recreational experiences and learning about the biological functions and cultural heritage of the site.

The paper is divided in three parts. In the pre-study I explore through literature, reference projects and interviews, the scientific information to form my proposal and design. Then follows a place-specific study of the project area of Koviks mosse with an inventory of the topography, vegetation, land use and cultural history of the site, and two forms of site analysis. In the third part, I present my proposal of a wetland design, a ”pike factory”, with a design for the area surrounding it, with pedagogical and recreational values.

Inspired by parks with industrial aspects, I formed the concept of ”Technature-observatory”, an combined word from technology, nature and observatory. This word guides my design proposal. My proposal explains the exhibitory and pedagogical design approach and then show an overview of the area of Koviks mosse with new entryways, key destinations and look-outs. Then follows illustrations, plans and sections showing the design. The design includes two types of wetlands: a basin for cleaning industrial water from the nearby-reusage station and a semi-permanent pike-factory. These two both help to reduce nutrient outflow by filtering the water trough biological processes. The pike-factory constitutes a breeding ground for coastal pike-communities which in their turn help balancing effects of eutrophication.

This thesis shows a site as a fusion of nature preservation, natural exhibitory ideas and landscape architecture. The recreational, exploring and exhibitory ideas of the design showed themselves to be basic tools for designing for people: making the experience safe and accessible, create variation, overviews and opportunities for social interactions.

Main title:Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik
Subtitle:en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande
Authors:Winroth, Ru Amanda
Supervisor:Paget, Susan
Examiner:Åkerblom, Petter and Nordin, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:våtmark, övergödning, friluftsliv, rekreation, utställningsdesign, ekosystemtjänster, naturvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9488
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 11:31
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics