Home About Browse Search
Svenska


Renström, Tove, 2018. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. Detta kan leda till problem som rubbad vattenbalans och översvämning. Då klimatförändringar i framtiden väntas leda till fler tillfällen med kraftig nederbörd ökar behovet av ett mer hållbart, lokalt omhändertagande av dagvatten i städer. Hållbar dagvattenhantering kan dessutom tillföra flera kvaliteter till stadsmiljön, exempelvis rekreationsvärden.
Syftet med detta examensarbete är att genom en gestaltning föreslå hur hållbar dagvattenhantering kan utformas för att tillföra ekologiska, sociala och estetiska värden till ett befintligt stadsrum. Som plats för gestaltningen valdes Torbjörns torg i Uppsala, då det är ett hårdgjort stadsrum vilket Uppsala kommun har planer på att rusta upp i samband med att en ny byggnad uppförs söder om torget. Vid upprustningen ska torget enligt Uppsala kommun göras bättre för vistelse och mer tillgängligt för fotgängare och cyklister.
Metoden utgjordes av en förstudie samt en gestaltning av ett idéförslag för Torbjörns torg. Förstudien inleddes med en litteraturstudie om tri-valent design, en modell beskriven av Thompson (1999), vilken innebär att en god plats skapas genom närvaro av ekologiska, sociala och estetiska värden. Därefter undersöktes genom vidare litteraturstudier hållbar dagvattenhantering och hur det kan utformas i hårdgjorda offentliga miljöer. I förstudiens tredje del studerades referensprojektet Norra Djurgårdstaden i Stockholm. Förstudien sammanfattades slutligen i ett antal aspekter för tri-valent design och hållbar dagvattenhantering vilka fungerade som utgångspunkt för gestaltningsarbetet.
I gestaltningen utgjorde skissande en viktig del i idéutvecklingen. Skissandet användes som ett sätt att utforska idéer och skapa en djupare förståelse för platsen. Parallellt med idéutvecklingen genomfördes arbete med inventering, analys och program.
Gestaltningsarbetet resulterade i ett idéförslag som visar hur Torbjörns torg skulle kunna utformas med en mer hållbar dagvattenhantering samtidigt som tri-valenta värden tillförs. Grundprinciper för en mer hållbar dagvattenhantering är i förslaget att minska andelen hårdgjorda ytor och att integrera vegetation i dagvattenhanteringen. Ekologiska värden skapas bland annat genom att en variation av arter i olika vegetationsskikt används. Sociala värden tillförs exempelvis genom att nya vistelseytor skapas på torget, medan estetiska värden tillförs bland annat genom att växtmaterial som stimulerar olika sinnen används.
Sammanfattningsvis visar arbetet att gestaltning där hållbar dagvattenhantering förenas med tri-valent design kan skapa stadsrum som både står bättre rustade för framtida klimatförändringar, och som utgör goda livsmiljöer för det allt större antal människor som bor i städer.

,

More people than ever before are today living in urban areas. This entails increased demands on the design of urban spaces as streets and squares. In cities a large proportion of the ground is covered by impermeable materials as asphalt and concrete, which means water can not infiltrate naturally. This increases the risk for problems such as disturbed water balance and flooding. As climate changes in the future are expected to result in more frequently occurring heavy rainfalls, there is an increasing need for a more sustainable storm water management in urban areas. Sustainable storm water management may also contribute with other qualities to the urban environment, for instance recreational values.
The aim of this thesis is to present a design proposal for how sustainable storm water management can be designed to add ecological, social and aesthetic values to an existing urban space. The place selected for the design work was Torbjörns torg in Uppsala, as it is a paved urban space where the municipality of Uppsala have plans to make improvements.
The methods of this thesis were structured into two main parts, a pre-study and a design process. The pre-study started with literature studies on tri-valent design, a model described by Thompson (1999). According to tri-valent design, any good place is built up of ecological, social and aesthetic values. The second part of the pre-study consisted of literature studies on sustainable storm water management. In the third part of the pre-study a reference project, Norra Djurgårdsstaden in Stockholm, was studied. The pre-study was finally summarized into aspects which aimed to constitute a basis for the design process.
In the design work, sketching was an important part of the idea development. Sketching was used as a way to explore ideas and gain a deeper understanding for the place. In parallel with the idea development, work with inventory, analysis and program was carried out.
The design proposal is an example of how Torbjörns torg could be designed to provide a more sustainable storm water management and add tri-valent values to the site. To achieve a more sustainable storm water management reducing the proportion of paved surfaces and integrating vegetation in the storm water treatment served as basic principles.
In the proposal ecological values are provided by vegetation consisting of a variety of species with different characters and sizes, representing several different vegetation layers. Social values are provided by spaces for staying and by a network of routes, creating new opportunities for pedestrians to move across the square. Aesthetic values are added by plant material stimulating different senses.
To sum up, this thesis presents an example of how integrating sustainable stormwater management in the design of urban spaces can be a way to both adapt cities for future climate changes, and create good living environments for the growing number of people living in cities.

Main title:Torbjörns torg
Subtitle:ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum
Authors:Renström, Tove
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Dahlman, Ylva and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hållbar dagvattenhantering, klimatförändringar, offentliga stadsrum, Torbjörns torg, tri-valent design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9475
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9475
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 08:20
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics