Home About Browse Search
Svenska


Lidberg, Simon, 2018. Sitta vid växter : en möbelgrupp i trä som gynnar biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

I strävan efter den täta staden riskerar grönstrukturen att fragmenteras och minska. Detta kan leda till att den biologiska mångfalden hotas. Det kan särskilt försvåra för pollinerande insekter att hitta föda och boplatser. Om pollinerare försvinner från urbana områden riskerar många ekosystemtjänster att kraftigt minska eller försvinna. En annan viktig kvalitet i en stad är en god miljö för människor. För att skapa en god plats för människor behöver cyklisters och fotgängares behov och intressen tas tillvara på. Detta kan göras genom att ge dem goda förutsättningar att förflytta sig, stanna, vila och interagera med andra. Projektet baseras på bänken Picnic Bench och är en fristående fördjupning och vidareutveckling av bänken. Picnic Bench är en utemöbel som har torrängsväxter i sin sittyta. Uppsatsens syfte är att undersöka hur biologiska och sociala värden kan främjas genom gestaltnings- och konstruktionsförslag av en möbelgrupp. Biologiska värden avgränsas till hur pollinerande insekter kan gynnas. För att gynna pollinerande insekter detekteras och projekteras födoväxter för dessa i möbelgruppen. I projektet väljs växter som anses ha god potential att överleva och trivas på exempelplatsen Borstbindaregatan i Göteborg. Växterna har tillsammans en sammanhängande blomningsperiod från tidig vår till höst. Sociala värden avgränsas till värden som är viktiga för att en plats ska utgöra en god vistelsemiljö för människor. Projektet utgår från Gehls tolv kvalitetskriterier för att detektera och inkorporera sociala platskvalitéer i möbelgruppen. Tredimensionella modeller samt konstruktionsritningar har tagits fram för att kunna uppskatta såväl möjliga som lämpliga sätt att gestalta och konstruera möbelgruppen på. Dimensionering av den bärande konstruktionen i möbeln baseras på Svenskt Träs digitala verktyg Dimensionering. Möbelgruppen projekteras i träbaserade material och därför görs en studie om olika virkestyper, konstruktionsprinciper och ytbehandlingar. En studie om möbelstandarder för offentliga rum görs för att möjliggöra användning av möbeln i tilltänkt miljö. Resultatet är gestaltnings- och konstruktionshandlingar av en möbelgrupp bestående av fem olika sittmoduler. Bakom ryggstödet på modulerna återfinns planteringsytor som är avsedda för små buskar och perenner. Modulerna projekteras för gaturum såsom det på Borstbindaregatan, men de kan också användas på andra platser. Möbelgruppen tar fyra befintliga parkeringsplatser i anspråk och placeras på den projekterade platsen i närheten av entrén till ett bibliotek. Möbelgruppen skapar en ny rumslighet på gatan och bidrar med sociala värden och biologiska kvalitéer som inte funnits där tidigare. Punktinsatser i form av möbelgrupper av detta slag kan i sig själva inte lösa den biologiska mångfalden i städer. De kan däremot utgöra ett komplement till ordinarie grönstruktur och på så sätt förstärka städers gröna nätverk.

,

Densification of cities threats biodiversity in an urban context due to smaller and often more fragmented green structure. This is a large threat for pollinating insects, because they are dependent on the green infrastructure to find food and shelter. If pollinating insects get extinct from urban places, there is a palpable risk that several ecosystem services disappear. Another important quality in urban areas is good places for people. In order to design good places for people, one need to consider the needs and interests of pedestrians and cyclists. Important aspects are good possibility for transport, stay, rest and interaction with one another. The writer has earlier been involved in a similar project that produced Picnic Bench. Picnic Bench is an outdoor furniture with plants for a dry meadow on it’s seating. This project is an independent further development of Picnic Bench. The project aims to investigate how to enhance ecological and social values through a design and construction proposal of a furniture group. Ecological values are limited to how to benefit pollinating insects. Pollinators benefits by using plants suitable for feeding in the furniture group. The plants are selected based on their suitability for the example site Borstbindaregatan in Gothenburg and for their total coherent flowering period from early spring to autumn. Social values are limited to physical elements that enhances social values in a public place. The project is based on Gehl’s twelve quality criteria for good places for people to incorporate social values in the furniture. Three-dimensional models and construction drawings are made in order to estimate how to design and construct the furniture group. Svenskt Trä’s digital tool Dimensionering is used to dimension the weight carrying structure of the furniture group. The furniture is projected in wood based materials, therefore a study in different types of wood and wooden materials, principles of construction and finishes is undertaken. A study in standards for furniture in public spaces have also been undertaken to make it possible to use the furniture in public places. The results of the project is a design and construction proposal for a furniture group for outdoor use consisting of five different modules for sitting. There is space for small shrubs and perennials behind the backrest in the modules. The Modules are designed to be placed in public places such as Borstbindaregatan, but could also be used at other locations. The Furniture group claims four parking lots at Borstbindaregatan and are placed near the entrance to a library at the street. The furniture group creates a new spatiality and contribute with social and ecological values. Specific measures such as this proposal will not eliminate the risk of biodiversity loss in urban areas themselves. However, they can be used as a complement to ordinary green infrastructure in order to increase the quality of an urban area’s green network.

Main title:Sitta vid växter
Subtitle:en möbelgrupp i trä som gynnar biologisk mångfald
Authors:Lidberg, Simon
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Johansson, Lars and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:konstruktion, landskapsarkitektur, parklet, pollinerande insekter, sociala värden, utemöbel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9473
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9473
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 08:14
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics