Home About Browse Search
Svenska


Cedervall, Gustav, 2018. Framgångsfaktorer och förbättringsåtgärder inom växtodling : en enkätstudie i Södermanland. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
575kB

Abstract

I det här arbetet har det gjorts en övergripande undersökning om vilka framgångsfaktorer och förbättringsåtgärder, som har störst betydelse för lantbrukare i Södermanland. Studien grundar sig på fyra frågeställningar som berör olika åtgärder inom växtodling och ifrågasätter deras betydelse i växtodlingsproduktion. Målet med studien är att presentera förbättringsåtgärder som leder till framgång inom växtodling som går att styrka genom litteraturstudien samt svar från en enkätundersökning. Studien är avgränsad till faktorer som enbart berör högre skörd och geografiskt enbart till Södermanland. Litteraturstudien innehåller fakta om några vanligt förekommande faktorer, som behövs för att ge hög avkastning. De faktorer som beskrivs är organisk gödsel, dränering och kalkning och vad dessa har för effekt i marken och växtodlingen.
Till enkätundersökningen valdes 20 lantbrukare ut som över telefon blev tillfrågade om att få delta i undersökningen. Nitton lantbrukare tackade ja och fick enkäten utskickad på mail för att fylla i svar och sedan returnera. Tretton enkätsvar kom in som sammanställts och presenteras i resultatdelen.
Diskussionen jämför fakta från litteraturstudien med svaren från lantbrukarna. I diskussionen har följande frågor behandlats:
• Är tillförsel av organiska gödselmedel en viktig framgångsfaktor för att nå högre avkastning?
• Är markförbättrande åtgärder i form av kalkning viktigt för att kunna skapa bra odlingsförhållanden och bygga upp högre skörd från grunden?
• Kan markavvattning ses som en grundläggande faktor för att nå framgång inom växtodling?
• Vilka framgångsfaktorer anser lantbrukare i Södermanland vara viktigast?
Resultatet från enkätundersökningen i jämförelse med de åtgärder som presenteras i litteraturstudien visar på stor betydelse av struktur- och markförbättrande åtgärder i växtodlingen. Lantbrukare i Södermanland bör tillföra organisk gödsel i större utsträckning för att bibehålla mullhalt och bördighet i jorden. Kalkning bör genomföras regelbundet för att upprätthålla rätt pH-värde. Dränering i form av täckdikning bör läggas för att värna om markstrukturen i de styva lerjordarna. Slutsatsen blir därför att struktur- och markförbättrande förbättringsåtgärder är de absolut viktigaste faktorerna för att nå framgång inom växtodling i Södermanland.

,

In this project, an overall survey has been made focusing on which success factors and improvement measures that are important in Södermanland. The study is based on four questions concerning different crop cultivation measures and questioning their importance in crop production. The aim of the study is to present improvement measures that lead to success in crop production that can be strengthened through the literature study as well as answers from a survey. The study is limited to factors that concern increased yield and geographically only to Södermanland.. The study describes what effect organic fertilizers, drainage and liming have in soil and plant cultivation.
For the survey, 20 farmers were selected and asked over the phone to participate in the survey. Nineteen farmers said yes and received the questionnaire on mail to fill in replies and then return. Thirteen questionnaire replies came in as compiled and presented in the result section.
The discussion compares the facts from the literature study with the answers from the farmers. In the discussion the following issues have been addressed:
• Is the supply of organic fertilizers an important success factor in achieving higher harvest?
• Are soil enhancing measures in the form of liming important in order to create good cultivation conditions and improve yields?
• Can land drainage be seen as a fundamental factor in achieving success in plant breeding?
• What success factors do farmers in Södermanland consider to be most important?
The results of the survey as compared to the measures presented in the literature study show great importance for structural and soil enhancement measures in plant cultivation. Farmers in Södermanland should supply organic fertilizers to a greater extent to maintain the organic content and fertility in the soil. Liming should be carried out regularly to maintain the correct pH. Drainage in the form of a subsoil drainage should be added to protect the soil structure of the heavy clay soils. The conclusion therefore is that structural and soil improvement measures are the most important factors for achieving success in plant cultivation in Södermanland.

Main title:Framgångsfaktorer och förbättringsåtgärder inom växtodling
Subtitle:en enkätstudie i Södermanland
Authors:Cedervall, Gustav
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene
Examiner:Carlsson, Georg
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:framgångsfaktorer, förbättringsåtgärder, växtodling, Södermanland, organisk, gödsel, täckdikning, strukturkalkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9466
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9466
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2018 12:12
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics