Home About Browse Search
Svenska


Forssell, Maja, 2018. Milking routines, milk yield and udder health on smallholder dairy farms in Baringo, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The aim of the project was to investigate possible differences in milking rou-tines, milk yield and udder health between smallholder dairy farms in the highlands (HL) and lowlands (LL) in Baringo county, Kenya, and identify management aspects that could be improved to increase milk yield. The ob-jective was further to study milk handling practices of primary dairy cooper-atives in Baringo and to describe challenges they are facing. Seven Farmer Cooperative Societies (FCS) were visited and interviewed, and 31 of their member farms were visited in total; 16 farms in the LL and 15 farms in the HL. Farmers were interviewed about management routines and observations were made of milking routines. Milk yield was registered (kg) and samples of whole udder and udder quarter milk were obtained. In total, 114 cows were included in the study. All milk samples were analysed for somatic cell count (SCC) and the pH was determined in whole udder milk samples. No clear differences were found in milking routines, udder health or milk yield be-tween the HL and LL. The calculated average milk yield was 6.58 kg per cow and day and the milk SCC varied greatly between farms, cows and udder quarters. The median milk SCC was low in whole udder samples with 139 000 cells/ml, but 25% of the cows had ≥ 400 000 cells/ml in their whole udder milk and 38% of the cows had at least one udder quarter with ≥ 1 000 000 cells/ml. Milking intervals were uneven on many farms and inter-vals were ≤ 6 or ≥ 18 hours on 32% of the farms. Additionally, indications of a beneficial effect of restricted suckling on udder health were found and should be seen as an important practice to promote good udder health. Im-proving feed and water access on farms, increasing the number of daily milk deliveries from farmers to FCS in some regions, improving contracts with processors and finding ways of coping with the competition of informal milk vendors are aspects which likely would contribute to increased milk produc-tion in the Baringo area.

,

Syftet med detta projekt var att studera eventuella skillnader i mjölkningsru-tiner, mjölkmängd och juverhälsa mellan småskaliga mjölkgårdar på höglan-det (HL) och låglandet (LL) i Baringo, Kenya och att identifiera faktorer som skulle kunna förbättras för att öka mjölkproduktionen. Syftet var ytterligare att studera mjölkkooperativs mjölkhanteringsrutiner och att bedöma vilka ut-maningar de står inför. Sju lantbrukskooperativ (Farmer Cooperative Soci-eties (FCS) intervjuades, 31 gårdar medlemsgårdar besöktes totalt; 16 på LL och 15 på HL. Under gårdsbesöken intervjuades lantbrukare om generella gårdsrutiner och mjölkningsrutiner observerades. Mjölkprover på heljuver och juverfjärdedelar samlades in och mjölkmängd registrerades (kg). Totalt inkluderades 114 kor i studien. Somatiskt celltal (SCC) mättes i alla mjölk-prover och pH bestämdes i mjölkproverna på heljuvermjölk. Inga tydliga skillnader hittades i mjölkningsrutiner, juverhälsa eller mjölkmängd mellan HL och LL. Den genomsnittliga beräknade mjölkmängden var 6.58 kg per ko och dag och SCC i mjölk varierade kraftigt mellan gårdar, kor och juverfjär-dedelar. Medianvärdet för SCC i heljuvermjölk var lågt med 139 000 cel-ler/ml, men 25% av korna hade ≥ 400 000 celler/ml i deras heljuverprover och 38% av korna hade minst en juverfjärdedel med ≥ 1 000 000 celler/ml. Mjölkningsintervallen var ojämna på många gårdar och intervallen var ≤ 6 or ≥ 18 timmar på 32% av gårdarna. Indikationer hittades även på en bättre ju-verhälsa på de gårdar där kalvarna fick dia korna, så kallad restriktiv digiv-ning, vilket tyder på att det är viktigt att uppmuntra restriktiv digivning som förebyggande juverhälsoarbete. Att förbättra vatten- och fodertillgången, i vissa regioner öka antalet dagliga mjölkleveranser från bönder till FCS, för-bättra kontrakt mellan FCS och mejerier och att hitta sätt att hantera konkur-rensen med handlare som köper och säljer mjölk på informella marknader, är aspekter som troligen skulle bidra med en ökad mjölkproduktion i Baringo.

Main title:Milking routines, milk yield and udder health on smallholder dairy farms in Baringo, Kenya
Authors:Forssell, Maja
Supervisor:Agenäs, Sigrid and Wredle, Ewa
Examiner:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:625
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:milk yield, milking routines, somatic cell count (SCC), udder health, management, hygiene, market, pH
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9382
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9382
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:14 Jun 2018 11:11
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics