Home About Browse Search
Svenska


Rahman, Mohammad Atikur, 2018. Arabidopsis myrosinases; analysis of developmental expression and effects of microorganisms. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Plant Biology (from 140101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Glukosinolater är sekundärmetaboliter som studerats främst I växter av familjen Brassicaceae.När växtvävnad skadas genomgår glukosinolater en hydrolysprocess initierad av enzymetmyrosinas (EC 3.2.1.147) som producerar toxiska produkter, såsom isotiocyanater, epitionitrileroch tiocyanater. Glukosinolat‐myrosinas systemet är ett viktigt försvar mot skadeinsekter ochpatogener. Glukosinolat‐halten och profilen samt myrosinasaktiviteten beror på växtensutvecklingsstadium och vävnadens natur. Myrosinas förekommer i idioblastceller som kallasmyrosinceller och i backtrav (Arabidopsis thaliana) förekommer dessa bl.a. i floem ochparenchym. Fördelningen av myrosinceller varierar mellan olika växter och även mellan olikaorgan I samma växt. I Arabidopsis thaliana finns sex huvudsakliga myrosinasgener så kalladetioglukosid‐glukohydrolaser(TGG). I projektet studerades reporterlinjer där promotorer förTGG1 och TGG4 kopplats till β‐glukuronidas (GUS) genen för enkel visualisering av genuttryck.Här studerades expressionsmönstret av TGG1 och TGG4 vid olika utvecklingsstadier avArabidopsis thaliana ekotyp Col‐0. TGG1 uttryck hittades I kärlvävnad, cotyledon, blad,bladnerver, petiol, foderblad, kronblad, ståndarknapp och gynoecium vid olikautvecklingsstadier. TGG4 uttrycktes endast i rötter. TGGI uttryck hittades även i mogna frönmen inte i unga frön medan TGG4 inte uttrycktes i frön. Effekten av tillväxtreglerande ämnenoch signalering som ett resultat av rotkolonisering av den gynnsamma bakterien Bacillusamyloliquefaciens UCBM5113 studerades på Arabidopsis vildtyp och TGG‐GUS reporterväxter.Betydande skillnader observerades i olika delar av Arabidopsis vid olika utvecklingsstadier närväxten stressades med patogenen Alternaria brassicicola.

,

Glucosinolates (GSL) are secondary metabolites found in most studied Brassicaceae family. When plant tissue is wounded, GSL undergoes a hydrolysis process initiated by the enzyme myrosinase (EC 3.2.1.147) producing toxic compound such as isothiocyanates, epithionitriles, and thiocyanates. The GSL‐myrosinase system is a major defence against insect herbivores and pathogens. The GSL profile and myrosinase activity depend on the developmental stage and the nature of the plant tissue. Myrosinase is found in idioblast cells called myrosin cells in Arabidopsis thaliana and also in phloem parenchyma cells. The distribution of myrosin cells varies from plant to plant and organ to organ. In Arabidopsis Col‐0 plants six myrosinase genes were found and referred to as thioglucoside glucohydrolase (TGG). We studied five different TGG promoter:GUS reporter lines to study the expression pattern of TGG1 and TGG4 at different developmental stages of Arabidopsis. TGG1 expression was found in vascular tissues, cotyledon, leaves, rib, petiole, sepal, petal, anther, and gynoecium at different developmental stages. TGG4 was only expressed in roots. TGG1 expression was found in mature seeds but not in young seeds while TGG4 was not expressed in seeds. The effect of plant growth regulating substances and signalling as a result of colonization by the beneficial bacterium Bacillus amyloliquefaciens UCBM5113 on Arabidopsis wild type and TGG promoter‐GUS reporter plants were tested. Significant differences were observed in different parts of Arabidopsis at different developmental stages when the plant was stressed with the pathogen Alternaria brassicicola.

Main title:Arabidopsis myrosinases; analysis of developmental expression and effects of microorganisms
Authors:Rahman, Mohammad Atikur
Supervisor:Meijer, Johan
Examiner:Dixelius, Christina
Series:Examensarbete / Institutionen för växtbiologi, SLU
Volume/Sequential designation:163
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM020 Växtbiologi - masterprogram
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)
Keywords:Alternaria brassicicola, Arabidopsis thaliana, Bacillus amyloliquefaciens, Brassicaceae, Glucosinolates, Myrosinase, Myrosin cells, Thioglucoside glucohydrolase (TGG)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9342
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9342
Language:English
Deposited On:30 May 2018 11:36
Metadata Last Modified:30 May 2018 11:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics