Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Katarina, 2017. En litteraturstudie om ojämna hovar och dess betydelse för hästars hållbarhet och prestation. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
747kB

Abstract

I denna litteraturstudie undersöktes exteriöregenskapen ojämna hovar, dess frekvens, arvbarhet och påverkan på tävlingskarriären. Resultatet visar att ojämna hovar påverkar belastningen på hovarna, vilket leder till att en skillnad i rörelsemomenten kring både kronleden och hovleden uppstår. De strukturer som påverkas mest är den ytliga böjsenan, djupa böjsenan och strålbenet. Utvecklingen av ojämna hovar visade sig inte kunna påverkas med intensiv hovvård, i form av verkning var fjärde vecka från fyra veckors ålder till 27 veckors ålder. Ett beteende som visade sig ha stor påverkan på utvecklingen av exteriöregenskapen ojämna hovar hos föl var frambensställningen vid bete, om ett föl hade som preferens att stå med samma framben placerat längst fram vid bete. Det fanns även två huvudfaktorer som påverkade om föl hade en sådan preferens: mindre huvud och längre ben. Hästar som tävlar på elitnivå har generellt bättre exteriör men frekvensen av ojämna hovar skiljer sig inte signifikant från hästar på grundnivå. De hästar som påverkas mest av ojämna hovar är hopphästar på elitnivå, där en studie visade att ingen häst med ojämna hovar hade en tävlingskarriär länge än tre år. Medelfrekvensen av ojämna hovar hos avelsbedömda svenska varmblodiga ridhästar (SWB) mellan år 1983-1984 och 1988-2005 var 7,1%. Arvbarheten för summan av alla bedömda hovegenskaper skattades till 0,10. Hos avelsbedömda nederländska varmblod (KWPN) hade frekvensen av ojämna hovar ökat från 3,8% år 1990 till 9,4% år 2002. Arvbarheten för exteriöregenskapen ojämna hovar skattades till 0,12 i den nederländska hästpopulationen. Exteriöregenskapen ojämna hovar har sammanfattningsvis visat sig ha svag arvbarhet men med tydliga skillnader mellan avkommor från olika hingstar. Idag bedöms ojämna hovar, vid avelsbedömning av svenska varmblodiga ridhästar, enbart som förekommande eller ej förekommande. Det vore önskvärt att studera egenskapen mer i detalj, i form av en mer vetenskapligt baserad och kvantitativ bedömning, på grund av dess komplexitet och påverkan längre fram i livet. Slutsatsen är att problemet är komplext och påverkas av många faktorer inom både arv och miljö. Därför är det av intresse att utveckla bedömningsmetoder som tar hänsyn till den variation som finns i populationen samt visar hur egenskapen utvecklas, för att på så sätt kunna optimera både forskningsarbete, avelsarbete och skötselråd.

,

The aim of this literature review was to give an insight into the conformation trait uneven hooves, its influence on longevity and performance of warmblood horses and the possibility to gain genetic progress. The results showed that uneven hooves affect the loading on the hooves. This leads to a difference in movement around the pastern joint and coffin joint. The most affected structures are the superficial digital flexor tendon, the deep digital flexor tendon and the navicular bone. The development of uneven hooves did not prove to be affected by intensive hoofcare, in form of trimming every fourth week from four weeks of age until 27 weeks of age. A behaviour that seemed to be of great impact on the development of uneven hooves in foals were the positioning of the front limbs while grazing, if a foal had a preference to stand with the same front limb placed at front. There were also two main factors that affected if foals had such a preference: shorter head length and longer limbs. Horses that compete at elite level generally had better conformation scores, but the frequency of uneven feet pairs did not differ significantly from horses on basic level. The group which was most affected by the hoof conformation trait were elite jumping horses, where no horse with uneven feet had a career that lasted over 3 years. The average frequency of uneven hooves in a population of Swedish warmblood horses (SWB) that participated in the Riding Horse Quality Test (RHQT) between 1983-1984 and 1988-2005 was 7.1%. The heritability for all hoof caracteristics assessed summed together was estimated to 0.10. In a Dutch Warmblood horse population the frequency of uneven hooves increased from 3.8% in year 1990 to 9.4% in year 2002. The heritability of the conformation trait uneven hooves was estimated to 0.12 in the Dutch horse population. The conformation trait uneven hooves has been found to have weak heritability, but with a clear difference between offsprings from different stallions. Today, uneven hooves is registered only as present or not present in SWB. It would be desirable to examine hoof traits more in detail, in terms of a more scientific based and quantitative assessments, because of its complexity and impact further in life. The conclusion is that the problem is complex and influenced by many factors, both genetically and environmentally. Therefore, it is of interest to develop assessment equipment and methods that take in account the variation in the population in order to get more accurate values about how the conformation traits develop, to optimize both research, breeding and management advice.

Main title:En litteraturstudie om ojämna hovar och dess betydelse för hästars hållbarhet och prestation
Authors:Karlsson, Katarina
Supervisor:Eriksson, Susanne
Examiner:Viklund, Åsa
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:533
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:hovar, ojämna hovar, hållbarhet, prestation, exteriörbedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9372
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9372
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:12 Jun 2018 14:15
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics