Home About Browse Search
Svenska


Ackemo, Johannes, 2018. Naturlig trädföryngring och epifytiska hänglavar 10 år efter en avverkning i schackruteform. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Schackrutehuggning, eller Chequered-Gap-Shelterwood-System, är ett sköt-selsystem som idag inte utförs i praktiken men som kan använda fördelarna hos trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk. Dock är det viktigt att un-dersöka metodens effekter innan en storskalig tillämpning etableras.
Syftet med denna studie var att undersöka om en tillfredsställande naturlig trädföryngring och spridning av hänglavar kunde erhållas tio år efter en av-verkning i schackruteform. Även tillväxtskillnader undersöktes hos träd-plantor och hänglavar med hänsyn till avstånd från skogskant och väder-streck. Målet med detta arbete var att framställa mer kunskap som visar om skötselmetoden kan gynna både skogsbruk och rennäring.
Studien utfördes strax söder om Gällivare i en schackrutehuggning med 40x40 meter stora luckor. Totalt inventerades 14 luckor, 14 trädrutor och ett referensområde i nära anslutning. Inom luckorna noterades antalet huvud- och biplantor, planthöjder och stamvolym samt förekomsten av hänglavar. Inom trädrutorna uppskattades den längsta bållängden och antalet lavklum-par. I den statistiska analysen användes variansanalys och tvåsidigt t-test med 95 procentigt konfidensintervall.
Resultaten visade att den naturliga trädföryngringen i genomsnitt var 2400 plantor/ha vilket är tillräcklig enligt skogsvårdslagen och att hänglavar spred sig inom hela luckorna. Resultaten visade däremot ingen kanteffekt som påverkade volymtillväxten hos plantor inom luckorna eller hänglavar-nas biomassa inom trädrutorna. Likaså påvisades ingen väderstreckseffekt på varken plantor eller hänglavar. Biomassan av hänglav var dubbelt så stor inom schackrutehuggningen jämfört med referensområdet.
Slutsatsen är att en schackrutehuggning kan medföra en acceptabel trädför-yngring inom luckorna enligt skogsvårdslagen och samtidigt kan hänglavar i kvarstående trädrutor utvecklas bra och sprida fragment till kommande träd-generation inom luckorna.

,

Chequered-Gap-Shelterwood-System is a management system that is not commonly used today but have the possibility to combine the benefits from both clear cutting and Continuous cover forestry. However, it is important to examine the effects of the method in detail before a large-scale applica-tion can be established.
The purpose of this study was to examine if a satisfied natural tree regenera-tion and scattering of tree lichens could be obtained ten years after a felling with a Chequered-gap-Shelterwood-System. Growth differences were also studied for tree plants and tree lichens with consideration to distance from forest edge and cardinal direction. The aim with this study was to acquire more knowledge that shows if this method could favor both forestry and reindeer herding in terms of lichens.
The study took place just south of Gällivare in a Chequered-Gap-Shelter-wood-System with 40x40 meter sized gaps. A total of 14 gaps, 14 shelter-woods and one reference area close by were inventoried. The number of main- and secondary plants, height growth, stem volume and the occurrence of lichens were recorded within the gaps. The longest thallus and number of tree lichen clumps was estimated in the shelterwoods. In the statistical anal-ysis, variance analysis was used and Two sample t-test with 95 percent con-fidence interval.
The results showed that the natural tree regeneration was in average 2400 plants per hectare, which is sufficient according to forestry legislation and that tree lichens were scattered all over the gaps. However, the results showed no edge effect that affected the volume growth of plants within the gaps or tree lichens biomass in the shelterwoods. Also, no effect of cardinal direction were shown for either the tree plants or the tree lichens. The bio-mass of tree lichen was twice as high in the Chequered-Gap-Shelterwood-System compared with the reference area.
The conclusion is that Chequered-Gap-Shelterwood-System can give an ac-ceptable tree regeneration within the gaps according to the forestry legisla-tion and the tree lichens can in same time develop and spread fragments from the remaining trees to the upcoming tree generation within the gaps.

Main title:Naturlig trädföryngring och epifytiska hänglavar 10 år efter en avverkning i schackruteform
Authors:Ackemo, Johannes
Supervisor:Bergsten, Urban and Esseen, Per-Anders
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2018:2
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:hyggesfritt skogsbruk, luckhuggning, skärmträdsställning, kanteffekt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9306
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9306
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2018 08:38
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics