Home About Browse Search
Svenska


Litsmark, Anna, 2018. Sociala värden på miljöns villkor : en studie av naturreservatets aktiva bidrag till hållbar utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Naturen ha en lång rad positiva effekter på hälsa och välmående och kan även bidra till människors miljöengagemang och en hållbar livsstil. Att hitta former för att erbjuda människor naturkontakt kan därför vara väsentligt för att hantera dagens folkhälso- och miljöproblem. Utgångspunkten för denna studie var att utifrån ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv undersöka hur människors möjligheter till naturkontakt i ett naturreservat kan utvecklas. För att uppnå detta valdes ett naturreservat i Skåne som fallstudie, där områdets sociala värden, miljökvaliteter, hinder och utvecklingspotential undersöktes genom platsbesök, intervjuer, studier av litteratur och kartor, samt bild- och textobservation. Resultatet visade att naturreservatet idag används i relativt liten utsträckning av allmänheten, vilket kan bero på att området är otillgängligt, inte möter människors behov eller att människor inte känner till platsen. De mer använda delarna av naturreservatet är en väg som leder in i området, tre stenbrott och en del av en bokskog som finns nära en större väg och det är framförallt för jakt, ridning, promenader med hund, terrängkörning, fester, olika arrangerade gruppaktiviteter samt för utflykter, som det används. I naturreservatet finns ett antal miljökvaliteter, såsom biologisk mångfald, vatten, estetiskt tilltalande natur, vild natur, utblickar, allmänningar och kulturhistoriska lämningar. En slutsats från materialet är att området stödjer aktiviteter och miljökvaliteter i naturreservatet som kan bidra till hälsa, välmående och ett miljöengagemang genom främjandet av lek, samvaro och sociala relationer, pedagogik och kunskap om skog och miljö, fysisk aktivitet, andlig inspiration, återhämtning från stress och genom att skapa meningsfullhet. För att ytterligare främja människors möjligheter till positiv kontakt i naturreservatet föreslås en ökad framkomlighet genom stigar som leder fram till olika naturupplevelser, tydliga parkeringsplatser, sociala samlingspunkter och informationsskyltar om områdets miljökvaliteter. Emellertid behöver ett antal ekologiska, geologiska och kulturhistoriska bevarandevärden på platsen tas i beaktande vid ett genomförande av förslagen.

,

Nature has a long list of positive effects on health and well-being and can also contribute to people’s commitment to the environment and a sustainable lifestyle. Finding different outlets that offer people contact with nature can therefore be essential to counteract problems related to public health and the environment. The starting point of this study was to examine, from a social and ecological sustainability perspective, how people’s possibility of experiencing contact with nature in a nature reserve can be developed. To achieve this goal, a nature reserve in Scania was chosen for a case-study, where the reserve’s social values, environmental qualities, obstacles and potential for development were examined through place visits, interviews, studying of literature and maps, as well as picture and text observations. The results showed that the nature reserve is used in a relatively small extent by the public today, which could be because the area is inaccessible, that it does not meet people’s needs or that people do not know about the place. The parts of the nature reserve that are more widely used is a road that leads into the area, three quarries and one part of a beech forest that is located near a larger road. The reserve is used mostly for hunting, riding, taking walks with dogs, terrain driving, parties, different organized group activities and for excursions. A number of environmental qualities exist in the nature reserve, such as biological diversity, water, esthetically appealing nature, wild nature, vantage points, common lands and culture-historical remains. One conclusion from the material is that the area supports activities and environmental qualities that can contribute to health, well-being and an environmental commitment through the promotion of play, socialization and social relations, pedagogy and knowledge of forest and the environment, physical activity, spiritual inspiration, stressrecovery and by generating a sense of meaning. To further promote people’s possibilities for positive contact with nature in the nature reserve, accessibility through trails that lead to different nature experiences, clear and distinct parking spots, social places for gathering and information signs that describe the areas environmental qualities are suggested. However, a number of ecological, geological and cultural preservation values in the area needs to be taken into consideration in the realization of the suggestions.

Main title:Sociala värden på miljöns villkor
Subtitle:en studie av naturreservatets aktiva bidrag till hållbar utveckling
Authors:Litsmark, Anna
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Jansson, Märit and Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturreservat, hållbar utveckling, naturkontakt, hälsa, miljöengagemang, miljökvaliteter, sociala värden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9312
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9312
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2018 07:43
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics