Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Maria, 2018. Hur odlare genom odlingsåtgärder kan påverka mikrolivet i jorden : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
961kB

Abstract

Jordens mikroliv har visat sig vara känsligt för de störningar som människan orsakar vid brukning av jorden. Ett rikt mikroliv är viktigt för jordens funktionalitet och antalet mikroorganismer kan ses som en indikator för jordens hälsa och kvalitet. I denna litteraturstudie är syftet att beskriva vilka förutsättningar som är gynnsamma för ett rikt mikroliv i marken och hur dessa förutsättningar skulle kunna uppnås genom odlingsåtgärder med följande frågeställningar: Vad består jordens mikroliv av, och vad är de olika organismgruppernas funktioner? Vilka yttre parametrar påverkar mikrolivet? Hur påverkar olika odlingsåtgärder mikrolivet i marken?
Det finns många mikroorganismer i jorden som utför funktioner som är positiva för en odling, exempelvis mineralisering, nitrifikation och kvävefixering. I detta arbete berörs bakterier inklusive aktinomyceter, svampar, arkéer, protozoer och till viss del även alger och oomyceter. Mikroorganismer reagerar snabbt på växlande omständigheter i sin närliggande miljö och är därför känsliga för olika odlingsåtgärder som utförs under en odlingssäsong. Fuktighet, temperatur, pH, andelen organiskt material, jordens näringsinnehåll, klimat och jordart är alla yttre faktorer som påverkar jordens mikroliv. De olika odlingsåtgärderna som behandlas är marktäckning, tillförsel av organiskt och mineraliskt gödselmedel, jordbearbetning, flamning, kemisk bekämpning och växtföljd. Resultatet visar på de många faktorerna som påverkar jordens mikroliv, och sammanfattningsvis är marktäckning med organiskt material, tillförsel av organiskt gödselmedel och minskad jordbearbetning några av de odlingsmetoder som visade sig vara gynnsamma av de odlingsåtgärder som togs upp i det här arbetet.

,

Soil microorganisms have proven to be sensitive to the disturbances that human beings cause during horticulture and agriculture. A diverse soil microbial community is important for the soil's functionality and the number of species can be seen as an indicator for the health and quality of the soil. In this literature study, the purpose is to describe which conditions that are beneficial to a rich microbial life in the field and how these conditions could be achieved through cultivation management with the following statements: Which are the soil microorganisms and which are their functions? Which external parameters affect the microorganisms in the soil? How do different cultivation management affect the microorganisms in the soil?
There are many microorganisms in the soil that perform functions that are positive for cultivation, such as mineralization, nitrification and nitrogen fixation. The microorganisms described in this work are bacteria including actinomycetes, fungi, archaea, protozoans and, in part, algae and oomycetes. Microorganisms react quickly to changed conditions in their immediate environment and are therefore sensitive to various cultivation measures that are carried out during a growing season. Humidity, temperature, pH, organic matter, soil nutrient content, climate and soil are all external factors that affect the soil microbial organisms. The result shows that many cultivation methods affect the soil microbial microorganisms, where soil coverage with organic matter, the supply of organic fertilizers and reduced soil cultivation, are methods that proved to be beneficial, for the soil microbial organisms and their important contribution to soil ecosystem services.

Main title:Hur odlare genom odlingsåtgärder kan påverka mikrolivet i jorden
Subtitle:en litteraturstudie
Authors:Olsson, Maria
Supervisor:Mårtensson, Linda-Maria
Examiner:Hultberg, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:mikroorganismer, mikrober, bakterier, svampar, gynna, nytta, odling, marktäckning, plöjning, organiskt material
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9320
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9320
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Soil biology
Language:Swedish
Deposited On:23 May 2018 09:32
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics