Home About Browse Search
Svenska


Fernehall, Nilgun, 2017. Under ytan : hur designa naturpool för privat trädgård?. First cycle, G2E. Anlarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det här arbetet undersöker naturpooler, ett begrepp som jag kom i kontakt med under kursen företagsekonomi andra året på trädgårdsingenjörprogrammet, då vi skulle ha en fiktiv affärsidé att arbeta med. I jakten på inspiration till trädgårdsprojekt hittades en ny värld. Världen med naturpooler. För mig personligen som trädgårdsentusiast var det otänkbart med en konventionell klorpool i trädgården men med en naturpool öppnade sig helt andra möjligheter. När vi skulle välja ämne till fördjupning inför examensarbetet var min tanke att naturpooler var ett ämne som borde undersökas. Idéen ansåg jag vara så pass bra att den förtjänade att lyftas fram och berättas om. Ett utav syftena var att undersöka förutsättningarna för att använda naturpooler och hur de fungerar i ett svenskt sammanhang. En annan avsikt var att under arbetets gång lära känna växter för våta miljöer, såsom fuktzon, flytväxter och vattenväxter för olika vattendjup. Ännu en avsikt var att hitta inspiration, modeller eller idéer som kan passa i kommande designuppdrag. De huvudsakliga frågeställningar som arbetet försökt besvara är: Hur fungerar en naturpool? Vad behöver jag som trädgårdsingenjör känna till om naturpooler för att kunna argumentera för och designa en naturpool till en potentiell kund? Fungerar de på marknaden existerande lösningarna tillfredsställande i ett svenskt sammanhang? Vilka alternativ finns tillgängliga på den lokala marknaden inför genomförandet, vad gäller utformning, hårda/mjuka material och växter? Hur ser anläggningskostnader och skötsel ut? I resultatdelen behandlas det viktigaste i en naturpool nämligen vatten. Näring, alger och vattenrörelser berörs också. Naturpooler på marknaden, kategorier och filtreringtyper undersöks samt alternativ såsom professionella firmor eller självbyggare. Typ av rening och val av konstruktion undersöks samt utbudet på den svenska marknaden. En inblick i växtval och rekommendationer för olika växtbaserade reningssystem samt allmänt om plantering i naturpool beskrivs i kap 4.
Det finns inget i denna undersökning som tyder på att den erfarenhet som finns angående naturpooler på kontinenten sedan mer än 30 år tillbaka inte skulle fungera i Sverige. Runt om i Europa finns professionella firmor som anlägger och konstruerar naturpooler. Deras marknadsföring lovar kristallklart vatten men den här undersökningen visar att andra parametrar som vattenkvalité och underhåll spelar stor roll i sofistikerade naturpooler. För att förebygga att en sådan eventuell eufori åtföljs av en besvikelse, bör en potentiell köpare undersöka och jämföra de professionella systemen noga. I Sverige där utbudet är begränsat är det troligen lämpligast att vara påläst och fråga om råd hos expertisen, för att själv kunna välja konstruktionstyp och filtreringsmetod. Planering är 80% procent av pooldesignen och är viktigast för ett lyckat resultat (Kircher och Thon 2016). Desto enklare modell, utan teknik, desto mer lättskött om man kan tänka sig att ge avkall på siktdjupet en smula. Nackdelen är att enklare modeller kräver större yta. Där har de professionella en fördel, som kan komprimera poolen, den kan bli mindre med hjälp av effektiv teknik men då förlorar växterna ofta sin funktion. Det finns således inte en rätt modell, hänsyn bör tas till: hur ofta ska det badas, hur många ska bada, ytstorlek, skötsel och ekonomi. Här i Sverige bör man även ställa sig frågan vem som ska göra naturpoolen? Då utbudet av erfarna naturpoolsanläggare är minimalt. Naturpoolsidén är fortfarande lika härlig.

,

This work explores natural pools, a concept I met during the course in business, the second year at the Horticultural Management: Garden Design - Bachelor´s Programme, there we would have a fictitious business idea to work with. In search of inspiration for garden projects, a new world was found. The world of natural pools. For me personally as a garden enthusiast it was unthinkable with a conventional chlorinated swimming pool in the garden, but with a natural pool opened completely new opportunities. When choosing topic to recess before the thesis was my view that the natural pools was a substance that should be investigated. The idea I considered to be so good that it deserved to be told about. One out of the aims was to investigate the feasibility of using natural pools and how they work in a Swedish context. Another intention was that during the work to get to know plants for wet environments, such as swamp zone, floating plants, and water plants to different water depths. Another intention was to find inspiration, models or ideas that might fit into future design projects. The main issues that work trying to answer is: How works a natural swimming pool? What do I need to know about natural pools as a garden designer to argue for and design a natural pool to a potential customer? Does the market existing solutions satisfactory in a Swedish context? What options are available in the local market before the implementation, in terms of design, materials, and plants? How much does the construction costs and what is maintenancelike? In the results section dealt with the most important in a natural pool, namely water. Nutrition, algae, and water movements are also affected. Natural Swimming Pools in the market categories and filter types are examined as well as options such as professional firms or self-builders. Type of treatment and selection of the design examined and supply on the Swedish market. An insight into the choice of plants and recommendations for various herbal purification and generally on planting in the natural pool is described in capter4. There is nothing in this study suggest that the experience available regarding the natural pools on the continent for more than 30 years, would not work in Sweden. Across Europe there are professional firms that design and construct natural pools. Their marketing promises clear water, but this study shows that other parameters such as water quality and maintenance plays a major role in sophisticated natural pools. To prevent any such euphoria accompanied by disappointing, should a potential buyer to examine and compare the professional system closely. In Sweden, where the supply is limited, it is probably appropriate to be well-informed and ask for advice of expertise, to be able to choose construction and filtration method. Planning is 80% percent of the pool design and are most important for a successful result. The simpler model, without the technology, the more easily maintained if one can imagine sacrificing visibility depth a little. The downside is that the simpler models require more space. There they have a professional advantage, that can compress together the pool, it may be less, using efficient technology but then loses the plants their function. It is therefore not a proper model, account should be taken, how often it should be bathed, how many will swim, surface area, management, and economics. Here in Sweden they should also ask themselves who should do the natural pool? As the supply of experienced natural pool landscapers is minimal. The Natural Pool concept is stillgreat.

Main title:Under ytan
Subtitle:hur designa naturpool för privat trädgård?
Authors:Fernehall, Nilgun
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vatten, baddamm, ekologisk pool, biologisk rening, vattendesign, vattenväxter, vattenträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9296
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9296
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2018 11:35
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics