Home About Browse Search
Svenska


Hammarström, Ola, 2018. Epifytiska lavar på gran i naturligt fragmenterad naturskog. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Förlust och fragmentering av boreala naturskogar p.g.a. intensivt skogsbruk är idag ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige. För kunna ta välgrundade beslut inom naturvård och skogsbruk är det viktigt med kunskap om var artrikedomen finns och vilka parametrar som påverkar den. Föreliggande studie beskriver lavfloran på gran i ett område där grannaturskog uppträder på öar (0,17–8,88 ha) i ett myrkomplex. Studien analyserar om trädens egenskaper har betydelse för lavars artrikedom och antal naturvårdsintressanta lavar (rödlistade och signalarter). Studien analyserar även om och hur skogsfragments storlek och tillhörande kanteffekter påverkar epifytiska lavars artrikedom och hänglavars längd i ett naturligt fragmenterat skogslandskap. Data från 24 provytor och 242 träd analyserades genom poissonregressioner och linjära regressionsmodeller. Under inventeringen noterades i fält 74 lavarter och av dessa var 11 arter naturvårdsintressanta. Grenar hade högre artrikedom per träd än stammar, men artrikedomen var större på stammar bland naturvårdsintressanta arter. Östorlek och träddiameter visade positiv effekt för naturvårdsintressanta lavar. Östorlek hade också betydelse för längsta längd av hänglavar, då Alectoria sarmentosa var längre på stora öar och Bryoria spp. längre på små öar. Östorlekens inverkan på artrikedom och hänglavars längd kan förklaras med påverkan från kanteffekter. Hur kanteffekter påverkar lavar i fragmenterade skogar har betydelse för hur kantområden med ekologiska värden hanteras inom skogsbruket.

,

The loss and fragmentation of boreal old-growth forest due to intensive forestry is one of the greatest threats to biodiversity in Sweden today. Knowledge about where species richness is high and which environmental factors that influence species richness is important in order to make informed decisions in forest conservation and management. The present study describes the lichen flora in an area where Picea abies old-growth forest appears on islands (0,17–8,88 ha) in a forest- mire mosaic. The study analyses whether tree properties affects the species richness of all lichens and lichen species of conservational value (red-listed and indicator species). The study also analyses if and how the size of forest fragments, and indirectly edge effects, influences the species richness of epiphytic lichens and the length of pendulous lichens in a naturally fragmented landscape. Data from 24 forest islands and 242 trees were analyzed through poisson regressions and linear regression models. During the inventory 74 species of lichen was found and of these 11 were of conservational value. Branches had greater total species richness per tree than trunks, but the species richness of species with high conservational values were greater for trunks. Island size and trunk diameter had a positive effect on the species richness of conservational value. Island size also explained the length of the longest thalli of pendulous lichens; where Alectoria sarmentosa was longer on larger islands and Bryoria spp. was longer on smaller islands. The effect of island size on species richness and length of pendulous lichens can be explained by influences from edge effects and the species differing aptitudes for coping with greater sun exposure and drying conditions, as typical of edge environments. The way forest fragments size and edge effects influence lichens in naturally fragmented forests has implications for the management of small forest set asides (i.e., tree retention patches, woodland key habitats).

Main title:Epifytiska lavar på gran i naturligt fragmenterad naturskog
Authors:Hammarström, Ola
Supervisor:Thor, Göran and Jönsson, Mari
Examiner:Redbo Torstensson, Peter
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2018:1
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:epifytiska lavar, boreal skog, artrikedom, kanteffekter, skogsfragmentering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9294
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9294
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2018 10:33
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page