Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Emma, 2017. Success factors for profitable dairy farming : a qualitative study on Gotland. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The global dairy market is affecting the Swedish dairy business and the milk price is fluctuating for Swedish dairy farmers. The farmers in Sweden can do little to affect the milk price and instead their ability to manage costs at the farm determine their possibility to stay in business, and this ability varies among farmers. It is of interest to know how some farmers manage to stay profitable even when the milk price is low. This study used an interdisciplinary approach by combining animal science with insight from previous research in production economics and a social science research method to investigate which factors that differ between high profit dairy farms and farms with low profit. The inquiry was presented by LRF-konsult Gotland and the definition of profit was specified by LRF-konsult. The definition of profit for this study was; result before depreciation, which not includes depreciation and interest. The method for the study was a qualitative method using semi-structured interviews. The interview guide was based on factors important for profitability which was identified from previous literature. Factors used were: management capacity, strategy and decision making, heifer rearing and feeding. The definition for profit used by LRF-konsult was used for the selection of respondents and this was performed by LRF-konsult. The respondents were all at the time customers at LRF-konsult. The selection of farmers with high and low profit was based on data from the years of 2012 – 2015. A total of fourteen dairy farmers on Gotland were interviewed. They were divided into two groups with seven farmers in each group, one group consisted of farmers with high profit and was the group for analysis. The other group were the reference group consisting of farmers with low profit. The data was collected and analysed by a technique from grounded theory called coding where the data was broken down to smaller pieces called concepts. The data was analysed in three steps and then compared. The concepts were compared with the reference group and the concepts not identified in the reference group were used further. The concepts were formed into categories, and the categories were named success factors. Five success factors were identified; motivation to improve and to identify opportunities and challenges, attitude to economy and profitability linked to the practical daily operation, the importance of preventive work, choice of source for finding new information and the awareness of the roughage percentage in the feed ratio. It was possible to see a connection between the high profit group and the success factors, however, the cause and effect of this were discussed. It is difficult to draw conclusions from this rather small sample and therefore,
the factors need to be further investigated to be valid as factors.

,

Svensk mjölkproduktion påverkas av en global marknad och mjölkpriset för svenska mjölkbönder varierar som en effekt av detta. Svenska mjölkbönder har svårt att påverka mjölkpriset utan får istället försöka att klara produktionen även när mjölkpriset är lågt, och hur väl mjölkbönderna klarar sig varierar. Det föränderliga mjölkpriset förutspås att fortsätta med upp och nedgångar av priset i perioder, det är därmed intressant att veta hur vissa mjölkbönder håller sig lönsamma även när mjölkpriset är lågt. LRF-konsult på Gotland presenterade idén till denna studie och deras mått för vinst användes för att studera frågan. Definitionen för vinst angav resultat före avskrivningar och ränta. Den här studien använde ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som kombinerar husdjursvetenskap med samhällsvetenskap för att på så sätt identifiera vilka faktorer som skiljer sig mellan mjölkföretag med hög vinst och mjölkföretag med lägre vinst. Metoden för studien var en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer användes. Intervjuguiden som användes var baserad på tidigare litteratur i ämnet och faktorer som ansågs viktiga för lönsamhet och återkom i litteraturen. Exempel på sådana faktorer var; driftsledning, strategi och beslutsfattande, rekryteringsdjur och foder. Totalt intervjuades fjorton mjölkbönder på Gotland, respondenterna var alla kunder hos LRF-konsult och LRF- konsult gjorde urvalet av mjölkföretag baserat på mjölkföretagens vinst under åren 2012 – 2015. Respondenterna var indelade i två grupper med sju mjölkföretag i varje grupp. En grupp med mjölkföretag med hög vinst som användes för analys och en grupp mjölkföretag med låg vinst som referensgrupp. Intervjumaterialet samlades in och analyserades med en teknik från grundad teori som kallas kodning där materialet bryts ner till mindre beståndsdelar, begrepp. Begreppen behandlades i tre steg och jämfördes sedan med referensgruppen, de begrepp som inte återfanns i referensgruppen användes för vidare analys. Begreppen formades till kategorier och kategorierna utvecklades sedan till framgångsfaktorer. Fem framgångsfaktorer identifierades och dessa var; motivationen till förbättring och att se möjligheter och utmaningar, inställningen till ekonomi och lönsamhet kopplat till driften, betydelsen av förebyggande arbete, valet av informationskanal och medvetenheten om grovfoderandelen i foderstaten. Det var möjligt att se ett samband mellan gruppen med hög vinst och framgångsfaktorerna. Sambandet gällande orsak och verkan diskuterades och då studien genomfördes på en, i förhållandevis, liten grupp behöver faktorerna analyseras vidare och implementeras för att
kunna säkerställas.

Main title:Success factors for profitable dairy farming
Subtitle:a qualitative study on Gotland
Authors:Olsson, Emma
Supervisor:Hansson, Helena and Agenäs, Sigrid and Nypelius, Stefan
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:621
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:dairy farming, profitability, management, success factors
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9285
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9285
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:12 Mar 2018 08:31
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics