Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Malin, 2018. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Exploatering av värdefulla naturområden kan kompenseras genom s.k. ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation har hittills sällan tillämpats och därför saknas ofta uppföljning av dessa. Det är svårt att i förväg garantera att en kompensationsåtgärd uppfyller önskad funktion eftersom det kan ta tid för nyetablerade miljöer att mogna. SKB planerar att uppföra ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. I och med detta kommer tre gölar att fyllas igen, varav en utgör reproduktionslokal för gölgroda (Pelophylax lessonae). Som åtgärd för att skydda gölgrodan har SKB grävt nya grodgölar i området. Syftet med denna studie är att utvärdera de hittills vidtagna åtgärderna, som består av sex anlagda gölar, för en population av gölgroda i Forsmarksområdet.
Åtgärderna i Forsmarksområdet betecknas som skyddsåtgärder (alltså formellt inte kompensationsåtgärder) för att bevara gölgrodepopulationen inom området. I denna rapport används SKBs åtgärder som ett exempel för hur en kompensationsåtgärd skulle kunna utvärderas. 17 gölar, varav 11 är naturliga och 6 är anlagda, undersöktes. I studien användes data från och med det år då den första anlagda gölen grävdes (2014) till och med 2016, för att utvärdera hur populationsstorlek, populationstrender och reproduktion skilde sig åt mellan anlagda och naturliga gölar. Dessutom har habitatvariabler hos gölarna och sannolikheten för spridning mellan dem analyserats. Resultatet visade att populationerna i anlagda gölar var mindre än i naturliga, vilket kan bero på att det tar tid för nyskapade habitat att utvecklas och bli lämpliga. Det fanns en icke-signifikant tendens till att populationsökningen var större i anlagda gölar. De större delpopulationerna kan vara extra viktiga för hela metapopulationens överlevnad, eftersom de kan bidra med immigranter till gölar med mindre delpopulationer. Anlagda och naturliga gölar skilde sig åt med avseende på testade gölvariabler, men populationsstorleken påverkades snarare av om gölen var anlagd eller naturlig än någon av de testade gölvariablerna. Reproduktion konstaterades i båda göltyperna. Gölgroda är en social art varpå sociala faktorer skulle kunna vara orsak till att vissa gölar saknar reproduktion eller hyser små populationer.
Gölgrodepopulationer i anlagda gölar är ännu små och löper därför risk att dö ut av slumpmässiga förändringar och det kommer förmodligen att ta tid innan de mognar och accepteras som habitat för gölgrodor. Det verkar däremot som att de anlagda gölarna uppfyller flera av de kriterier som gölgrodan kräver för framgångsrik reproduktion. De har därför förutsättningar att utvecklas till fungerande gölgrodehabitat i framtiden.

,

Exploitation of areas with high conservation values can be compensated by ecological compensation. Ecological compensation has so far been rarely applied and therefore investigations and follow-up work of these often are lacking. It is often difficult to ensure that ecological compensation meet the desired function in advance, as it may take time for newly established habitats to mature. The Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company plans to construct a final disposal of spent nuclear fuel in Forsmark, Sweden. As a result, three pools will be replenished, one of which is a reproductive site for the pool frog (Pelophylax lessonae). As an arrangement to protect the pool frog, SKB has constructed new pools in the area. The measures in the Forsmark area are designated as protection measures (i.e. formally non-compensatory measures) to preserve the pool frog population in the area. This report uses SKB's measures as an example of how an ecological compensation could be evaluated. 17 pools, of which 11 are natural and 6 are constructed, are included in this study. The study used data from the year when the first pool were constructed (2014) to 2016, to evaluate how population size, population trends and reproduction differed in natural and constructed man-made pools. Additionally, habitat variables for the pools and connectivity between them were analyzed. The populations in constructed pools were smaller than in natural ones, which may be due to the fact that it takes time for a newly developed habitat to mature and become suitable. Population growth, on the other hand, was higher in the constructed pools. The larger subpopulations can be extra important for the persistence of the entire metapopulation, as pools with smaller subpopulations can be compensated by the bigger ones. The constructed and the natural pools differed from each other with respect to the tested habitat variables, but the result indicates that population size is more likely to be affected by whether the pool is constructed or natural than any of the tested variables. Reproduction was observed in both pool types. The pool frog is a social species, and social factors could affect which pools that are used for reproduction or why there are some pools with smaller populations in the Forsmark area. The populations in constructed pools are still small and therefore run a risk of going extinct due to random changes, and these will probably have to exist for a longer period before they mature and are accepted as a habitat for the pool frog. On the other hand, it seems that the constructed pools meet several of the criteria required by the species for successful reproduction and therefore they may have the potential to develop into suitable habitats in the future.

Main title:Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark
Authors:Karlsson, Malin
Supervisor:Ranius, Thomas and Collinder, Per and Norden, Sara and Kärvemo, Simon
Examiner:Öckinger, Erik
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2018:3
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:ekologisk kompensation, gölgroda, Pelophylax lessonae, Rana lessonae, metapopulation, damm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9270
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9270
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2018 12:51
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics