Home About Browse Search
Svenska


Grafström, Erik and Gebre-Medhin, Anna, 2017. Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trävarors förutsättningar på den kinesiska marknaden. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
550kB

Abstract

Den internationella virkesmarknaden går sannolikt en spännande framtid till mötes och det råder delade meningar hur denna kommer se ut. Optimister menar att träkonsumtionen i världen kommer öka tillsammans med den ökande miljömedvetenheten och satsningar på träkonstruktioner samt nya träbaserade material är framtiden. Samtidigt menar pessimisterna att dagens turbulenta världspolitiska arena med nationalistiska och protektionistiska vindar kan skapa en stor ovisshet för den internationella trävarumarknaden. Syftet med studien är att undersöka hur handelshinder, i form av höjda tullavgifter på importerade sågade barrträvaror på 30 % av varuvärdet, från Kanada till USA påverkar Sveriges konkurrensförhållanden på den kinesiska importmarknaden för sågade barrträvaror. Exportdata för sågade trävaror från FAO, SCB och Martinsons har använts som uppsatsens grunddata. Datat analyseras med hjälp av trendanalys, samt med en Autoregressive integrated moving average, ARIMA-modell. Utfallet av studien gav två huvudsakliga utfall, ett för respektive modell.
Ett införande av skyddstullar mot Kanada förväntas enligt trendanalysen inte påverka exporten till USA nämnvärt, men en svag minskning handeln sinsemellan förväntas ske fram till 2021. Att Kinas behov av sågade barrträvaror trots det fortsätter att öka innebär möjligheten till ökad virkesexport för svenska företag till Kina. I ARIMA-analysen spås Kanadas export till USA, trots skyddstullar, öka och Kinas importbehov förväntas öka snabbare än Kanadas exportutbud. Ett underskott på Kinas importmarknad genererar möjligheter för svenska aktörer att vinna marknadsandelar. Oavsett tullar eller ej indikerar resultatet en ökad exportvolym av sågade barrträvaror för Sverige och Martinsons mellan 2015–2021.

,

How the international market for sawn wood will look in the future is a disputed topic. There are different opinions on the Swedish future prospect on the market. Optimists argue that the world's wood consumption will increase, partly because of the environmental awareness is more widespread, and also that wooden constructions and new innovative wood based materials are considered to be the future. Meanwhile, pessimists believe that the turbulent political situation in the world with cold winds of nationalism and protectionism causes uncertainty on the international lumber market.
The aim with this essay is to examine how financial tolls, of 30% of product value on the import of coniferous sawn wood from Canada to the USA, affect the market conditions for Swedish coniferous sawn wood exporters on the Chinese import market. Export data from FAO, SCB and Martinsons have been used as data input. The data has been analyzed with a trend analysis, together with an Autoregressive integrated moving average, and so called ARIMA-model. This study generated two main outcomes, one for each model. An introduction of tolls against Canada is not expected to affect the export to USA significantly according to the trend analysis, but a slight decrease in sawn wood trade is expected to 2021 between the two countries. China’s need of sawn wood products is predicted to increase, which could imply the possibility for increased export from Swedish exporting companies. A deficit on China’s import market generates possibilities for Swedish stakeholders to gain market shares. According to the ARIMA-analysis, despite the introduction of tolls, the export of lumber from Canada to USA is predicted to increase, and also the need of import in China is forecasted to increase faster than the possible export supply from Canada. As well as in the trend analysis, that could give Swedish companies opportunities to expand their market shares. Regardless tolls or not, the result from the ARIMA-model indicates an increased export of sawn coniferous wood from Sweden and Martinsons between 2015 and 2021.

Main title:Handelshinders dominoeffekt
Subtitle:en kvantitativ studie av svenska trävarors förutsättningar på den kinesiska marknaden
Authors:Grafström, Erik and Gebre-Medhin, Anna
Supervisor:Lundgren, Tommy and Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:16
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:internationell handel, tull, handelshinder, Kina, Kanada, USA, Sverige, sågade barrträvaror
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9216
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9216
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Jan 2018 09:29
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 12:11

Repository Staff Only: item control page