Home About Browse Search
Svenska


Mellström, Fredrik, 2017. Skoglig rådgivning utifrån kundvärde : en fallstudie om hur Södra kan effektivisera och kvalitetshöja skogsrådgivningen genom implementering av Lean Production och Service Dominant Logic. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svensk skogsindustri är idag beroende av den privata skogsägarens råvara för att tillgodose industrin med virke. Denna beroendeställning har skapat hög konkurrens inom virkesanskaffningsverksamheten, vilket ställer krav på skogsorganisationer att bemöta skogsägarnas efterfrågan. Samtidigt ställs krav på hög effektivitet inom verksamheten då industrin arbetar med låga marginaler.

Syftet med denna studie är att kartlägga skogsinspektorernas arbetsprocesser för att identifiera möjliga utvecklingsområden där en förändring kan höja kundvärdet och effektiviteten inom inspektorernas verksamhet. Data för studien har samlats in genom fem kvalitativa intervjuer och sex observationsdagar. Åtta skogsinspektorer inom Södras verksamhetsområden Linköping och Åtvidaberg har intervjuats och observerats. Respondenterna har i efterhand granskat intervju- och fältanteckningarna. Utifrån resultatet har förslag på förbättringsåtgärder getts utifrån teorierna om Lean Production och Service Dominant Logic.

Resultaten visar att Södra har en fastställd process för skogsrådgivningsverksamheten men att skogsinspektorerna idag utför dess delprocesser på olika sätt och i olika ordning. På så vis har inspektorerna ett diversifierade angreppssätt på den rådgivning som ges till skogsägarna, vilket medför olika nivåer av effektivitet. Därmed påvisar studien att en homogenisering av processen skulle kunna skapa ett mer effektivt flöde inom verksamheten, vilket gör att Lean Production skulle kunna vara ett möjligt angreppssätt för ett sådant utvecklingsarbete. Samtidigt visar observationerna att skogsägarna har olika önskemål på den service som ges, vilket kräver ett visst utrymme för flexibilitet. För att anpassa verksamheten till dessa önskemål kan en implementering av Service Dominant Logic vara ett lämpligt tillvägagångssätt.

De mätetal som idag används för att följa upp skogsinspektorernas prestation är baserade på inköpt virkesvolym per år, vilket inte ger utrymme för att premiera god service utifrån identifierade kundvärden. Samtidigt uppger ett flertal skogsinspektorer att deras främsta drivkraft i arbetet är kundnöjdhet och goda relationer till skogsägarna. Detta ger utrymme för ett tydligare kundperspektiv inom verksamheten, vilket skulle kunna ligga till grund för ett förändringsarbete där slöserier minskas och flödeseffektiviteten främjas.

,

The Swedish forest industry is currently depending on private forest owners’ raw material to guarantee a steady wood supply to the forest industries. The competition to buy this product is therefore high amongst forest companies. The buying organizations need to prioritize to meet customer demands. However, the industry is working with low margins, which demands certain efficiency in the wood procurement process.

The aim of this study is to identify areas for development, to increase the customer value and the effectiveness of the wood procurement process. Data for the study has been collected through five qualitative interviews and six days of observations. Eight inspectors from the organization of Södra were interviewed and observed in the business areas of Linköping and Åtvidaberg. The respondents subsequently reviewed the notes taken during interviews and field observations. Based on the result, suggestions are made for improvements in line with theories of Lean production and Service Dominant Logic.

The result of the study shows that Södra has a set process for their wood procurement process, however the inspectors’ approach to their work varies resulting in different levels of efficiency. A mainstreaming of the process could increase the efficiency on an organizational level. Therefore, the theory of Lean Production could be a useful tool for this kind of improvements. However, the observations imply that the forest owners have different requests regarding the service that is given by Södra, which demands certain flexibility. To adjust the wood procurement process to the requests of the forest owners, the theory of Service Dominant logic could be useful.

Metrics used by Södra to evaluate the performance of the inspectors on an individual level are based on purchased wood volume per year. This reduces the possibility to reward good service appreciated by the customers (forest owners). Nevertheless, a number of inspectors say that their primary motivator in their every day work is good relations to the forest owners and thereby an increased customer satisfaction. This approach gives a great foundation for a development of the wood procurement process, where waste are reduced and flow efficiency could be improved.

Main title:Skoglig rådgivning utifrån kundvärde
Subtitle:en fallstudie om hur Södra kan effektivisera och kvalitetshöja skogsrådgivningen genom implementering av Lean Production och Service Dominant Logic
Authors:Mellström, Fredrik
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:199
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:flödeseffektivitet, kundfokus, Lean i service, skogsrådgivning, skogsinspektor, ständiga förbättringar, virkesanskaffning, virkesköp, continuous improvement, customer focus, flow efficiency, forest advisory, forest inspector, wood procurement
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9185
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9185
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Extension
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Jan 2018 09:14
Metadata Last Modified:09 Feb 2019 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics