Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Caroline, 2017. Lekfulla landskap : utveckling av kommunala lekplatser ur ett hållbarhetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Syftet med detta arbete är att undersöka vad hållbarhet innebär när det gäller utveckling av lekplatser i kommunal regi. För att försöka uppnå syftet utgår undersökningen ifrån tre olika nivåer som på varierande sätt kan tänkas beröra och påverka en kommunal lekplatsutveckling – Lekplatsens egenskaper, Geografisk kontext samt Kommunala strategier. Då helheten är viktig, är förhoppningen att indelningen av lekplatsens olika nivåer gör att den behålls. Undersökningen ligger sedan till grund för ett framtaget planeringsverktyg som kan används som stöd i samband med en hållbar kommunal lekplatsutveckling.

Genom främst litteraturstudier undersöks vilka kvaliteter som är utmärkande för hållbara lekmiljöer utomhus, vilka faktorer som behöver synliggöras i den geografiska kontexten för att en kommun ska kunna tillgodose vardagsnära lekmiljöer samt vilka strategier en kommun kan tänkas ha i samband med en hållbar lekplatsutveckling. De kvaliteter som enligt studierna är utmärkande för hållbara lekmiljöer utomhus är Platsens kvaliteter och påverkbarhet (varierad topografi, lekbar vegetation och löst material), Inkludering (lekredskap och deras integration i landskapet, tillgänglighet och mötesplats), Möjlighet till omvärldsförståelse (tid och förändring, ekosystemtjänster och naturliga material) samt Karaktär (rymlighet, rumslighet och variation). Faktorer som behöver synliggöras i den geografiska kontexten för att en kommun ska kunna tillgodose vardagsnära lekmiljöer enligt studierna är Platsspecifika egenskaper (tillgång och närhet, placering och omgivning samt barns möjlighet till egna platser). Strategier som en kommun kan tänkas ha i samband med en hållbar lekplatsutveckling är Barnvänlighet (barnperspektiv, barns perspektiv och delaktighet) samt Metoder (samarbete, ansvar och rutiner).

I arbetet utformas ett planeringsverktyg som bygger på de kvaliteter, faktorer och strategier som är utmärkande för hållbara lekmiljöer utomhus. Enligt undersökningen bör lekplatser dock ses i ett större sammanhang istället för i enskilda enheter. Det framtagna planeringsverktyget kan därför, med fördel, användas som ett underlag för att säkra attraktiva lekmiljöer vid exploatering av nya bostadsområden samt vid inventering och utveckling av befintliga bostadsområden. Dessutom kan verktyget användas som ett stöd vid planering och utveckling av exempelvis sammankopplade lekstråk som förbinder lekplatser genom gång- och cykelvägar. Förhoppningsvis fångas då många av de kvaliteter, faktorer och strategier upp som kan förknippas med en hållbar lekplatsutveckling.

Planeringsverktyget för kommunala lekplatser är uppdelad i två delar - en teoretisk och en praktisk del - där den första delen består av det samlade resultatet från undersökningen och som används som mall vid själva inventeringen. Den andra, mer praktiska delen, innehåller en slags blankett för ifyllnad av resultatet från inventeringen. I arbetet testas verktyget på två stadsdelslekplatser i Varberg för att demonstrera hur planeringsverktyget fungerar.
I den avslutande delen av arbetet diskuteras bland annat hållbarhetsbegreppet kontra barnvänlighet och om en hållbar utveckling hade kunnat främjas genom barnvänliga åtgärder.

,

The purpose of this work is to investigate what sustainability means when it comes to the development of municipal playgrounds. To try to achieve the aim, the study is based on three different levels that may inspire and influence a municipal playground development in various ways - Playground characteristics, Geographical context and Municipal strategies. As overall look is important, the hope is that the division of the playground's different levels will ensure this endures. The investigation forms the basis of a planning tool that can be used as support in connection with sustainable municipal playground development.

Principally through literature studies, we explore the qualities that are characteristic of sustainable outdoor play environments, the factors needed to be visualized in the geographical contexts that a municipality is able to accommodate everyday living environments and the strategies a municipality may consider in terms of sustainable playground development. The qualities that the studies point to as being characteristic of sustainable outdoor play environments, are the qualities and affectability of the playground (varied topography, vegetation that you can play in and loose material), Inclusion (play tools and their integration into the landscape, accessibility and meeting place), Ability to understand the world around (time and change, ecosystem services and natural materials) as well as character (latitude, spatiality and variation). Factors that need to be made visible in the geographic context for a municipality to be able to accommodate everyday living environments, according to the studies, are site-specific characteristics (accessibility and proximity, location and environment, as well as the opportunity for the children to have their own spaces). Strategies that a municipality may think in conjunction with a sustainable playground development are Child Friendliness (Children Perspective, the Child's Perspective and Participation), and Methods (Collaboration, Responsibilities and Routines).

The work uses a planning tool that has been specially designed based on the qualities, factors and strategies that characterize sustainable outdoor living environments. According to the survey, however, playgrounds should be seen in a broader context rather than as individual units. Therefore, the planning tool can be used as a basis for securing attractive living environments in the exploitation of new residential areas as well as in inventory and development of existing residential areas. In addition, the tool can be used as support in the planning and development of, for example, interconnected playground trails that link playgrounds through walking and cycling routes. Hopefully, many of the qualities, factors and strategies that can be associated with sustainable playground development are captured.

The planning tool for municipal playgrounds is divided into two parts - a theoretical and practical part - where the first part consists of the overall results of the survey and is used as a template for the inventory. The second, more practical part, contains a type of form for filling in the results from the inventory. In this work, the tool is tested at two district playgrounds in Varberg to demonstrate how the planning tool works.

In the final part of the work, the concept of sustainability versus child friendliness is discussed, and if sustainable development could have been promoted by introducing child-friendly measures

Main title:Lekfulla landskap
Subtitle:utveckling av kommunala lekplatser ur ett hållbarhetsperspektiv
Authors:Andersson, Caroline
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Mårtensson, Fredrika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar utveckling, barnvänlighet, lekplats, lekmiljöer, lekfullhet, planeringsverktyg, planering, förvaltning, Falkenbergs kommun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9148
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9148
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Dec 2017 08:50
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics